NRD.jpg
Displaying items by tag: kolejka
wtorek, 16 sierpnia 2011 16:48

Saper znów atakuje

Szalony Saper znów uderzy?, za? wszystko, co mo?e zrobi? policja to zabezpieczenie miejsca zamachu przed gapami. Do tragedii dosz?o w czasie uroczysto?ci otwarcia nowej linii miejskiej kolejki, na któr? przyby?o ??cznie oko?o dwóch tysi?cy mieszka?ców miasta. Wi?kszo?ci z nich, na szcz??cie, nic si? nie sta?o, lecz ?mier? ponios?o 112 zaproszonych VIPów, w?ród których znale?li si? zarówno inwestorzy, jak i w?a?ciciele luksusowych lokali przy których znajduj? si? nowe stacje.

Na miejscu obecni byli równie? przedstawiciele Zakonu Jedi: Mistrz Tenler Berran oraz m?ody Theo Whitaker, który zgodzi? si? odpowiedzie? na kilka pyta? dziennikarzy. Wed?ug jego s?ów, pogo? za Szalonym Saperem po zamachu by?aby bezcelowa, bowiem najpewniej nie by?o go ju? na miejscu zdarzenia - przysz?y Rycerz Jedi podejrzewa, i? ?adunki odpalane s? zdalnie, za? sam terrorysta w tym czasie znajduje si? w bezpiecznym miejscu. Uwa?a on te?, i? "obecnie trwaj?ca wojna jest jak woda na m?yn dla bombera", co brzmi jak stwierdzenie, i? mo?emy spodziewa? si? kolejnych ataków. 

Whitaker w trakcie swojej krótkiej wypowiedzi kilkukrotnie podkre?li?, i? Zakon Jedi wspó?pracuje z miejscow? policj? - zupe?nie jakby chcia? w ten sposób zdementowa? plotki, wed?ug których Rycerze zaprzestali poszukiwa? terrorysty ju? jaki? czas temu.

Published in NRD - Szybkie newsy
wtorek, 23 listopada 2010 22:38

Szalony Saper znów uderza

Xakic Obdris, galaktyce szerzej znany jako "Szalony Saper", znów uderzy?. Tym razem celem jego terrorystycznej organizacji by?a stacja kolejki przed budynkiem Senatu. Dwadzie?cia dwie osoby zmar?y, za? ponad pi??dziesi?t zosta?o rannych. Bezradne s?u?by policyjne goni? w?asny ogon, a Zakon Jedi zapowiada, ?e w??czy si? w poszukiwania Wroga Publicznego Nr 1. 

Mieszka?cy sto?ecznej planety Nowej Republiki ?yj? w ci?g?ym strachu o w?asne ?ycie ? nigdy nie wiadomo czy poci?g, do którego si? wsi?dzie nie jest wype?niony ?adunkami wybuchowymi.
środa, 08 września 2010 19:01

42 osoby zgin??y w katastrofie kolejki

42 osoby zgin??y w katastrofie kolejki

Zesz?ej nocy na Coruscant 42 osoby zgin??y, a ponad 100 zosta?o rannych, gdy zderzy?y si? ze sob? dwie podwieszane kolejki. Przyczyn? katastrofy by?a awaria hamulców jednej z nich, tej która nast?pnie z olbrzymi? pr?dko?ci? uderzy?a w ty? ostatniego wagonika poci?gu z przodu. Pogr??onym w ?a?obie rodzinom zarz?d spó?ki przewozowej, a tak?e w?adze planety, obieca?y wysokie zapomogi, za? prokuratura zapowiedzia?a ?ledztwo w tej sprawie.

Published in NRD - Szybkie newsy
prstk.jpg