IG.jpg
Imperial Guardian

Imperial Guardian

poniedziałek, 20 sierpnia 2012 23:29

?wi?to Dnia Proklamacji Wyłaczone

    Chc?c zdementowa? ostatnie plotki o s?abo?ci Imperium Galaktycznego, Imperator razem z w?adzami wojskowymi ustali? termin jednej z najwi?kszych parad floty w historii znanej galaktyki. Mi?o?ciwie nam panuj?cy ma zamiar pokaza? tym samym wszelkim niezdecydowanym czy podatnym na plotki rozsiewane przez Republik?, kto ma prawdziw? si?? i wygrywa aktualn? wojn?.

niedziela, 12 sierpnia 2012 23:48

Imperium zwyci??a bez walki! Wyłaczone

  Do nieustaj?cych od kilku miesi?cy zwyci?stw Si? Zbrojnych Imperium Galaktycznego s?ynny Radalius Rancius do?o?y? w?asny wk?ad. System Thustra Radalius Rancius do??czy? niedawno do Imperium Galaktycznego dzi?ki dzia?aniom dyplomatw, ktrzy uprzedzili podobne, cho? mizerne starania Republiki. Jest to pierwszy z wielu, jak zapowiada Radalius, sukcesw imperialnej dyplomacji.

czwartek, 18 sierpnia 2011 19:12

Armia ma coraz mniej ch?tnych Wyłaczone

Coraz mniej m?odych ludzi chce przywdzia? charakterystyczny pancerz szturmowca - to fakt, ktremu nie da si? zaprzeczy?. Armia coraz cz??ciej musi szkoli? rekrutw z poboru, bowiem z ka?dym rokiem maleje liczba ch?tnych, by wst?pi? w szeregi wojownikw ?adu i porz?dku. ?o?nierzy potrzeba coraz wi?cej - do okupacji zaj?tych planet, do zapchania dziur na frontach, do zajmowania kolejnych, do uzupe?nienia strat, do obsadzenia korpusw na okr?tach wojennych - mwi?c krtko: do wszystkiego, co z toczon? wojn? zwi?zane. Jakby tego by?o ma?o, na skutek agresywnych dzia?a? Nowej Republiki i Zakonu Jedi, zniszczonych zosta?o kilkana?cie placwek klonuj?cych, co znacznie ograniczy?o mo?liwo?ci wyhodowania kolejnych ?o?nierzy-klonw.

Potrzeby rosn?, mo?liwo?ci malej? - tak mo?na okre?li? obecn? sytuacj? werbunkow?. Imperator Tourville nakaza? zwi?kszenie przymusowego poboru na okupowanych planetach, za? armia zwi?kszy?a ?rodki przeznaczone na ?o?d dla najemnikw. Dzia?ania jak najbardziej po??dane, niestety - na d?u?sz? met? mog? okaza? si? niewystarczaj?ce.

wtorek, 16 sierpnia 2011 14:14

Strip-morderczyni wci?? nieuchwytna Wyłaczone

Daylana, znana erotyczna tancerka, ktra dopu?ci?a si? bestialskiego mordu w kosmoporcie, a tak?e jej partner pozostaj? nieuchwytni. Po brawurowym po?cigu policji, zdo?ali oni umkn?? wymiarowi sprawiedliwo?ci Muunilinst. Wci?? nie wiadomo ilu funkcjonariuszy ponios?o ?mier?.

środa, 15 czerwca 2011 18:37

Anomalie Sektora Quelii Wyłaczone

Sektor Quelii na Zewn?trznej Rubie?y czasowo zosta? wy??czony z terenw manewrowych floty Imperium. W krtkich odst?pach czasowych napotkano si? bowiem na szereg kosmicznych anomali, w wyniku ktrych poniesiono ci??kie straty. W systemie Cedre w jonow? mg?awic? wpad? gwiezdny niszczyciel typu Victory, ocala?a jedynie czwarta cz??? oficerw i mniej ni? dziesi?? procent za?ogi. Podobnie by?o w systemie Varn, py? kosmiczny doprowadzi? do uszkodzenia a? dziewi?ciu my?liwcw. Z kolei grawitacyjne zak?cenia w systemie Vahaba da?y si? we znaki transportowcom. "Najgorzej i tak jest w systemie Dathomiry - informuje rzecznik Imperium - nasi specjali?ci wysnuli hipotez?, ?e to w?a?nie okolice tamtejszej gwiazdy Domir mog? by? ?rd?em anomali. Szacunkowo na samej Dathomirze rozbi?o si? w ostatnim czasie nawet kilkadziesi?t jednostek wykonuj?cych dzikie loty. To g?wnie margines i wyj?ci spod prawa, wi?c na szcz??cie ?adna strata dla spo?ecze?stwa imperialnego. Boli nas jednak strata dwch fregat podczas patrolu. Nie jeste?my niestety w stanie nic poradzi? na dziwne zjawiska, tymczasem zamykamy dla cywilw ruch w kontrolowanej przez nas cz??ci Sektora Quelii, a? w o?miu systemach. Wycofujemy stamt?d flot?. Gdy tylko ustalimy ?rd?o zaburze?, zaczniemy przeciwdzia?a?".

wtorek, 24 maja 2011 15:09

Striptizerka z Coruscant morderczyni?! Wyłaczone

W porcie galaktycznym Muunilinst dokonano makabrycznego mordu. Sprawczyni ? Daylana, by?a tancerka w klubie Beebleberry na Coruscant wci?? jest poszukiwana przez imperialne s?u?by porz?dkowe.

