image image image image image
Chaos dos?owny i wymowny! Dzi?ki niesamowitemu szcz??ciu i zbiegowi okoliczno?ci nasz reporter by? ?wiadkiem dziwnego zdarzenia, które zupe?nie kompromituje republika?skie dowództwo Floty. Kilka godzin temu podczas wylotu formacji okr?tów ze stoczni, Si?y Zbrojne dos?ownie zgubi?y gwiezdny kr??ownik. Z miejsca zdarzenia nadaje bezpo?rednio nasz reporter! Read the Full Story
Ekscesy i upadki by?ej Królowej Galactic-Popu Kolejny skandal rozszed? si? echem w ?rodowisku muzycznym. Dotyczy oczywi?cie Maili Jackson, która znów zostawi?a swoich fanów wyczekuj?cych pod scen?. Czy to ju? zupe?ny koniec wielkiej gwiazdy? Czy przerzedzaj?ce si? od lat rzesze jej wielbicieli znikn? zupe?nie? Read the Full Story
?wi?to Dnia Proklamacji     Chc?c zdementowa? ostatnie plotki o s?abo?ci Imperium Galaktycznego, Imperator razem z w?adzami wojskowymi ustali? termin jednej z najwi?kszych parad floty w historii znanej galaktyki. Mi?o?ciwie nam panuj?cy ma zamiar pokaza? tym samym wszelkim niezdecydowanym czy podatnym na plotki rozsiewane przez Republik?, kto ma prawdziw? si?? i wygrywa aktualn? wojn?. Read the Full Story
Droidy chc? miejsca w Senacie!   Tego jeszcze nie by?o! Je?li ustawa zostanie przeforsowana, w Senacie nowej Republiki po raz pierwszy w historii Znanej Galaktyki mo?e zasi??? droid. I to wcale nie jako zast?pca którego? z polityków, ale jako pe?noprawny Senator!   Jak to mo?liwe? Trwaj? negocjacje zwi?zane z ustaleniem statusu systemu gwiezdnego 400100500260026 MK 2, który jest... w?asno?ci? droidów! Ale nie uprzedzajmy faktów. Read the Full Story
Imperium zwyci??a bez walki!   Do nieustaj?cych od kilku miesi?cy zwyci?stw Si? Zbrojnych Imperium Galaktycznego s?ynny Radalius Rancius do?o?y? w?asny wk?ad. System Thustra Radalius Rancius do??czy? niedawno do Imperium Galaktycznego dzi?ki dzia?aniom dyplomatów, którzy uprzedzili podobne, cho? mizerne starania Republiki. Jest to pierwszy z wielu, jak zapowiada Radalius, sukcesów imperialnej dyplomacji. Read the Full Story

HoloNet

Ostatnio dodane:

 • Chaos dos?owny i wymowny! Chaos dos?owny i wymowny!
  Dzi?ki niesamowitemu szcz??ciu i zbiegowi okoliczno?ci nasz reporter by? ?wiadkiem dziwnego zdarzenia, które zupe?nie kompromituje republika?skie dowództwo Floty. Kilka godzin temu podczas wylotu formacji okr?tów ze stoczni, Si?y Zbrojne dos?ownie zgubi?y gwiezdny kr??ownik. Z miejsca zdarzenia nadaje bezpo?rednio ...
  New Republic Daybreak
  Czytaj...
 • Ekscesy i upadki by?ej Królowej Galactic-Popu Ekscesy i upadki by?ej Królowej Galactic-Popu
  Kolejny skandal rozszed? si? echem w ?rodowisku muzycznym. Dotyczy oczywi?cie Maili Jackson, która znów zostawi?a swoich fanów wyczekuj?cych pod scen?. Czy to ju? zupe?ny koniec wielkiej gwiazdy? Czy przerzedzaj?ce si? od lat rzesze jej wielbicieli znikn? zupe?nie?
  New Republic Daybreak
  Czytaj...
 • Droidy chc? miejsca w Senacie! Droidy chc? miejsca w Senacie!
    Tego jeszcze nie by?o! Je?li ustawa zostanie przeforsowana, w Senacie nowej Republiki po raz pierwszy w historii Znanej Galaktyki mo?e zasi??? droid. I to wcale nie jako zast?pca którego? z polityków, ale jako pe?noprawny Senator!   Jak to mo?liwe? Trwaj? negocjacje zwi?zane z ustaleniem statusu systemu...
  New Republic Daybreak
  Czytaj...
 • Imperium zwyci??a bez walki! Imperium zwyci??a bez walki!
    Do nieustaj?cych od kilku miesi?cy zwyci?stw Si? Zbrojnych Imperium Galaktycznego s?ynny Radalius Rancius do?o?y? w?asny wk?ad. System Thustra Radalius Rancius do??czy? niedawno do Imperium Galaktycznego dzi?ki dzia?aniom dyplomatów, którzy uprzedzili...
  Imperial Guardian
  Czytaj...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

