IG.jpg
niedziela, 12 sierpnia 2012 23:48

Imperium zwyci??a bez walki!

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(2 votes)

  Do nieustaj?cych od kilku miesi?cy zwyci?stw Si? Zbrojnych Imperium Galaktycznego s?ynny Radalius Rancius do?o?y? w?asny wk?ad. System Thustra Radalius Rancius do??czy? niedawno do Imperium Galaktycznego dzi?ki dzia?aniom dyplomatów, którzy uprzedzili podobne, cho? mizerne starania Republiki. Jest to pierwszy z wielu, jak zapowiada Radalius, sukcesów imperialnej dyplomacji.

 

System Thustra, le??cy w niezbyt ucz?szczanym regionie galaktyki, od dawna mia? niezwyk?y pos?uch w?ród rz?dów innych systemów. Cho? przedstawiciele tego regionu trzymali si? zazwyczaj z dala od politycznych gier republika?skiego senatu, potrafili utrzymywa? swój status i pozycj? nawet w trakcie ostatnich lat wojny. Wielokrotnie podczas posiedze? corustia?skiego senatu przywo?ywani byli jako przyk?ad tego, jak mo?na utrzyma? niepodleg?o??, pozostaj?c poza chwiej?c? si? w posadach Republik?. Thustra wydawa?a si? tworem, który nie mia? prawa istnie?, ale istnia?, zaprzeczaj?c propagandzie republika?skich polityków.

Dzi?ki staraniom naszych dyplomatów, mieszka?cy Thustry zobaczyli w ko?cu prawdziw? stron? Imperium, któr? przedtem próbowali zas?oni? republikanie. Na dodatek ich delegacja przylecia?a do systemu w tym samym czasie i próbowa?a przerwa? rozmowy Radaliusa Ranciusa z Thustrianami. Gdy to si? nie powiod?o, dyplomaci Galaktycznego Imperium zostali bezstialsko zaatakowani przez pilotów si? Republiki, którzy znajdowali si? w systemie w ramach k?amliwej funkcji ochrony dyplomatycznej. Ten sabota? zosta? jednak?e b?yskawicznie powstrzymany i rozmowy dobieg?y do szcz??liwego ko?ca. Si?a s?owa zdzia?a?a w tym przypadku wi?cej, ni? jakiekolwiek zwyci?stwo nad flot? Republiki. Thustrianie postanowili dobrowolnie wyst?pi? z pro?b? o w??czenie w sk?ad Imperium Galaktycznego. Wniosek ten zosta? oficjalnie rozpatrzony i system u ko?ca ostatniego tygodnia móg? zacz?? ?wi?towa?.

Radalius Rancius jest bardzo zadowolony z tego zwyci?stwa i drogi, która do niego doprowadzi?a. Pob?a?liwym wzrokiem patrzy tak?e w przysz?o??, wierz?c, ?e kolejne systemy wezm? przyk?ad z Thustry. Wiele neutralnych dotychczas regionów zacz??o przychylniejszym wzrokiem patrze? na propozycj? w??czenia do Imperium Galaktycznego. Z kolejnych ?wiatów nap?ywaj? ju? zaproszenia dla naszej misji dyplomatycznej, a kolejnych partnerów politycznych zach?ca do wspó?pracy tak?e sam prezydent Thustry, który zyska? prawa imperialnego gubernatora.

Wygl?da wi?c na to, ?e Republika zaczyna przegrywa? na kolejnym froncie, cho? tym razem zupe?nie niemilitarnym. To tylko pokazuje si?? i doskona?o?? Imperium Galaktycznego, które zaczyna zdobywa? coraz wi?ksz? przewag? w tocz?cej si? wojnie.

 

Leonard Guti

prstk.jpg