NRD.jpg
Displaying items by tag: plotki
wtorek, 16 sierpnia 2011 17:13

Baralein po?egna si? ze sto?kiem?

Sze??dziesi?ciodwuletni przedstawiciel Norulacu mo?e przypadkiem po?egna? si? ze sto?kiem w Senacie. Zarówno w?adzom, jak i obywatelom planety, nie podobaj? si? mi?osne ekscesy polityka, którego ostatnio przy?apano w hotelowym ?ó?ko z dziewi?tnastoletni? prostytutk?. Jak si? okazuje, nie by? to pierwszy wyskok Cala Baraleina, bowiem do mediów zg?asza si? coraz wi?cej m?odych dziewczyn twierdz?cych, ?e uprawia?y z senatorem mi?o?? za pieni?dze. Niem?ody ju? m??czyzna mia? rzekomo sypia? nawet z dwoma czy trzema kobietami na raz, za? jego erotyczne ?yczenia naprawd? nie nadaj? si? do publikacji bez ograniczenia wiekowego.

Cho? sam zainteresowany zaprzecza tym doniesieniom, afera na jego rodzinnej planecie nie cichnie, za? codziennym tematem dyskusji sta?o si? pytanie czy powinien ust?pi? ze stanowiska. Przed chwil? uda?o nam si? dowiedzie? te?, i? jego du?o m?odsza ?ona, Yvone Baralein (l.32) opu?ci?a wspólne mieszkanie i obecnie przebywa u swoich rodziców. Czy?by oprócz ko?ca kariery szykowa? si? tak?e koniec ma??e?stwa?

Published in NRD - Szybkie newsy
piÄ…tek, 06 maja 2011 12:15

Wywiad w zerowej grawitacji

Po miesi?cach korespondencji, tygodniach u?erania si? z ochron? i dniach sp?dzonych w sekretariatach, uda?o mi si? spotka? z Hrabi? Eutenem Lio Drugim, Nobilem z Lakonów, jednym z cz?onków kadry dyrektorskiej tego? rodu w stoczniach Sluis Van. Rozmowa odby?a si? w biurze stoczniowca na orbicie.
Published in NRD - Wywiady
wtorek, 15 marca 2011 21:14

Anakin Solo odwiedza Koreli?

Mia?o by? dyskretnie, wysz?o g?o?no. Anakin Solo (16 l.), syn legendarnego bohatera Nowej Republiki oraz siostrzeniec Wielkiego Mistrza Zakonu w trakcie wype?niania zadania w ramach szkolenia Jedi przyby? publicznym transportowcem na Koreli? - rodzim? planet? ojca.

Na l?dowisku powita?y go setki fanów, wznosz?ce ciep?e okrzyki do swego "korelia?skiego Jedi". Ch?opak zareagowa? jak rasowy celebryta - zacz?? rozdawa? autografy, na pro?b? m?odych Korelianek pokaza? kilka sztuczek z Moc? i wyg?osi? krótk? mow?, po której obrzucono go kwiatami i zaproszono do eksluzywnego hotelu, nazwy którego poda? nie mo?emy. Anakin Solo jest najm?odszym z trójki rodze?stwa, dzieci Leii Organy Solo oraz Hana Solo, lecz to w?a?nie on sta? si? prawdziwym idolem Znanej Galaktyki. Wszyscy chwal? jego zdolno?ci pilota?u, jak i mistrzowskie opanowanie technik zakonnych. Przy takich korzeniach i zdolno?ciach jest te? g?o?no typowanym kandydatem na zast?pc? Luke'a Skywalkera na sto?ku Przewodnicz?cego Rady Jedi, gdy tylko zdob?dzie tytu? Mistrza.

Co na to Zakon? "Niech no tylko wujek Luke... znaczy Mistrz Skywalker si? o tym dowie" - komentuje bez u?miechu Jacen Solo (18 l.), brat Anakina. - "Zakon nie pochwala medialnej szopki, która powsta?a na Korelii."

