NRD.jpg
Polityka, Senat, Zakon Jedi
wtorek, 14 sierpnia 2012 22:00

Droidy chc? miejsca w Senacie!

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

  Tego jeszcze nie by?o! Je?li ustawa zostanie przeforsowana, w Senacie nowej Republiki po raz pierwszy w historii Znanej Galaktyki mo?e zasi??? droid. I to wcale nie jako zast?pca którego? z polityków, ale jako pe?noprawny Senator!

  Jak to mo?liwe? Trwaj? negocjacje zwi?zane z ustaleniem statusu systemu gwiezdnego 400100500260026 MK 2, który jest... w?asno?ci? droidów! Ale nie uprzedzajmy faktów.

niedziela, 24 paĹşdziernika 2010 13:28

Seenie Exibil nie ?yje

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Nasz korespondent przy ?wi?tyni Jedi poinformowa? nas, ?e dwa dni temu Seenie Exibil zgin??a w czasie, najprawdopodobniej nieautoryzowanej przez Najwy?sz? Rad?, misji na pok?adzie imperialnej barki wi?ziennej. Mistrzyni Exibil znana by?a przede wszystkim na planetach Zewn?trznych Rubie?y, gdzie przez wiele lat reprezentowa?a Zakon.

piątek, 10 września 2010 00:02

Czy Senat powinien rozpocz?c negocjacje pokojowe?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Przez ostatnie miesi?ce jedynym s?owem, jakim mo?na okre?li? sytuacj? na froncie wojennym jest s?owo ?pat?. ?adna ze stron nie ma wystarczaj?cych si?, by ostatecznie pokona? nieprzyjaciela. Czy to najlepszy moment na pertraktacje pokojowe?
czwartek, 09 września 2010 23:56

Sithowie powi?kszaj? swoje szeregi

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Zakon Sithów stara si? trafi? do jak najwi?kszej liczby potencjalnych kandytatów na u?ytkowników Ciemnej Strony Mocy i, co budzi groz? w sercach obywateli Nowej Republiki, odnosi coraz wi?ksze sukcesy.
środa, 08 września 2010 22:16

Wybrano nowego Kanclerza Senatu

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Wczoraj wieczorem rzecznik prasowy Senatu poda? do publicznej wiadomo?ci wyniki g?osowania w wyborach Najwy?szego Kanclerza Senatu, który b?dzie przewodzi? temu szacownemu zgromadzeniu. Zwyci?zc? zosta? Han Habegger, cel zamachu zorganizowanego przez swojego poprzednika.
środa, 08 września 2010 22:04

Najwy?szy Kanclerz Senatu skazany na ?mier?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Drahreg Redersh, do niedawna piastuj?cy stanowisko Najwy?szego Kanclerza, zosta? wczoraj skazany na ?mier? za zdrad? oraz udzia? w ludobójstwie.
środa, 08 września 2010 21:35

Zamach na Naboo! Kanclerz postawiony w stan oskar?enia!

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Hen Habegger, przedstawiciel Naboo w senacie, cudem prze?y? atak wymierzony w jego osob?, a jako winnego ca?ej sprawie wskazuje obecnego kanclerza, Drahrega Redersha.

Przedstawiciele planet, które og?osi?y secesj? po aneksji CSA przez Imperium prosz? Now? Republik? o pomoc w ochronie ich cywilnych konwojów handlowych.

 

prstk.jpg