niedziela, 24 paĆșdziernika 2010 21:26

"Nomer" zamordowany

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(5 votes)

Jeden z najwi?kszych handlarzy narkotykami na Coruscant zosta? znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Policja jeszcze nikogo nie zatrzyma?a w tej sprawie, ale podejrzewa si?, ?e by?y to porachunki z którym? z miejscowych gangsterów lub próba pozbycia si? konkurencji, jednak brakuje dowodów, a wszystko, co uda?o si? zebra? to tylko poszlaki.

Po "Nomerze" nikt p?aka? nie b?dzie - wr?cz przeciwnie - jego nag?e zej?cie ?miertelne zaowocuje luk? na corusca?skim, nielegalnym rynku przypraw?. Plusem tej sytuacji jest ograniczenie sprzeda?y ?rodków odurzaj?cych na terenie, na którym dzia?a? nieboszczyk, ale tak naprawd? na jego ?mierci zyskuj? nie przeci?tni obywatele czy wymiar sprawiedliwo?ci, ale konkurencja. Pomijaj?c czasowy wzrost ceny towaru, trwaj?cy do momentu wyrównania poda?y do poprzedniego poziomu, na niezaspokojonym popycie zarobi? przede wszystkim pozostali handlarze ?rodkami odurzaj?cymi, którzy niew?tpliwie b?d? próbowali zaj?? stref? wp?ywów "Nomera".

Cia?o handlarza zosta?o znalezione w jego mieszkaniu - najprawdopodobniej jednym z wielu - gdzie s?u?by policyjne odkry?y tak?e zw?oki kilku innych osób, zapewne ochroniarzy "Nomera". M??czyzna zosta? czterokrotnie postrzelony z broni blasterowej, jednak ?lady krwi na pod?odze ?wiadcz? o tym, ?e przynajminej jeden z tych strza?ów oddany zosta? na kilka chwil przed ?mierci?. Co ciekawe, w conapcie nie znaleziono ?adnych no?ników pami?ci, co pozwala przypuszcza?, ?e zabójca zabra? je ze sob?. W strefie domys?ów pozostaje zawarto?? komputerów czy cyfronotesów - równie dobrze mog?a to by? zwyk?a ksi??ka adresowa, jak i dane namiarowe na "?ród?o" przyprawy. O tym, ?e cyfrowe no?niki w mieszkaniu si? znajdowa? musia?y ?wiadczy du?a ilo?? sprz?tu elektronicznego - pozbawionego pami?ci i rozbitego w drobny mak.

Policja nie ma ?adnych podejrzanych, lecz ?ledztwo ca?y czas jest w toku. Uda?o si? uzyska? dost?p do zapisu kamery z budynku naprzeciwko, jednak na nagraniu wida? jedynie przelatuj?cy ?migacz z przynajmniej trzema osobami w ?rodku. Cho? jako?? obrazu jest wyj?tkowo niska, a k?t bardzo niekorzystny, ustalono ?e jedn? z pasa?erów by?a, z osiemdziesi?cioprocentowym prawdopodobie?stwem, twi'lekanka. Niestety, nie wida? twarzy, bowiem akurat obrócona jest ty?em do obiektywu, co mo?e by? dzie?em przypadku, ale równie? mo?e ?wiadczy? o znajomo?ci terenu i dobrym przygotowaniu do akcji.

?ywi? nadziej?, i? policji uda si? schwyta? morderców i, je?li ci nie oka?? si? równie? handlarzami narkotykami, zostan? oni nagrodzeni za pozbycie si? kolejnego nieporz?danego elementu z corusca?skiego ?rodowiska.

Connor Ramirez