Miranda Tee Parsi Lakon

Published in NRD - Szybkie newsy
wtorek, 15 lutego 2011 20:40

"Zgwa?ci? mnie Luk Seven"

HoloNetowy portal "Super Imperial" opublikowa? na ?amach swojej witryny opowie?? Geldrii Klose, m?odej kobiety, która by?a ?wiadkiem operacji maj?cej na celu wyzwolenie Dantooine spod jarzma Rebeliantów. Jak uda?o si? dowiedzie? redakcji tabloidu, Luk Seven, bior?cy udzia? w ofensywie, mia? uda? si? na powierzchni? planety, gdzie w towarzystwie kompanii szturmowców "zabawia? si?" z mieszkankami planety, nawet gdy te "stanowczo odmawia?y". Zarówno ?o?nierze, jak i oficer floty, najpewniej byli pod wp?ywem alkoholu, grozili obywatelom broni?, a kobiety gwa?cili. Geldria Klose mia?a rozpozna? twarz Sevena, gdy po kilku latach zobaczy?a j? w HoloNetowych wiadomo?ciach.

Na chwil? obecn? nie wiadomo gdzie kobieta si? znajduje i nie uda?o nam si? do niej dotrze?, by pozna? wi?cej szczegó?ów jej oskar?e?, które najpewniej nied?ugo zostan? zweryfikowane. Redakcja "Imperial Guardian" szczerze jednak w?tpi, by wzorowy oficer Imperialnej Marynarki by? zdolny do tak haniebnych czynów.

Published in IG - Szybkie newsy
poniedziałek, 29 listopada 2010 11:15

Biel odchodzi z "R jak Ratunek"

Redakcji New Republic Daybreak uda?o si? dowiedzie?, ?e Sharon Biel (l. 29) definitywnie ko?czy swój zwi?zek z popularnym holoserialem "R jak Ratunek". Aktorka dotychczas wciela?a si? tam w posta? alderaa?skiej pani doktor, która prze?y?a zniszczenie rodzinnej planety przebywaj?c w tym czasie na Coruscant. Po utracie ca?ej rodziny kobieta decyduje si? rozpocz?? podró? po planetach Zewn?trznych Rubie?y, gdzie niesie pomoc medyczn? ubogim i zapomnianym przez reszt? galaktyki istotom. Rezygnacja odtwórczyni g?ównej roli mo?e okaza? si? naturaln? ?mierci? serialu, cho? twórcy zapowiadaj?, ?e maj? ju? kilka kandydatek na zast?pstwo. Sharon Biel swoj? decyzj? uzasadnia pragnieniem "zmiany profilu kariery z serialowej na filmow?". Na razie nie wiadomo czy otrzyma?a ju? propozycj? pracy od jakiego? re?ysera, lecz mówi si?, ?e ma zagra? w najnowszej superprodukcji, której fabu?a ma odnosi? si? do pocz?tków obecnej wojny.

Published in NRD - Szybkie newsy
piÄ…tek, 26 listopada 2010 01:54

Senator z opuszczonymi spodniami

Seantor Cal Baralein (l.62), przedstawiciel planety Norulac zosta? z?apany na gor?cym uczynku z kochank? w hotelowym pokoju. ?ród?em informacji okaza? si? baga?owy, oburzony faktem, ?e za zobowi?zanie do zachowania dyskrecji otrzyma? jedynie dziesi?? kredytów napiwku. M??czyzna natychmiast zadzwoni? do lokalnej stacji holonetowej, której reporterzy oraz kamery na miejscu znalaz?y si? w przeci?gu dwudziestu minut. Jak mówi rozbawiony sytuacj? boy hotelowy, "senator nie zd??y? jeszcze rozpi?? rozporka, gdy wideo ukazuj?ce jego w towarzystwie nagiej m?ódki obieg?o ca?? planet?". Jak wykaza?o dziennikarskie ?ledztwo przeprowadzone przez wspomnian? stacj?, dziewi?tnastoletnia dziewczyna okaza?a si? prostytutk?, co jeszcze bardziej podgrza?o atmosfer? wokó? polityka. Co ciekawe, Cal Baralein w swoim programie zawsze propagowa? zdrow?, szcz??liw? rodzin? jako podstawow? jednostk? spo?eczn?. Có?, pan senator ma ciekawy pogl?d na kszta?t tej?e rodziny...

