IG.jpg
IG - Szybkie newsy
czwartek, 25 listopada 2010 13:15

Imperator dba o bezpiecze?stwo Dantooine

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Dantooine, planeta przy??czona do Imperium Galaktycznego krótko po wybuchu wojny, sta?a si? ostatnio celem ataków piratów i ?owców niewolników grasuj?cych na Zewn?trznych Rubie?ach. Cz?onkowie niewielkiej spo?eczno?ci zamieszkuj?cej t? planet? kilkukrotnie zwracali si? do w?adz z pro?b? o pomoc. Lokalny moff jednak nieszczególnie przejmowa? si? problemami grupy rolników, wi?c ca?kowicie zignorowa? spraw?. Sytuacja zmieni?a si? o sto osiemdziesi?t stopni, gdy problemami na Dantooine zainteresowa? si? sam Imperator Tourville i nakaza? podj?cie natychmiastowych kroków zaradczych. Na planet? wys?ana zosta?a niewielka korweta patrolowa oraz kompania szturmowców. ?o?nierze b?yskawicznie zaj?li si? likwidacj? g?ównych baz ?owców niewolników na planecie i teraz zajmuj? si? przede wszystkim wy?apywaniem niedobitków. Dantooine znów jest bezpieczne.

środa, 24 listopada 2010 00:36

Amanda Frettis wychodzi za m??

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Znana gwiazda filmowa (m.in. "Tak tu cicho wieczorem" i "Zapomniane"), Amanda Frettis poinformowa?a czytelniczki (i czytelników) swojego bloga, i? wczoraj przyj??a o?wiadczyny Tima Gurtona, z którym spotyka si? ju? prawie dwa lata. Jej wybranek równie? jest aktorem, jednak nie ma na swoim koncie tak spektakularnych sukcesów jak jego przysz?a ?ona. Zapytany czy mu to przeszkadza, zawsze odpowiada, ?e przesta?o, gdy zda? sobie spraw? z tego, ?e nie ma szans konkurowa? z Amand?. Ró?nica wieku mi?dzy narzeczony wynosi dziewi?tna?cie lat - ona ma 27, on 46 - lecz zakochani zupe?nie nie zwracaj? na to uwagi. Data ?lubu nie zosta?a jeszcze ustalona, ale zapewniamy, ?e na pewno nas tam nie zabraknie!

poniedziałek, 15 listopada 2010 17:18

Zamach bombowy na Tionie

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Dostali?my w?a?nie wiadomo?? z ostatniej chwili, pochodz?c? od naszego korespondenta z Tionu o prawdopodobnym zamachu terrorystycznym skierowanym przeciwko personelowi wojskowemu Imperium. Wiadomo?? ta nie jest pewna, gdy? prócz samej eksplozji, która mia?a miejsce w centrum miasta w jednym z barów nic nie zosta?o dok?adnie ustalone. ?ród?o samej eksplozji równie? nie jest znane, jednak jego si?a wskazuje, na to, ze nie by? to przypadek, a raczej zaplanowana akcja przez lokalnych terrorystów, którzy uwa?aj? si? za ruch oporu. Krótkie zeznania wstrz??ni?tych ?wiadków informuj? o tym, ?e sekundy przed sam? eksplozj? pod bar podjecha? cywilny ?migacz z którego w kierunku baru wybieg? m??czyzna. Po samej eksplozji ten sam m??czyzna ewakuowa? z miejsca zdarzenia dwóch wysokich rang? oficerów Imperium, którzy byli nieprzytomni lub martwi i odjecha? w nieznanym kierunku. ?wiadkowie podkre?laj? równie? ?e w tym samym barze znajdowa?o si? znacznie wi?cej wojskowych, niestety opisy miejsca zdarzenia s? wstrz?saj?ce i prawdopodobnie wi?kszo?? ludzi zgromadzonych w ?rodku nie mia?o prawa tego prze?y?. W czasie pisania tego tekstu trwa jeszcze akcja ga?nicza, do sprawy powrócimy na pewno w najbli?szym czasie.