New Republic Daybreak na gor?co:

Sze??dziesi?ciodwuletni przedstawiciel Norulacu mo?e przypadkiem po?egna? si? ze sto?kiem w Senacie. Zarówno w?adzom, jak i obywatelom planety, nie podobaj? si? mi?osne ekscesy polityka, którego ostatnio przy?apano w hotelowym ?ó?ko z dziewi?tnastoletni? prostytutk?. Jak si? okazuje, nie by? to pierwszy wyskok Cala Baraleina, bowiem do mediów zg?asza si? coraz wi?cej m?odych dziewczyn twierdz?cych, ?e uprawia?y z senatorem mi?o?? za pieni?dze. Niem?ody ju? m??czyzna mia? rzekomo sypia? nawet z dwoma czy trzema kobietami na raz, za? jego erotyczne ?yczenia naprawd? nie nadaj? si? do publikacji bez ograniczenia wiekowego.

Cho? sam zainteresowany zaprzecza tym doniesieniom, afera na jego rodzinnej planecie nie cichnie, za? codziennym tematem dyskusji sta?o si? pytanie czy powinien ust?pi? ze stanowiska. Przed chwil? uda?o nam si? dowiedzie? te?, i? jego du?o m?odsza ?ona, Yvone Baralein (l.32) opu?ci?a wspólne mieszkanie i obecnie przebywa u swoich rodziców. Czy?by oprócz ko?ca kariery szykowa? si? tak?e koniec ma??e?stwa?

Szalony Saper znów uderzy?, za? wszystko, co mo?e zrobi? policja to zabezpieczenie miejsca zamachu przed gapami. Do tragedii dosz?o w czasie uroczysto?ci otwarcia nowej linii miejskiej kolejki, na któr? przyby?o ??cznie oko?o dwóch tysi?cy mieszka?ców miasta. Wi?kszo?ci z nich, na szcz??cie, nic si? nie sta?o, lecz ?mier? ponios?o 112 zaproszonych VIPów, w?ród których znale?li si? zarówno inwestorzy, jak i w?a?ciciele luksusowych lokali przy których znajduj? si? nowe stacje.

Na miejscu obecni byli równie? przedstawiciele Zakonu Jedi: Mistrz Tenler Berran oraz m?ody Theo Whitaker, który zgodzi? si? odpowiedzie? na kilka pyta? dziennikarzy. Wed?ug jego s?ów, pogo? za Szalonym Saperem po zamachu by?aby bezcelowa, bowiem najpewniej nie by?o go ju? na miejscu zdarzenia - przysz?y Rycerz Jedi podejrzewa, i? ?adunki odpalane s? zdalnie, za? sam terrorysta w tym czasie znajduje si? w bezpiecznym miejscu. Uwa?a on te?, i? "obecnie trwaj?ca wojna jest jak woda na m?yn dla bombera", co brzmi jak stwierdzenie, i? mo?emy spodziewa? si? kolejnych ataków. 

Whitaker w trakcie swojej krótkiej wypowiedzi kilkukrotnie podkre?li?, i? Zakon Jedi wspó?pracuje z miejscow? policj? - zupe?nie jakby chcia? w ten sposób zdementowa? plotki, wed?ug których Rycerze zaprzestali poszukiwa? terrorysty ju? jaki? czas temu.

Rodzima planeta Cerean zosta?a w?a?nie zablokowana przez trzy gwiezdne niszczyciele typu Imperial. Planeta Cerea w Wewn?trznej Rubie?y jest ?wiatem neutralnym w trwaj?cym konflikcie, jakkolwiek utrzymuje dobre stosunki z Now? Republik?, nie chcia?a bra? czynnego udzia?y w wojnie po ?adnej ze stron. Polityka izolacyjna i ksenofobia Cerean doprowadzi?a w ko?cu do tego, czego mo?na si? by?o spodziewa? - ataku Imperium. Nie znamy celu ani przyczyny agresji. Póki co nie dosz?o do inwazji i rzekomo taka wcale nie jest planowana: silna flota Imperatora dokona?a jedynie blokady ruchu w systemie. Dziwne posuni?cie, wszak Cerea i tak nie utrzymywa?a kontaktów z reszt? Galaktyki. Czy?by Imperium chcia?o si? ograniczy? tylko do manifestacji swych mo?liwo?ci militarnych? A mo?e to pocz?tek kolejnego natarcia o szerokim zasi?gu, a system w Sektorze Cernagi ma pe?ni? rol? nowego posterunku armady tyra?skiego Imperatora?

