NRD.jpg
Displaying items by tag: flota
czwartek, 09 września 2010 01:20

Eskadra A-Wingw wpada w pu?apk?

Nasze ?rd?o umiejscowione blisko najwy?szego Dowdztwa My?liwskiego poinformowa?o nas, ?e Eskadra Skorpionw, z?o?ona z dwunastu maszyn typu A-Wing oraz sze?? B-Wingw wpad?o w zasadzk? urz?dzon? przez piratw. Misja mia?a by? raczej rutynowa ? pas asteroid w niezamieszka?ym systemie na Zewn?trznych Rubie?ach, w ktrym piraci umiejscowili swoje magazyny przyprawy, broni itp. oraz osiemna?cie maszyn, maj?cych te magazyny zlikwidowa?. Pocz?tkowo wszystko sz?o dobrze ? a? do momentu, gdy okaza?o si?, ?e przest?pcy na asteroidach zamontowali wyrzutnie rakiet sterowanych. Wynik tego starcia jest tragiczny ? zestrzelono sze?? A-Wingw i pi?? B-Wingw. Jak na razie wiadomo czy zawini? wywiad czy dowdztwo ani czy kto? wcze?niej poinformowa? piratw o planowanym ataku na ich pozycje.

Published in NRD - Szybkie newsy
czwartek, 09 września 2010 00:58

Czy utracimy Taris?

 

Wszelki kontakt z Taris zosta? przerwany z chwil?, gdy imperialna flota inwazyjna rozpocz??a atak na planet?. Ostatni? wiadomo?ci?, jak? wys?ali obro?cy by?o wo?anie o pomoc.

 
Published in Wiadomo?ci z Republiki

Wszystko wskazuje na to, ?e nied?ugo senatorowie mog? stan?? twarz? twarz z nowym kryzysem, gdy? planety rejony galaktyki zwanego Wewn?trznymi Rubie?ami otwarcie deklaruj? brak poparcia dla Republiki i ??daj? przyznania wi?kszych uprawnie? Najwy?szemu Kanclerzowi.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
czwartek, 09 września 2010 00:27

Koniec meczu. 1:0 dla Imperium

Tak naprawd? chyba nikt z nas si? nie spodziewa?, ?e systemom dotychczas nale??cym do CSA, uda si? utrzyma? swoj? niezale?no?? od Imperium Galaktycznego, lecz wiadomo?? o upadku ostatniego punktu oporu przed tyrani? wstrz?sn??a ca?? spo?eczno?ci? Nowej Republiki.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
czwartek, 09 września 2010 00:15

Dycha 21 Roku Po Bitwie o Yavin

Rok 21 ABY obfitowa? w wydarzenia radosne, tragiczne, wywo?uj?ce u?miech lub ?zy, nieistotne i wyj?tkowo wa?ne dla historii Galaktyki. Nasza redakcja postanowi?a przypomnie? niektre z nich, lecz nie chcieli?my ich w ?aden sposb porz?dkowa? i szeregowa?, zatem opisali?my je w losowej kolejno?ci. Od czytelnikw zale?y, ktre z nich uznaj? za najwa?niejsze lub najbli?sze swojemu sercu.

Published in NRD - Rozrywka
środa, 08 września 2010 22:42

"Felucia byla jedynie pocz?tkiem..."

?Felucia by?a jedynie pocz?tkiem. Najgorsze dopiero przed nami: Nowa Republika stoi nad przepa?ci?, za? Imperium zrobi wszystko, by zepchn?? nas skaln? kraw?d??. Tymi s?owy legendarny admira? Ackbar skomentowa? obecn? sytuacj? na froncie wzbudzaj?c niepokj w Senacie, ktry ju? wcze?niej krytykowa? za oddanie cz??ci swoich uprawnie? nowemu Najwy?szemu Kanclerzowi.

Published in NRD - Wywiady
środa, 08 września 2010 22:13

Kolejne kl?ski na froncie

Pomimo zapewnie? politykw i g?wnodowodz?cych naszymi si?ami zbrojnymi, ofensywa Imperium wcale nie zosta?a zatrzymana, za? flota Nowej Republiki w rozsypce wycofuje si? w stron? ?wiatw j?dra.
Published in Wiadomo?ci z Republiki
Od niepami?tnych czasw byli gwarantem bezpiecze?stwa w galaktyce, a gdy odradza? si? Zakon, przysi?gali broni? Nowej Republiki. Tym razem jednak, Jedi zostali zmuszeni do odwrotu, za? Prakseum na Yavin 4 wpad?o w r?ce Imperium.
Published in Wiadomo?ci z Republiki
środa, 08 września 2010 21:48

WOJNA!!!

Wszyscy jej si? spodziewali, ale i tak wiadomo?? o wybuchu wojny spad?a na wszystkich jak grom z jasnego nieba. Co gorsza, Imperium Galaktyczne wydaje si? nie zwa?a? na rozpaczliw? prb? obrony podj?t? przez nasze si?y zbrojne i bez problemu naciera w stron? ?wiatw J?dra.
Published in Wiadomo?ci z Republiki
2
następna
ostatnia
Strona 2 z 2
prstk.jpg