New Republic Daybreak

New Republic Daybreak

niedziela, 09 września 2012 14:17

Chaos dos?owny i wymowny! Wyłaczone

Dzi?ki niesamowitemu szcz??ciu i zbiegowi okoliczno?ci nasz reporter by? ?wiadkiem dziwnego zdarzenia, ktre zupe?nie kompromituje republika?skie dowdztwo Floty. Kilka godzin temu podczas wylotu formacji okr?tw ze stoczni, Si?y Zbrojne dos?ownie zgubi?y gwiezdny kr??ownik. Z miejsca zdarzenia nadaje bezpo?rednio nasz reporter!

sobota, 08 września 2012 13:48

Ekscesy i upadki by?ej Krlowej Galactic-Popu Wyłaczone

Kolejny skandal rozszed? si? echem w ?rodowisku muzycznym. Dotyczy oczywi?cie Maili Jackson, ktra znw zostawi?a swoich fanw wyczekuj?cych pod scen?. Czy to ju? zupe?ny koniec wielkiej gwiazdy? Czy przerzedzaj?ce si? od lat rzesze jej wielbicieli znikn? zupe?nie?

wtorek, 14 sierpnia 2012 22:00

Droidy chc? miejsca w Senacie! Wyłaczone

  Tego jeszcze nie by?o! Je?li ustawa zostanie przeforsowana, w Senacie nowej Republiki po raz pierwszy w historii Znanej Galaktyki mo?e zasi??? droid. I to wcale nie jako zast?pca ktrego? z politykw, ale jako pe?noprawny Senator!

  Jak to mo?liwe? Trwaj? negocjacje zwi?zane z ustaleniem statusu systemu gwiezdnego 400100500260026 MK 2, ktry jest... w?asno?ci? droidw! Ale nie uprzedzajmy faktw.

poniedziałek, 09 lipca 2012 23:21

Wojna dotar?a na Taris! Wyłaczone

  Kryzys gospodarczy na Taris osi?gn?? punkt, ktrego na tym globie nie widziano od ponad siedmiuset lat. Sp?ki i wielkie firmy upadaj? po kolei, krach na gie?dzie zahamowa? rozwj ekonomiczny, a dodatkowo w?adze musz? przeznacza? coraz wi?ksze pieni?dze na walk? z zaraz? Raghuli. To wszystko, jak si? okaza?o, zosta?o spowodowane obecno?ci? armii, ktra stara si? wzmocni? obron? tej wa?nej planety.
piątek, 02 marca 2012 22:41

Nowe dzie?o Stevenberga! Wyłaczone

  Nowy film Spiel Stevenberga ju? przed rozpocz?ciem zdj?? rozgrzewa opini? publiczn?. S?ynny re?yser zbiera gwiazdy w castingach i znane osobisto?ci na premier?!
niedziela, 11 września 2011 19:34

Zamach na krytyka Wyłaczone

Na Coruscant dosz?o do zamachu na znanego w bran?y muzycznej krytyka i producenta ? Carlosa Younga. M??czyzna zosta? zaatakowany w swoim mieszkaniu oko?o p?nocy czasu lokalnego. Pomimo szeroko zakrojonego ?ledztwa s?u?b porz?dkowych, sprawca ci?gle pozostaje nieznany.
niedziela, 11 września 2011 11:13

Wywiad z Robertem Duine (II) Wyłaczone

Po nieco ponad 12 miesi?cach umwi?em si? na drug? rozmow? z Robertem Duinem. Tym jednak razem pogaw?dk? uci?li?my na terenie ?wi?tyni Jedi, a konkretnie w przepi?knej Komnacie Tysi?ca Fontann.

wtorek, 16 sierpnia 2011 17:13

Baralein po?egna si? ze sto?kiem? Wyłaczone

Sze??dziesi?ciodwuletni przedstawiciel Norulacu mo?e przypadkiem po?egna? si? ze sto?kiem w Senacie. Zarwno w?adzom, jak i obywatelom planety, nie podobaj? si? mi?osne ekscesy polityka, ktrego ostatnio przy?apano w hotelowym ??ko z dziewi?tnastoletni? prostytutk?. Jak si? okazuje, nie by? to pierwszy wyskok Cala Baraleina, bowiem do mediw zg?asza si? coraz wi?cej m?odych dziewczyn twierdz?cych, ?e uprawia?y z senatorem mi?o?? za pieni?dze. Niem?ody ju? m??czyzna mia? rzekomo sypia? nawet z dwoma czy trzema kobietami na raz, za? jego erotyczne ?yczenia naprawd? nie nadaj? si? do publikacji bez ograniczenia wiekowego.

Cho? sam zainteresowany zaprzecza tym doniesieniom, afera na jego rodzinnej planecie nie cichnie, za? codziennym tematem dyskusji sta?o si? pytanie czy powinien ust?pi? ze stanowiska. Przed chwil? uda?o nam si? dowiedzie? te?, i? jego du?o m?odsza ?ona, Yvone Baralein (l.32) opu?ci?a wsplne mieszkanie i obecnie przebywa u swoich rodzicw. Czy?by oprcz ko?ca kariery szykowa? si? tak?e koniec ma??e?stwa?

wtorek, 16 sierpnia 2011 16:48

Saper znw atakuje Wyłaczone

Szalony Saper znw uderzy?, za? wszystko, co mo?e zrobi? policja to zabezpieczenie miejsca zamachu przed gapami. Do tragedii dosz?o w czasie uroczysto?ci otwarcia nowej linii miejskiej kolejki, na ktr? przyby?o ??cznie oko?o dwch tysi?cy mieszka?cw miasta. Wi?kszo?ci z nich, na szcz??cie, nic si? nie sta?o, lecz ?mier? ponios?o 112 zaproszonych VIPw, w?rd ktrych znale?li si? zarwno inwestorzy, jak i w?a?ciciele luksusowych lokali przy ktrych znajduj? si? nowe stacje.

Na miejscu obecni byli rwnie? przedstawiciele Zakonu Jedi: Mistrz Tenler Berran oraz m?ody Theo Whitaker, ktry zgodzi? si? odpowiedzie? na kilka pyta? dziennikarzy. Wed?ug jego s?w, pogo? za Szalonym Saperem po zamachu by?aby bezcelowa, bowiem najpewniej nie by?o go ju? na miejscu zdarzenia - przysz?y Rycerz Jedi podejrzewa, i? ?adunki odpalane s? zdalnie, za? sam terrorysta w tym czasie znajduje si? w bezpiecznym miejscu. Uwa?a on te?, i? "obecnie trwaj?ca wojna jest jak woda na m?yn dla bombera", co brzmi jak stwierdzenie, i? mo?emy spodziewa? si? kolejnych atakw. 

Whitaker w trakcie swojej krtkiej wypowiedzi kilkukrotnie podkre?li?, i? Zakon Jedi wsp?pracuje z miejscow? policj? - zupe?nie jakby chcia? w ten sposb zdementowa? plotki, wed?ug ktrych Rycerze zaprzestali poszukiwa? terrorysty ju? jaki? czas temu.

pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 14