Displaying items by tag: zamach
niedziela, 11 września 2011 19:34

Zamach na krytyka

Na Coruscant dosz?o do zamachu na znanego w bran?y muzycznej krytyka i producenta ? Carlosa Younga. M??czyzna zosta? zaatakowany w swoim mieszkaniu oko?o p?nocy czasu lokalnego. Pomimo szeroko zakrojonego ?ledztwa s?u?b porz?dkowych, sprawca ci?gle pozostaje nieznany.
wtorek, 16 sierpnia 2011 16:48

Saper znw atakuje

Szalony Saper znw uderzy?, za? wszystko, co mo?e zrobi? policja to zabezpieczenie miejsca zamachu przed gapami. Do tragedii dosz?o w czasie uroczysto?ci otwarcia nowej linii miejskiej kolejki, na ktr? przyby?o ??cznie oko?o dwch tysi?cy mieszka?cw miasta. Wi?kszo?ci z nich, na szcz??cie, nic si? nie sta?o, lecz ?mier? ponios?o 112 zaproszonych VIPw, w?rd ktrych znale?li si? zarwno inwestorzy, jak i w?a?ciciele luksusowych lokali przy ktrych znajduj? si? nowe stacje.

Na miejscu obecni byli rwnie? przedstawiciele Zakonu Jedi: Mistrz Tenler Berran oraz m?ody Theo Whitaker, ktry zgodzi? si? odpowiedzie? na kilka pyta? dziennikarzy. Wed?ug jego s?w, pogo? za Szalonym Saperem po zamachu by?aby bezcelowa, bowiem najpewniej nie by?o go ju? na miejscu zdarzenia - przysz?y Rycerz Jedi podejrzewa, i? ?adunki odpalane s? zdalnie, za? sam terrorysta w tym czasie znajduje si? w bezpiecznym miejscu. Uwa?a on te?, i? "obecnie trwaj?ca wojna jest jak woda na m?yn dla bombera", co brzmi jak stwierdzenie, i? mo?emy spodziewa? si? kolejnych atakw. 

Whitaker w trakcie swojej krtkiej wypowiedzi kilkukrotnie podkre?li?, i? Zakon Jedi wsp?pracuje z miejscow? policj? - zupe?nie jakby chcia? w ten sposb zdementowa? plotki, wed?ug ktrych Rycerze zaprzestali poszukiwa? terrorysty ju? jaki? czas temu.

Published in NRD - Szybkie newsy
niedziela, 27 lutego 2011 20:02

Zamach na Bastionie - brak post?pw w ?ledztwie

Od czasu tragicznego w skutkach zamachu na Bastionie min??o ju? wiele czasu, jednak wci?? nieznany pozostaje sprawca lub sprawcy. Policja oraz s?u?by wywiadowcze nabra?y wody w usta i nie komentuj? sprawy zas?aniaj?c si? dobrem prowadzonego ?ledztwa. Prawd? jest, ?e sprawa jest bardzo delikatna i wiele jej w?tkw nie mo?e ujrze? ?wiat?a dziennego, by nie sp?oszy? terrorystw odpowiedzialnych za ?mier?, przypomnijmy, czterdziestu jeden osb r?nej p?ci i rasy. Z drugiej jednak strony, brak jakichkolwiek informacji o post?pach w ?ledztwie wywo?uje niepokj u mieszka?cw Bastionu, ktrzy boj? si? przebywa? w wi?kszych skupiskach ludzi mniemaj?c, ?e to one s? najlepszym celem ewentualnego zamachu bombowego.

Najbardziej jednak niepokoj?ce s? niepotwierdzone plotki dotycz?ce ataku hakerskiego, w wyniku ktremu rzekomo mia?yby znikn?? wszelkie nagrania z kamer umieszczonych w okolicy miejsca zdarzenia. Je?li rzeczywi?cie dosz?o do czego? takiego, nale?y si? zastanowi? czy kontrwywiad s?usznie wype?nia swoje obowi?zki i czy, co gorsze, w atak nie by?a zamieszana Nowa Republika. Mo?liwo?? ta jest o tyle prawdopodobna, ?e tylko grupa doskona?ych hakerw by?aby w stanie dokona? tak ?mia?ego aktu.

Published in IG - Szybkie newsy
środa, 09 lutego 2011 12:40

Bomba na Bastionie

Na Bastionie dosz?o do niespotykanego, od czasu zamachu na Imperatora, na tej planecie aktu terroryzmu. W wyniku eksplozji ?adunku wybuchowego ?ycie straci?o trzydzie?ci siedem osb, za? niemal drugie tyle zostalo rannych. Sprawcy nie z?apano, wci?? pozostaje on nieznany policji.

