NRD.jpg
Displaying items by tag: wojna domowa
wtorek, 16 sierpnia 2011 15:07

Za wojn? domow? na Naboo odpowiada Imperium

Jako pierwsi mieli?my okazj? porozmawia? z uczestnikiem walk o królewski pa?ac w Theed, jednym z nielicznych Jedi, którzy widzieli pocz?tek wojny domowej na Naboo. Theo Whitaker potwierdzi?, ?e w?ród powsta?ców obecni byli szturmowcy Imperium Galaktycznego.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
niedziela, 22 maja 2011 23:19

Roz?am w?ród Sithów?

Je?li wierzy? doniesieniom Imperial Guardian, na Korriban - ojczystej planecie Sithów - panuje trudne do opisania zamieszanie. Wed?ug niepotwierdzonych informacji dosz?o do wewn?trznych walk w Zakonie, walk które w sposób bezpo?redni zagra?aj? jedno?ci Bractwa Ciemnej Strony. Cho? na razie szczegó?y domniemanej wojny domowej nie s? znane, a przedstawiciele i rzecznicy prasowi Jedi milcz?, istnieje mo?liwo?? upadku Triumwiratu, w sk?ad którego wchodz? Lordowie Golan-Thek,  Annihious i Lady Valkiriana, co mo?e zaowocowa? ca?kowitym rozk?adem struktury korriba?skiego Zakonu. Sytuacja taka by?aby niezwykle korzystn? dla Nowej Republiki tocz?cej z nim wojn?, a zaprzepaszczenie rodz?cej si? szansy na zadanie ostatecznego ciosu Sithom, gdy ci s? najs?absi by?oby niewybaczalnym b??dem ze strony naszych w?adz oraz Luke'a Skywalkera jako Wielkiego Mistrza Zakonu Jedi.

Wci?? czekamy na pewniejsze informacje z Korriban, jednak uzyskanie ich z pierwszej r?ki wydaje si? niemo?liwym. Tak czy inaczej, gdy tylko czego? sie dowiemy, natychmiast poinformujemy o tym naszych Czytelników.

Published in NRD - Szybkie newsy
poniedziałek, 09 maja 2011 14:33

Niepokoje na Korriban?

Z upalnej planety Korriban dochodz? niepokoj?ce wiadomo?ci. Na planecie b?d?cej sercem Zakonu Sithów, obecnego sojusznika Imperium Galaktycznego, najprawdopodobniej dosz?o do powa?nych star? mi?dzy stronnictwami cz?onków Triumwiratu Mrocznych Lordów. Wci?? nie wiadomo czy to jedynie kolejny "kryzys" czy powa?na próba obalenia Triumwiratu.

Published in IG Pozosta?e
niedziela, 27 lutego 2011 19:38

Rz?d Naboo upad?. Król nie ?yje.

Król Naboo, Roger VI nie ?yje. Podobnie jak prawie ca?a jego administracja, zgin?? z r?k buntowników w czasie powstanie, jakie ogarn??o Theed. Nag?y wybuch niezadowolenia mieszka?ców tego spokojnego ?wiata zadziwia analityków w ca?ej galaktyce. Cho? codziennie gin? setki niewinnych osób, Senat ma zwi?zane r?ce.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
niedziela, 26 września 2010 21:33

G?owa W??a odci?ta!

Przywódca terrorystycznego ugrupowania na planecie Bonadan zosta? wyeliminowany przez grup? doskonale wyszkolonych ?owców nagród. Imperium Galaktyczne, dbaj?c o dobro swoich obywateli, a tak?e przestrzegane prawa i sprawiedliwo?ci, ju? kilka miesi?cy temu wystawi?o list go?czy za Henri'm Armandem, nazywaj?cym si? liderem bojowników o wolno?? planety. Te górnolotne s?owa by?y jednak jedynie mask? dla jego przest?pczej dzia?alno?ci wymierzonej przeciwko prawdzwiej w?adzy i woli spo?ecze?stwa, które z w?asnej woli, wraz z pozosta?? cz??ci? Sektora Korporacyjnego, odda?o si? w bezpieczne ramiona Imperium Galaktycznego. Miejmy nadziej?, ?e ?mier? Armande'a oznacza koniec k?opotów dla bezbronnych mieszka?ców tej planety.

Published in IG - Szybkie newsy
sobota, 18 września 2010 11:03

Powstanie na Naboo?

Dosz?y do nas niepokoj?ce wie?ci z Theed, stolicy Naboo. Wed?ug doniesie? naszego korespondenta, dzisiaj rano na tej pokojowej planecie rozp?ta?o si? prawdziwe piek?o, gdy niespodziewanie dosz?o do star? mi?dzy uzbrojonymi rebeliantami i obro?cami obecnej w?adzy. Nie wiadomo sk?d powsta?cy maj? bro?, ale mo?e by? to powi?zane z ostatnim wzrostem przest?pczo?ci na Naboo. Faktem jest, ?e wszelki kontakt z planet? urwa? si? równie nagle, co niespodziewana by?y informacje od naszego redakcyjnego kolegi. Ostatnia wiadomo??, jak? otrzymali?my mówi?a o wycofaniu si? lojalistów do pa?acu królewskiego. B?dziemy na bie??co informowa? o rozwoju wydarze?
Published in NRD - Szybkie newsy
prstk.jpg