 

niedziela, 22 maja 2011 14:51

Szlaki handlowe bezpieczniejsze Wyłaczone

Problem nasilaj?cych si? pirackich atakw na konwoje handlowe na terenach niedawno nale??cych do Rebeliantw znany by? ka?demu obywatelowi Imperium Galaktycznego. Flota tzw "Republiki" nigdy nie by?a w stanie zapewni? bezpiecze?stwa przewo?nikom operuj?cym w peryferyjnych systemach gwiezdnych, lecz od czasu, gdy te znalaz?y si? pod rz?dami Imperium, ?ycie pirata sta?o si? znacznie trudniejsze.

Dzi?ki bezlitosnej akcji zorganizowanej przez imperialn? marynark? uda?o si? rozbi? a? trzydzie?ci dwie mniejsze grupy piratw oraz cztery du?e. Szacowana ??czna warto?? strat spowodowanych przez napady zlikwidowanych band przekracza p?tora miliarda kredytw, a trzeba wiedzie?, ?e s? to obliczenia do?? optymistyczne. Od czasu, gdy na szlakach handlowych pojawi?y si? patrole Imperium, gwiezdni z?odzieje powrcili tam, sk?d pochodz?, czyli na terytoria Republiki oraz do Przestrzeni Huttw, gdzie dalej czyni? swj bezprawny precedens. Ze wzgl?du na znaczny wzrost bezpiecze?stwa podr?y w zasi?gu granic dzia?ania naszej floty, zmniejszono rwnie? liczb? patroli.

piątek, 13 maja 2011 20:02

Przechwycono du?y ?adunek narkotykw Wyłaczone

Imperialna s?u?ba celna odnios?a kolejny spektakularny sukces. Tym razem jej funkcjonariusze zdo?ali przechwyci? olbrzymi ?adunek nielegalnych substancji odu?aj?cych, w tym igie?ek ?mierci czy b?yszczostymu. Ob?awa na przemytnikw by?a zwie?czeniem kilkunastotygodniowego ?ledztwa przeprowadzonego przez celnikw w porozumieniu z Imperialn? Marynark?. Zatrzymano dwa du?ych rozmiarw frachtowce, na pok?adach ktrych prbowano przeszmuglowa? towar o ??cznej warto?ci niemal dwudziestu milionw kredytw, a ktre na terytorium Imperium Galaktycznego prbowa?y przedosta? si? ze strony Przestrzeni Huttw.

Kapitanowie obu jednostek zostali ?miertelnie ranni w czasie akcji aborda?owej - obaj stawiali zbrojny opr przy aresztowaniu i dowodz?cy akcj? zdecydowa? si? wyda? rozkaz ich zastrzelenia, by nie ryzykowa? niepotrzebnie ?ycia celnikw. Pozosta?ych cz?onkw za?ogi aresztowano i obecnie trwaj? przes?uchania - jak zapewnia S?u?ba Celna - owocne. Oznacza to, ?e ju? nied?ugo mo?emy spodziewa? si? kolejnych doniesie? o sukcesach w walce z przemytem substancji odu?aj?cych na teren Imperium.

czwartek, 12 maja 2011 09:43

Republika?ska "resocjalizacja" Wyłaczone

Wed?ug statystyk jednej z planet centralnej galaktyki, ponad 69% populacji humanoidalnej popiera decyzje militarne wprowadzane przez Republik?. Czy powszechna opinia zdaje sobie jednak spraw?, co tak naprawd? kryje si? pod dzia?aniami tak wielbionego przez miliardy rz?du? Nasi specjalni wys?annicy przestudiowali kontenery cyfronotesw z wykresami, statystykami i zestawieniami, tylko po to by da? Wam realny obraz dzia?a? "w?adcw marionetek".

poniedziałek, 09 maja 2011 18:47

Eksplozja w sk?adzie amunicji na Muunilinst Wyłaczone

Na Muunilinst dosz?o do wybuchu gazu - w okolicy sk?adu amunicji i materia?w wybuchowych. W wyniku kilkunastokrotnie zwi?kszonej eksplozji dosz?o do najwi?kszej tragedii na tej planecie od ostatnich kilku lat.

pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 6
prstk.jpg