Je?li wierzy? doniesieniom Imperial Guardian, na Korriban - ojczystej planecie Sithów - panuje trudne do opisania zamieszanie. Wed?ug niepotwierdzonych informacji dosz?o do wewn?trznych walk w Zakonie, walk które w sposób bezpo?redni zagra?aj? jedno?ci Bractwa Ciemnej Strony. Cho? na razie szczegó?y domniemanej wojny domowej nie s? znane, a przedstawiciele i rzecznicy prasowi Jedi milcz?, istnieje mo?liwo?? upadku Triumwiratu, w sk?ad którego wchodz? Lordowie Golan-Thek,  Annihious i Lady Valkiriana, co mo?e zaowocowa? ca?kowitym rozk?adem struktury korriba?skiego Zakonu. Sytuacja taka by?aby niezwykle korzystn? dla Nowej Republiki tocz?cej z nim wojn?, a zaprzepaszczenie rodz?cej si? szansy na zadanie ostatecznego ciosu Sithom, gdy ci s? najs?absi by?oby niewybaczalnym b??dem ze strony naszych w?adz oraz Luke'a Skywalkera jako Wielkiego Mistrza Zakonu Jedi.

Wci?? czekamy na pewniejsze informacje z Korriban, jednak uzyskanie ich z pierwszej r?ki wydaje si? niemo?liwym. Tak czy inaczej, gdy tylko czego? sie dowiemy, natychmiast poinformujemy o tym naszych Czytelników.

Na wczorajszej konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Coruscant Security Force poznali?my ostatnie trzy nazwiska ofiar przypisywanych "Elektronicznemu Mordercy" od jakiego? czasu grasuj?cego na sto?ecznej planecie Nowej Republiki. Tak, jak przypuszczali?my w poprzednim artykule dotycz?cym tej sprawy, na szczycie listy znalaz? si? Lax Ores, wokalista zespo?u Paradise City. Tysi?ce fanów ju? zgromadzi?o si? pod budynkiem 500 Republica, by z?o?y? ho?d tragicznie zmar?emu idolowi. Pozosta?e dwie ofiary droida to Sylvia Ramos, autorka scenariuszy popularnych seriali dla gospody? domowych oraz Richard Church, jeden z cz?onków zarz?du upadaj?cego Serv-O-Droid.

S?u?bom bezpiecze?stwa wci?? nie uda?o si? z?apa? droida-zabójcy, ani tego, kogo w?asno?ci? jest "Elektroniczny Morderca", bo o tym, ?e ten nie dzia?a na w?asn? r?k? nie ma w?tpliwo?ci.

Chyba dla nikogo nie b?d? zaskoczeniem wyniki ostatniego "konkursu" na najprzystojniejszego idola nastolatek. W rankingu miesi?cznika "Ou!" pierwsze miejsce zaja? nie kto inny, a Tony "Sweet Voice" Yelinsky maj?cy w swoim repertuarze utwory takie, jak "You Are So Wonderful" czy "Ricky-Ticky-Martin", a którego twarz i nagi tors zdobi? ?ciany zdecydowanej wi?kszo?ci humanoidalnych nastolatek w Sektorze Korelia?skim. Piosenkarz idealnie pasuje do has?a "narzeka krytyka, szaleje publika" i bez wi?kszego wysi?ku podbija szczyty list przebojów i serca wielbicielek mdl?cych pod scen? na sam jego widok - i to wszystko pomimo nieprzychylnych opinii muzycznych ekspertów. 

W g?osowaniu udzia? wzi??o ok 230 000 czytelniczek miesi?cznika "Ou!" wydawanego w Sektorze Korelia?skim. ?rednia wieku g?osuj?cych: 16 lat.

Mia?o by? dyskretnie, wysz?o g?o?no. Anakin Solo (16 l.), syn legendarnego bohatera Nowej Republiki oraz siostrzeniec Wielkiego Mistrza Zakonu w trakcie wype?niania zadania w ramach szkolenia Jedi przyby? publicznym transportowcem na Koreli? - rodzim? planet? ojca.

