NRD.jpg
Displaying items by tag: Coruscant
niedziela, 11 września 2011 19:34

Zamach na krytyka

Na Coruscant dosz?o do zamachu na znanego w bran?y muzycznej krytyka i producenta ? Carlosa Younga. M??czyzna zosta? zaatakowany w swoim mieszkaniu oko?o p?nocy czasu lokalnego. Pomimo szeroko zakrojonego ?ledztwa s?u?b porz?dkowych, sprawca ci?gle pozostaje nieznany.
wtorek, 16 sierpnia 2011 16:48

Saper znw atakuje

Szalony Saper znw uderzy?, za? wszystko, co mo?e zrobi? policja to zabezpieczenie miejsca zamachu przed gapami. Do tragedii dosz?o w czasie uroczysto?ci otwarcia nowej linii miejskiej kolejki, na ktr? przyby?o ??cznie oko?o dwch tysi?cy mieszka?cw miasta. Wi?kszo?ci z nich, na szcz??cie, nic si? nie sta?o, lecz ?mier? ponios?o 112 zaproszonych VIPw, w?rd ktrych znale?li si? zarwno inwestorzy, jak i w?a?ciciele luksusowych lokali przy ktrych znajduj? si? nowe stacje.

Na miejscu obecni byli rwnie? przedstawiciele Zakonu Jedi: Mistrz Tenler Berran oraz m?ody Theo Whitaker, ktry zgodzi? si? odpowiedzie? na kilka pyta? dziennikarzy. Wed?ug jego s?w, pogo? za Szalonym Saperem po zamachu by?aby bezcelowa, bowiem najpewniej nie by?o go ju? na miejscu zdarzenia - przysz?y Rycerz Jedi podejrzewa, i? ?adunki odpalane s? zdalnie, za? sam terrorysta w tym czasie znajduje si? w bezpiecznym miejscu. Uwa?a on te?, i? "obecnie trwaj?ca wojna jest jak woda na m?yn dla bombera", co brzmi jak stwierdzenie, i? mo?emy spodziewa? si? kolejnych atakw. 

Whitaker w trakcie swojej krtkiej wypowiedzi kilkukrotnie podkre?li?, i? Zakon Jedi wsp?pracuje z miejscow? policj? - zupe?nie jakby chcia? w ten sposb zdementowa? plotki, wed?ug ktrych Rycerze zaprzestali poszukiwa? terrorysty ju? jaki? czas temu.

Published in NRD - Szybkie newsy
czwartek, 11 sierpnia 2011 18:48

?wi?tyni? Jedi czeka remont

Wie?a Rekoncyliacji w ruinie, ca?y poziom wymagaj?cy remontu, doszcz?tnie zniszczone kwatery m?odzikw, kilkunastu wychowankw ?wi?tyni w stanie krytycznym, kilkoro m?odych adeptw po?egna?o si? z ?yciem. To wynik tragicznego wypadku, do ktrego dosz?o w rzekomo najbezpieczniejszym miejscu Galaktyki.

Na wczorajszej konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Coruscant Security Force poznali?my ostatnie trzy nazwiska ofiar przypisywanych "Elektronicznemu Mordercy" od jakiego? czasu grasuj?cego na sto?ecznej planecie Nowej Republiki. Tak, jak przypuszczali?my w poprzednim artykule dotycz?cym tej sprawy, na szczycie listy znalaz? si? Lax Ores, wokalista zespo?u Paradise City. Tysi?ce fanw ju? zgromadzi?o si? pod budynkiem 500 Republica, by z?o?y? ho?d tragicznie zmar?emu idolowi. Pozosta?e dwie ofiary droida to Sylvia Ramos, autorka scenariuszy popularnych seriali dla gospody? domowych oraz Richard Church, jeden z cz?onkw zarz?du upadaj?cego Serv-O-Droid.