poniedziałek, 15 listopada 2010 16:56

Manifestacja antywojenna na Muunilinst

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Muunilinst jeden z najwa?niejszych o?rodków Imperium. To w?a?nie tutaj przez pami?tny zamach na ?ycie Imperatora, który zamiast niego poch?on?? istnienia dziesi?tek dzieci, rozpocz??a si? wojna. Jednak ten artyku? nie zosta? napisany aby obwinia? Republik? za obecny stan rzeczy, ale po to aby pokaza?, ?e Imperium nigdy nie pragn??o konfliktu zarówno w?ród najwy?szych w?adz jak i zwyk?ych obywateli. W tym samym miejscu, pod samym pa?acem, tysi?ce ludzi rozpocz??o swój marsz antywojenny ci?gn?cy si? po g?ównych ulicach Imperialnego miasta. Ca?y pochód by? pokojowy i oby? si? bez zb?dnych incydentów, za co mo?na podzi?kowa? si?om porz?dkowym, które skutecznie likwidowa?y wszelkie ogniska skrajnych nacjonalistów i agresywnych zwolenników tej bezsensownej wojny. Najwy?sze w?adze po wp?yni?ciu wniosku o zalegalizowanie samego marszu, nie tylko pozwoli?y na jego odbycie si?, lecz bra?y tak?e czynny udzia? przy jego organizacji.

Ca?a redakcja Imperial Guardian oraz prawdopodobnie wi?kszo?? populacji wspania?ego Imperium popiera podobne akcje, które maj? na celu przekona? Now? Republik? o przej?ciu na dyplomatyczn? ?cie?k? i zako?czeniu tego konfliktu.

niedziela, 14 listopada 2010 23:54

Kovaiev planuje kolejny film!

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Yuran Kovaiev, po niezwyk?ym sukcesie kasowym "Zapomnianych", nie tylko nie ma zamiaru spoczywa? na laurach, ale nawet robi? sobie przerwy od pracy. W wywiadzie dla holonetowego portalu dla kobiet poinformowa? o tym, ?e ju? pracuje nad scenariuszem kolejnego obrazu. S?ynny re?yser i scenarzysta w jednej osobie, nie zdradzi? jeszcze ?adnych istotnych szczegó?ów dotycz?cych fabu?y jego nowego filmu, ale zapewni?, ?e tym razem ma zamiar postawi?, nie tylko na zawarte w nim tre?ci, ale równie? akcj? i efekty specjalne. Zapytany czy b?dzie to "wojenniak" skierowany przede wszystkim ku m?skiej cz??ci populacji, potwierdzi? to przypuszczenie. Kovaiev powiedzia? te?, ?e opowiedziana historia miejsce b?dzie mia?a w równoleg?ej galaktyce, na planecie gdzie cywilizacja nie odkry?a jeszcze nap?du nad?wietlnego.

Przypomnijmy, ?e ostatni film Kovaieva, "Zapomniane" wci?? znajduje si? na pierwszym miejscu imperialnego Box Office, a tak?e na drugim w jego republika?skim odpowiedniku.

niedziela, 17 paĹşdziernika 2010 12:40

Rozbito szajk? narkotykow?

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Policyjne s?u?by na Bastionie odnotowa?y kolejny znacz?cy sukces - tym razem rozbito szajk? narkotykow? licz?c? prawie sto osób i skonfiskowano towar o warto?ci dwóch milionów kredytów. To najwi?ksza, zarekwirowana ilo?? nielegalnych u?ywek w historii planety. Grupa rozprowadza?a przede wszystkim b?yszczostym, igie?ki ?mierci i kassoti, jednak wed?ug o?wiadcze? komendy g?ównej, rodzajów nielegalnych substancji si?ga oko?o czterdziestu (!). Jak uda?o nam si? nieoficjalnie dowiedzie?, cho? aresztowano najwa?niejszych cz?onków gangu, w tym jego przywódców i laborantów, na wolno?ci wci?? pozostaje cz??? tzw. dilerów, którzy zajmowali si? sprzeda?? towaru w terenie. Policja twierdzi, ?e wy?apanie ich nie potrwa d?u?ej ni? tydzie?.

