sobota, 27 listopada 2010 01:05

Qultist Korr ucieka z aresztu!

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(3 votes)

Niedawno zatrzymany przez policj? na Coruscant, Qultist Korr zdo?a? zbiec z aresztu, w którym go trzymano. S?u?by porz?dkowe ostrzegaj? przed tym gro?nym osobnikiem - dokona? on ju? pi?ciokrotnego morderstwa i najprawdopodobniej nie zawaha si? przed pope?nieniem kolejnych.

Niedawno informowali?my Pa?stwa o okropnym morderstwie, do jakiego dosz?o w okolicach kantyny "U Roda", gdzie Qultist Korr pozbawi? ?ycia dwie osoby, a nast?pnie policjanta próbuj?cego dokona? aresztowania. Przest?pc? uda?o si? uj?? i doprowadzi? na komisariat, gdzie mia? z?o?y? zeznania w tej sprawie. Niestety, nim ktokolwiek zd??y? zada? mu cho?by jedno pytanie, Qultist Korr zdo?a? uciec. Wed?ug wst?pnych ustale?, m??czyzna nie dzia?a? sam, Qultist Korr - Niebezpieczny i uzbrojony [obrazek]lecz mia? przynajmniej jednego pomocnika - bardzo mo?liwe, ?e by? to kto? "z wewn?trz". Osoba ta najpewniej og?uszy?a stra?nika pilnuj?cego aresztanta, a nast?pnie wypu?ci?a na wolno?? Kel-Dora.

W czasie ucieczki Qultist Korr brutalnie zamordowa? kolejnego policjanta. Jego zw?oki zosta?y znalezione w celi, a ?mier? spowoda?y wielokrotnie zadane rany w g?ow?. Wed?ug patologa przynajmniej jedna z nich zosta?a zadana nog?, pozosta?e za? pi??ciami. Oznacza to, ?e aresztant dos?ownie skatowa? stró?a prawa, który najpewniej by? w tym czasie przytomny.

Uda?o mi si? porozmawia? z policyjnym specjalist? próbuj?cym zrekonstruowa? profil psychologiczny mordercy. Wed?ug dr. Gaiusa Radlaba Qultist Korr jest osob? wyj?tkowo agresywn?, najpewniej rozchwian? emocjonalnie i nadpobudliw?. Pierwsza pope?niona przez niego zbrodnia ?wiadczy o braku zahamowa? przed pope?nieniem morderstwa, co jednak nie jest niczym niezwyk?ym dla tego typu osobników. O stanie umys?u Korra dobitnie ?wiadczy druga zbrodnia - dokonana ze szczególnym okrucie?stwem, jakby samo zadawanie bólu i profanacja ludzkiego cia?a by?a dla niego czym? podniecaj?cym. Bardzo mo?liwe, ?e w przysz?o?ci nie cofnie si? on przed jeszcze gorszymi mordami. Policja stara si? dotrze? do kartoteki lekarskiej zbiega, by dowiedzie? si? czy by? on leczony psychiatrycznie lub mia? jakiekolwiek problemy ze zdrowiem psychicznym. Mo?e te? to by? wskazówka odno?nie jego dalszych poczyna?.

W stan najwy?szej gotowo?ci zosta?a postawiona policja w ca?ym kwadracie, za? w pozosta?ych cz??ciach miasta zarz?dzono podwojenie liczby patroli.  Jego nazwisko oraz podobizna zosta?y tak?e przes?ane do wszystkich kosmoportów. Stró?e prawa apeluj?, by ka?dy, kto mo?e posiada? jakie? informacje dotycz?ce Kel-Dora przedstawionego na zdj?ciu natychmiast zg?osi?y si? na najbli?sz? komend?. Korr jest gro?nym morderc?, najprawdopodobniej z powa?nymi problemami ze zdrowiem psychicznym i dopóki grasuje on na ulicach Coruscant, nie s? one bezpieczne.

Verun Maydar