Published in NRD - Szybkie newsy
środa, 24 listopada 2010 01:18

Robertson w szpitalu

Wczoraj dowiedzieli?my si?, ?e Ku'ubic Robertson trafi? do szpitala, gdzie przeszed? trudn? operacj? maj?c? uratowa? mu ?ycie. Lekarze z o?rodka zdrowia w Ahto City, na pro?b? jego ?ony, odmawiaj? udzielania jakichkolwiek szczegó?owych informacji. Mimo to uda?o nam si? dowiedzie?, ?e zabieg przebieg? pomy?lnie, ale jeszcze nie wiadomo czy przyniesie porz?dane skutki i czy sportowiec prze?yje. Jego stan okre?lany jest jako ci??ki, lecz stabilny, lecz nie wiemy czy jest przytomny. Ca?y czas towarzyszy mu ?ona i ojciec.
Ku'ubic Robertson to prawdziwa legenda wy?cigów ?cigaczy, o?miokrotny zdobywca Pucharu w Mistrzostwach Galaktyki. Swoj? sportow? karier? zako?czy? cztery lata temu, gdy poinformowa?, ?e musi odej??, by zaj?? si? w?asnym zdrowiem. Powa?nie chory znikn?? z ?ycia publicznego i zaszy? si? w swoim apartamencie w Ahto City na Manaan. Mimo nieustannej walki z chorob?, nie przegapi? ?adnego wy?cigu odbywaj?cego si? na tej planecie. Podobnie jak miliony kibiców w ca?ej galaktyce, mamy nadziej?, ?e b?dzie mia? jeszcze niejedn? okazj?, by odwiedzi? tor wy?cigowy.

Published in NRD - Szybkie newsy
środa, 24 listopada 2010 00:36

Amanda Frettis wychodzi za m??

Znana gwiazda filmowa (m.in. "Tak tu cicho wieczorem" i "Zapomniane"), Amanda Frettis poinformowa?a czytelniczki (i czytelników) swojego bloga, i? wczoraj przyj??a o?wiadczyny Tima Gurtona, z którym spotyka si? ju? prawie dwa lata. Jej wybranek równie? jest aktorem, jednak nie ma na swoim koncie tak spektakularnych sukcesów jak jego przysz?a ?ona. Zapytany czy mu to przeszkadza, zawsze odpowiada, ?e przesta?o, gdy zda? sobie spraw? z tego, ?e nie ma szans konkurowa? z Amand?. Ró?nica wieku mi?dzy narzeczony wynosi dziewi?tna?cie lat - ona ma 27, on 46 - lecz zakochani zupe?nie nie zwracaj? na to uwagi. Data ?lubu nie zosta?a jeszcze ustalona, ale zapewniamy, ?e na pewno nas tam nie zabraknie!

Published in IG - Szybkie newsy
środa, 08 września 2010 21:28

Nowa kochanka Hansa Brunera

Nowa kochanka Hansa Brunera

Hans Bruner (l.53), popularny aktor holo, znany mi?dzy innymi z takich produkcji jak wojenne ?Dzia?a Geonosis?, ?Jeden most za wcze?nie? czy znakomitego filmu akcji ?Siedmiu Jedi?, na festiwalu filmowym na Coruscant pojawi? si? w towarzystwie swojej nowej kochanki. Przypomnijmy, ?e nieca?e cztery miesi?ce temu porzuci? aktork?, Sharon Biel dla modelki, Katie Janovic, by teraz zwi?za? si? z nieznan?, czarnow?os? pi?kno?ci?. Nasza redakcja zastanawia si? jak d?ugo uda mu si? wytrzyma? ze swoj? now? kobiet? ? najd?u?szy proponowany termin to dziesi?? standardowych tygodni, najmniejszy ? ju? si? rozstali?

Published in NRD - Szybkie newsy
środa, 08 września 2010 18:54

Gwiazda filmowa czyta bajki

Gwiazda filmów czyta bajki.

Sharon Biel, aktorka znana przede wszystkim z roli lekarki w popularnym serialu ?R jak Ratunek?  w??czy?a si? do kampanii propaguj?cej czytanie ksi??ek najm?odszym. W ci?gu nast?pnych tygodni b?dzie odwiedza? przedszkola na planetach J?dra, gdzie b?dzie czyta? dzieciom najpi?kniejsze ba?nie Starej Republiki. Z?o?liwi uwa?aj?, ?e jest to jedynie element reklamy serialu, jednak bior?c pod uwag? jego ogl?dalno??, wydaje si? to podejrzenie nieuzasadnionym
Published in NRD - Szybkie newsy
prstk.jpg