Na l?dowisku powita?y go setki fanów, wznosz?ce ciep?e okrzyki do swego "korelia?skiego Jedi". Ch?opak zareagowa? jak rasowy celebryta - zacz?? rozdawa? autografy, na pro?b? m?odych Korelianek pokaza? kilka sztuczek z Moc? i wyg?osi? krótk? mow?, po której obrzucono go kwiatami i zaproszono do eksluzywnego hotelu, nazwy którego poda? nie mo?emy. Anakin Solo jest najm?odszym z trójki rodze?stwa, dzieci Leii Organy Solo oraz Hana Solo, lecz to w?a?nie on sta? si? prawdziwym idolem Znanej Galaktyki. Wszyscy chwal? jego zdolno?ci pilota?u, jak i mistrzowskie opanowanie technik zakonnych. Przy takich korzeniach i zdolno?ciach jest te? g?o?no typowanym kandydatem na zast?pc? Luke'a Skywalkera na sto?ku Przewodnicz?cego Rady Jedi, gdy tylko zdob?dzie tytu? Mistrza.

Co na to Zakon? "Niech no tylko wujek Luke... znaczy Mistrz Skywalker si? o tym dowie" - komentuje bez u?miechu Jacen Solo (18 l.), brat Anakina. - "Zakon nie pochwala medialnej szopki, która powsta?a na Korelii."

Miranda Tee Parsi Lakon

Imperial Guardian Flash:

    Chc?c zdementowa? ostatnie plotki o s?abo?ci Imperium Galaktycznego, Imperator razem z w?adzami wojskowymi ustali? termin jednej z najwi?kszych parad floty w historii znanej galaktyki. Mi?o?ciwie nam panuj?cy ma zamiar pokaza? tym samym wszelkim niezdecydowanym czy podatnym na plotki rozsiewane przez Republik?, kto ma prawdziw? si?? i wygrywa aktualn? wojn?.

Coraz mniej m?odych ludzi chce przywdzia? charakterystyczny pancerz szturmowca - to fakt, któremu nie da si? zaprzeczy?. Armia coraz cz??ciej musi szkoli? rekrutów z poboru, bowiem z ka?dym rokiem maleje liczba ch?tnych, by wst?pi? w szeregi wojowników ?adu i porz?dku. ?o?nierzy potrzeba coraz wi?cej - do okupacji zaj?tych planet, do zapchania dziur na frontach, do zajmowania kolejnych, do uzupe?nienia strat, do obsadzenia korpusów na okr?tach wojennych - mówi?c krótko: do wszystkiego, co z toczon? wojn? zwi?zane. Jakby tego by?o ma?o, na skutek agresywnych dzia?a? Nowej Republiki i Zakonu Jedi, zniszczonych zosta?o kilkana?cie placówek klonuj?cych, co znacznie ograniczy?o mo?liwo?ci wyhodowania kolejnych ?o?nierzy-klonów.

Potrzeby rosn?, mo?liwo?ci malej? - tak mo?na okre?li? obecn? sytuacj? werbunkow?. Imperator Tourville nakaza? zwi?kszenie przymusowego poboru na okupowanych planetach, za? armia zwi?kszy?a ?rodki przeznaczone na ?o?d dla najemników. Dzia?ania jak najbardziej po??dane, niestety - na d?u?sz? met? mog? okaza? si? niewystarczaj?ce.

Sektor Quelii na Zewn?trznej Rubie?y czasowo zosta? wy??czony z terenów manewrowych floty Imperium. W krótkich odst?pach czasowych napotkano si? bowiem na szereg kosmicznych anomali, w wyniku których poniesiono ci??kie straty. W systemie Cedre w jonow? mg?awic? wpad? gwiezdny niszczyciel typu Victory, ocala?a jedynie czwarta cz??? oficerów i mniej ni? dziesi?? procent za?ogi. Podobnie by?o w systemie Varn, py? kosmiczny doprowadzi? do uszkodzenia a? dziewi?ciu my?liwców. Z kolei grawitacyjne zak?ócenia w systemie Vahaba da?y si? we znaki transportowcom. "Najgorzej i tak jest w systemie Dathomiry - informuje rzecznik Imperium - nasi specjali?ci wysnuli hipotez?, ?e to w?a?nie okolice tamtejszej gwiazdy Domir mog? by? ?ród?em anomali. Szacunkowo na samej Dathomirze rozbi?o si? w ostatnim czasie nawet kilkadziesi?t jednostek wykonuj?cych dzikie loty. To g?ównie margines i wyj?ci spod prawa, wi?c na szcz??cie ?adna strata dla spo?ecze?stwa imperialnego. Boli nas jednak strata dwóch fregat podczas patrolu. Nie jeste?my niestety w stanie nic poradzi? na dziwne zjawiska, tymczasem zamykamy dla cywilów ruch w kontrolowanej przez nas cz??ci Sektora Quelii, a? w o?miu systemach. Wycofujemy stamt?d flot?. Gdy tylko ustalimy ?ród?o zaburze?, zaczniemy przeciwdzia?a?".