Published in Imperialne Wiadomo?ci
wtorek, 23 listopada 2010 22:38

Szalony Saper znw uderza

Xakic Obdris, galaktyce szerzej znany jako "Szalony Saper", znw uderzy?. Tym razem celem jego terrorystycznej organizacji by?a stacja kolejki przed budynkiem Senatu. Dwadzie?cia dwie osoby zmar?y, za? ponad pi??dziesi?t zosta?o rannych. Bezradne s?u?by policyjne goni? w?asny ogon, a Zakon Jedi zapowiada, ?e w??czy si? w poszukiwania Wroga Publicznego Nr 1. 

poniedziałek, 15 listopada 2010 17:18

Zamach bombowy na Tionie

Dostali?my w?a?nie wiadomo?? z ostatniej chwili, pochodz?c? od naszego korespondenta z Tionu o prawdopodobnym zamachu terrorystycznym skierowanym przeciwko personelowi wojskowemu Imperium. Wiadomo?? ta nie jest pewna, gdy? prcz samej eksplozji, ktra mia?a miejsce w centrum miasta w jednym z barw nic nie zosta?o dok?adnie ustalone. ?rd?o samej eksplozji rwnie? nie jest znane, jednak jego si?a wskazuje, na to, ze nie by? to przypadek, a raczej zaplanowana akcja przez lokalnych terrorystw, ktrzy uwa?aj? si? za ruch oporu. Krtkie zeznania wstrz??ni?tych ?wiadkw informuj? o tym, ?e sekundy przed sam? eksplozj? pod bar podjecha? cywilny ?migacz z ktrego w kierunku baru wybieg? m??czyzna. Po samej eksplozji ten sam m??czyzna ewakuowa? z miejsca zdarzenia dwch wysokich rang? oficerw Imperium, ktrzy byli nieprzytomni lub martwi i odjecha? w nieznanym kierunku. ?wiadkowie podkre?laj? rwnie? ?e w tym samym barze znajdowa?o si? znacznie wi?cej wojskowych, niestety opisy miejsca zdarzenia s? wstrz?saj?ce i prawdopodobnie wi?kszo?? ludzi zgromadzonych w ?rodku nie mia?o prawa tego prze?y?. W czasie pisania tego tekstu trwa jeszcze akcja ga?nicza, do sprawy powrcimy na pewno w najbli?szym czasie.

Published in IG - Szybkie newsy
Mieszka?cy sto?ecznej planety Nowej Republiki ?yj? w ci?g?ym strachu o w?asne ?ycie ? nigdy nie wiadomo czy poci?g, do ktrego si? wsi?dzie nie jest wype?niony ?adunkami wybuchowymi.
czwartek, 09 września 2010 09:21

?Wojna wywo?ana przez Now? Republik??

Takie informacje mo?na by?o przeczyta? ostatnio w wielu imperialnych serwisach informacyjnych, ale co bardzo niepokoj?ce, rwnie? kilku republika?skich. Wszyscy ich autorzy powo?uj? si? na zamach na niecne czyny by?ego Najwy?szego Kanclerza, w tym jego prawdopodobny udzia? w zorganizowaniu zamachu na Imperatora. Cho? fakty te s? niepodwa?alne, naszym zdaniem, za wybuchem wojny stoi ten, kto pierwszy zaatakowa?, a wi?c, rz?dne w?adzy, Imperium Galaktyczne.

Published in NRD - Szybkie newsy
czwartek, 09 września 2010 00:57

Kryzys demokracji w Nowej Republice?

Kanclerz, Drahreg Redersh, prbowa? wykorzysta? Imperium jako narz?dzie do pozbycia si? opozycji. Na szcz??cie Hen Habegger, unikn?? zamachu i zdemaskowa? prawdziwego mocodawc?.
Published in Imperialne Wiadomo?ci
czwartek, 09 września 2010 00:45

Zamachowiec uj?ty! Imperator wyznacza ultimatum!

Oficjalne w?adze przyznaj?, ?e zamachowca uj?to zaledwie kilka godzin po zamachu przy prbie ucieczki. Znaleziono przy nim kompromituj?ce dowody, a wyemitowany wywiad z samym morderc? wyja?ni? wszystko...
Published in Imperialne Wiadomo?ci
pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 2