sobota, 16 paĹşdziernika 2010 15:51

Szturmowcy w sieroci?cu

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Imperialna armia po raz kolejny ukazuje swoje ludzkie oblicze, staraj?c si? prze?amywa? negatywny wizerunek stworzony przez rebelianck? propagand?. Szturmowcy odwiedzili najwi?kszy sierociniec na Bastionie, by sp?dzi? ca?y dzie? z mieszkaj?cymi tam dzie?mi. Ka?dy z podopiecznych placówki mia? okazj? dotkn?? prawdziwej zbroi szturmowca, a tak?e obejrze? s?ynne karabiny E-11 (oczywi?cie nieza?adowane). Po prze?amaniu pierwszych lodów, ulegaj?c namowom dzieci, ?o?nierze napr?dce zorganizowali turnieje sportowe i sami wzi?li w nich udzia?. Poniewa? dru?yny by?y mieszane, ka?dy mia? okazj? stan?? zarówno naprzeciw jednemu z go?ci, jak i gra? u boku drugiego. "To by?a naprawd? ?wietna zabawa",  jak wspomina kapral Werson. Mamy nadziej?, ?e takich akcji b?dzie wi?cej!

niedziela, 26 września 2010 21:48

Próba dezercji

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
W ostatnich dniach mia? miejsce proces trzech oficerów okr?tu Marynarki Imperium, którzy próbowali uprowadzi? jednostk? z ca?? za?og? i prawdopodobnie przej?? na stron? wroga. Ca?e zdarzenie mia?o miejsce podczas jednej z potyczek na linii frontu, kiedy formacja patrolowa?a przestrze? i natkn??a si? na si?y Nowej Republiki. Wed?ug oficjalnego raportu, okr?t najpierw przesta? odpowiada? na wezwania i rozkazy, po jakim? czasie zacz?? oddala? si? od formacji i nie otwiera? ognia do napastnika.W ko?cu okr?t ca?kowicie wy??czy? silniki, jak si? pó?niej okaza?o bohaterska postawa za?ogi oraz reszty wiernych i lojalnych oficerów zapobieg?a dezercji. Zdrajcy zostali aresztowani i przekazani ?andarmerii, która dostarczy?a ich przed s?d wojskowy. Rozprawa by?a krótka i po odczytaniu zezna? za?ogi, s?dzia oraz ?awnicy nie mieli w?tpliwo?ci i? jedynym s?usznym wyrokiem jest kara ?mierci. Wymierzenie wyroku mia?o miejsce nast?pnego dnia.
niedziela, 26 września 2010 21:34

Defilada na Bastionie

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Wczoraj na Bastionie, stolicy wielkiego Imperium Galaktycznego, odby?a si? uroczysta defilada wojsk l?dowych. Mieszka?cy planety mieli okazj? na ?ywo obejrze? równe szeregi szturmowców - prawdziwej dumy naszej armii, najnowocze?niejsze czo?gi i maszyny krocz?ce, spo?ród których najwi?kszy entuzjazm wywo?a?y majestatyczne transportery piechoty AT-AT. Pokaz wojsk u?wietni?a elitarna eskadra my?liwców TIE Defender - jej przelot nad miastem ogl?da?y tysi?ce widzów. Defilad? swoj? obecno?ci? zaszczyci? sam Imperator, którego witano okrzykami uwielbienia i poparcia. Armia spodziewa si?, ?e tego typu prezentacje zach?c? m?odych m??czyzn do wst?powania w jej szeregi.

prstk.jpg