S?u?bom bezpiecze?stwa wci?? nie uda?o si? z?apa? droida-zabjcy, ani tego, kogo w?asno?ci? jest "Elektroniczny Morderca", bo o tym, ?e ten nie dzia?a na w?asn? r?k? nie ma w?tpliwo?ci.

Published in NRD - Szybkie newsy
środa, 16 lutego 2011 22:20

CSF wypowiada wojn? nielegalnym wy?cigom

Coruscant Security Force otrzyma?o now? bro? w walce przeciwko uczestnikom nielegalnych wy?cigw na Coruscant: trzydzie?ci cztery super nowoczesne air-speedery o osi?gach porwnywalnych do maszyn bior?cych udzia? w zawodach w?a?nie trafi?o w r?ce policjantw.
niedziela, 06 lutego 2011 17:05

Droid - zabjca kolejnym koszmarem Coruscant

Coruscant nie ma nawet chwili oddechu. Cho? zamachy ze strony "Szalonego Sapera" usta?y na jaki? czas, mieszka?cy sto?ecznej planety Nowej Republiki nie mog? czu? si? w pe?ni bezpieczni. Podczas, gdy dolne partie miasta opanowuj? wojny gangw, w "bezpieczniejszych" dzielnicach przera?enie sieje nieuchwytny droid-zabjca.

czwartek, 16 grudnia 2010 00:45

Wojna gangw na Coruscant

Najni?sze poziomy Coruscant nigdy nie by?y bezpieczne, ale w ostatnich dniach nasili?y si? starcia mi?dzy lokalnymi gangami i policja niemal otwarcie mwi o wojnie mi?dzy grupami przest?pczymi zwanymi Wysok? Kultur? i Szczurami Coruscant. Jedynie w ci?gu tego tygodnia ucierpia?o kilkana?cie osb postronnych, w tym przynajmniej siedem straci?o ?ycie w wyniku wymiany ognia mi?dzy bandytami. Policja skierowa?a dodatkowe si?y do walki z przest?pczo?ci? na tych poziomach, jednak konflikt wydaje si? nie wygasa?, a wr?cz przeciwnie - eskalowa?. Je?li szybko si? to nie zmieni, potworne warunki w dolnych partiach miasta stan? si? nie do wytrzymania nawet dla przyzwyczajonych do trudnego ?ycia mieszka?cw, za? sama wojna gangw mo?e przenie?? si? rwnie? na wy?sze poziomy.

Published in NRD - Szybkie newsy
sobota, 27 listopada 2010 01:05

Qultist Korr ucieka z aresztu!

Niedawno zatrzymany przez policj? na Coruscant, Qultist Korr zdo?a? zbiec z aresztu, w ktrym go trzymano. S?u?by porz?dkowe ostrzegaj? przed tym gro?nym osobnikiem - dokona? on ju? pi?ciokrotnego morderstwa i najprawdopodobniej nie zawaha si? przed pope?nieniem kolejnych.

wtorek, 23 listopada 2010 22:38

Szalony Saper znw uderza

Xakic Obdris, galaktyce szerzej znany jako "Szalony Saper", znw uderzy?. Tym razem celem jego terrorystycznej organizacji by?a stacja kolejki przed budynkiem Senatu. Dwadzie?cia dwie osoby zmar?y, za? ponad pi??dziesi?t zosta?o rannych. Bezradne s?u?by policyjne goni? w?asny ogon, a Zakon Jedi zapowiada, ?e w??czy si? w poszukiwania Wroga Publicznego Nr 1. 

niedziela, 14 listopada 2010 22:37

Bandyta morduje policjanta

Wiadomo?? dos?ownie z ostatniej chwili. Jak informuje nasz lokalny korespondent, przed lokalem "U Roda" dosz?o do potrjnego zabjstwa, a przynajmniej jedna osoba zosta?a ranna. Jedn? z ofiar jest funkcjonariusz policji, ktry interweniowa? widz?c porachunki mi?dzy drobnymi przest?pcami. Jego koledzy aresztowali morderc?, ktory jest w drodze na komisariat.

pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 3
prstk.jpg