niedziela, 14 listopada 2010 22:37

Bandyta morduje policjanta

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(8 votes)

Wiadomo?? dos?ownie z ostatniej chwili. Jak informuje nasz lokalny korespondent, przed lokalem "U Roda" dosz?o do potrójnego zabójstwa, a przynajmniej jedna osoba zosta?a ranna. Jedn? z ofiar jest funkcjonariusz policji, który interweniowa? widz?c porachunki mi?dzy drobnymi przest?pcami. Jego koledzy aresztowali morderc?, ktory jest w drodze na komisariat.

Na razie nie znamy jeszcze to?samo?ci wszystkich trzech ofiar Qultista K., jednak policja nie ma w?tpliwo?ci, ?e mamy do czynienia z porachunkami miejscowych gangów, którzy nieustannie nasy?aj? na siebie nawzajem swoich siepaczy. Wed?ug zezna? ?wiadków, aresztowany, na chwil? przed pope?nieniem tego okrutnego morderstwa, wda? si? w sprzeczk? z dwójk? go?ci lokalu. Nie jeste?my jeszcze pewni czy to w?a?nie oni padli jego ofiar?, ale je?li rzeczywi?cie tak si? sta?o, policyjna wersja wydarze? mo?e okaza? si? nieprawdziw?. Najprawdopodobniej wszystko wyja?ni si?, gdy zatrzymany z?o?y zeznania.

Bez wzgl?du na to czy by?a to zwyk?a pijacka burda, czy te? porachunki gangów, pewnym jest, i? Qultistowi K. zostanie postawiony zarzut pope?nienia potrójnego morderstwa, w tym zabójstwa funkcjonariusza corusca?skiej policji. Oznacza to, ?e aresztowany dopu?ci? si? przynajmniej jednego zabójstwa z premedytacj? i nawet w wypadku, gdyby uda?o mu si? udowodni?, ?e poprzednie dwa by?y wynikiem obrony w?asnej, w wi?zieniu sp?dzi przynajmniej nast?pne dziesi??, a najpewniej dwadzie?cia, lat standardowych.

Jak na razie rzecznik prasowy corusca?skiej policji odmawia jakiegokolwiek komentarza, w tym podania to?samo?ci zamordowanego funkcjonariusza. W tym samym czasie jednak, kantyna "U Roda" nie prze?ywa?a takiego obl??enia od czasu otwarcia, kiedy to serwowano w niej alkohol za pó? ceny. Gapie, jacy zbieglii si? na miejsce zbrodni, nap?dzaj? interes w?a?cicielowi lokalu. Ten za? ju? zastanawia si? czy potrójnego morderstwa nie wykorzysta? jako chwytu reklamowego pubu. Jak sam powiedzia?, ma ju? kilka pomys?ów na nazwy dla nowych drinków czy da?, w?ród których znalaz? si? mi?dzy innymi, "Zimny Glina", "Kel-Doria?ski Killer" czy "Rozci?te Kolano". Pragnie przy tym zapewni?, ?e para funkcjonariuszy, którzy brali udzia? w zatrzymaniu mordercy, do ko?ca ?ycia mo?e pi? u niego za pó? ceny. Redakcja "New Republic Daybreak", po raz pierwszy od d?u?szego czasu, nie ma poj?cia jak skomentowa? pomys? barmana.

 

Verun Maydar