Problem nasilaj?cych si? pirackich ataków na konwoje handlowe na terenach niedawno nale??cych do Rebeliantów znany by? ka?demu obywatelowi Imperium Galaktycznego. Flota tzw "Republiki" nigdy nie by?a w stanie zapewni? bezpiecze?stwa przewo?nikom operuj?cym w peryferyjnych systemach gwiezdnych, lecz od czasu, gdy te znalaz?y si? pod rz?dami Imperium, ?ycie pirata sta?o si? znacznie trudniejsze.

Dzi?ki bezlitosnej akcji zorganizowanej przez imperialn? marynark? uda?o si? rozbi? a? trzydzie?ci dwie mniejsze grupy piratów oraz cztery du?e. Szacowana ??czna warto?? strat spowodowanych przez napady zlikwidowanych band przekracza pó?tora miliarda kredytów, a trzeba wiedzie?, ?e s? to obliczenia do?? optymistyczne. Od czasu, gdy na szlakach handlowych pojawi?y si? patrole Imperium, gwiezdni z?odzieje powrócili tam, sk?d pochodz?, czyli na terytoria Republiki oraz do Przestrzeni Huttów, gdzie dalej czyni? swój bezprawny precedens. Ze wzgl?du na znaczny wzrost bezpiecze?stwa podró?y w zasi?gu granic dzia?ania naszej floty, zmniejszono równie? liczb? patroli.

Imperialna s?u?ba celna odnios?a kolejny spektakularny sukces. Tym razem jej funkcjonariusze zdo?ali przechwyci? olbrzymi ?adunek nielegalnych substancji odu?aj?cych, w tym igie?ek ?mierci czy b?yszczostymu. Ob?awa na przemytników by?a zwie?czeniem kilkunastotygodniowego ?ledztwa przeprowadzonego przez celników w porozumieniu z Imperialn? Marynark?. Zatrzymano dwa du?ych rozmiarów frachtowce, na pok?adach których próbowano przeszmuglowa? towar o ??cznej warto?ci niemal dwudziestu milionów kredytów, a które na terytorium Imperium Galaktycznego próbowa?y przedosta? si? ze strony Przestrzeni Huttów.

Kapitanowie obu jednostek zostali ?miertelnie ranni w czasie akcji aborda?owej - obaj stawiali zbrojny opór przy aresztowaniu i dowodz?cy akcj? zdecydowa? si? wyda? rozkaz ich zastrzelenia, by nie ryzykowa? niepotrzebnie ?ycia celników. Pozosta?ych cz?onków za?ogi aresztowano i obecnie trwaj? przes?uchania - jak zapewnia S?u?ba Celna - owocne. Oznacza to, ?e ju? nied?ugo mo?emy spodziewa? si? kolejnych doniesie? o sukcesach w walce z przemytem substancji odu?aj?cych na teren Imperium.

Gubernatorowie planet na terenie Imperium otrzymali nowe restrykcje dotycz?ce ochrony systemów ekologicznych. Do najwa?niejszych zmian nale?? procedury maj?ce zapobiec swobodzie podró?owania w atmosferze cywilnym jednostkom o nap?dzie jonowym. Co to oznacza w praktyce? Mniej zaniezczyszcze? i zagro?e? zwi?zanych z reaktorami statków.

Zawodowym pilotom i w?a?cicielon prywatnych mi?dzygwiezdnych ?rodków transportu pozostaje zamontowa? dodatkowo nap?d repulsorowy. Ekologiczny, wydajny i tak naprawd? na terenie planety du?o praktyczniejszy. W przypadku wi?kszych jednostek i wi?kszo?ci okr?tów floty jest to niemo?liwe. I dobrze, bo odpowiednia koordynacja w przestrzeni i wykorzystywanie wahad?owców w zupe?no?ci zast?puj? procedur? wchodzenia w atmosfer?. Walka z zanieczyszczeniami mo?e tym samym by? w konsekwencji skokiem technologicznym, niemo?liwym do zrealizowania na terenie Nowej Republiki, która program zwi?kszania nak?adów i szukania rozwi?za? ekologicznych nie zdo?a?a wprowadzi? w czyn od pocz?tku powstania. Polityczny pstryczek w nos Senatu by? pono? pomys?em samego Imperatora. Tak to si? robi na terenie Imperium!