NRD.jpg
Displaying items by tag: flota
niedziela, 09 września 2012 14:17

Chaos dos?owny i wymowny!

Dzi?ki niesamowitemu szcz??ciu i zbiegowi okoliczno?ci nasz reporter by? ?wiadkiem dziwnego zdarzenia, ktre zupe?nie kompromituje republika?skie dowdztwo Floty. Kilka godzin temu podczas wylotu formacji okr?tw ze stoczni, Si?y Zbrojne dos?ownie zgubi?y gwiezdny kr??ownik. Z miejsca zdarzenia nadaje bezpo?rednio nasz reporter!

Published in Wiadomo?ci z Republiki
środa, 15 czerwca 2011 18:37

Anomalie Sektora Quelii

Sektor Quelii na Zewn?trznej Rubie?y czasowo zosta? wy??czony z terenw manewrowych floty Imperium. W krtkich odst?pach czasowych napotkano si? bowiem na szereg kosmicznych anomali, w wyniku ktrych poniesiono ci??kie straty. W systemie Cedre w jonow? mg?awic? wpad? gwiezdny niszczyciel typu Victory, ocala?a jedynie czwarta cz??? oficerw i mniej ni? dziesi?? procent za?ogi. Podobnie by?o w systemie Varn, py? kosmiczny doprowadzi? do uszkodzenia a? dziewi?ciu my?liwcw. Z kolei grawitacyjne zak?cenia w systemie Vahaba da?y si? we znaki transportowcom. "Najgorzej i tak jest w systemie Dathomiry - informuje rzecznik Imperium - nasi specjali?ci wysnuli hipotez?, ?e to w?a?nie okolice tamtejszej gwiazdy Domir mog? by? ?rd?em anomali. Szacunkowo na samej Dathomirze rozbi?o si? w ostatnim czasie nawet kilkadziesi?t jednostek wykonuj?cych dzikie loty. To g?wnie margines i wyj?ci spod prawa, wi?c na szcz??cie ?adna strata dla spo?ecze?stwa imperialnego. Boli nas jednak strata dwch fregat podczas patrolu. Nie jeste?my niestety w stanie nic poradzi? na dziwne zjawiska, tymczasem zamykamy dla cywilw ruch w kontrolowanej przez nas cz??ci Sektora Quelii, a? w o?miu systemach. Wycofujemy stamt?d flot?. Gdy tylko ustalimy ?rd?o zaburze?, zaczniemy przeciwdzia?a?".

Published in IG - Szybkie newsy
środa, 16 lutego 2011 00:30

Nieudany atak na Pakuuni

Po udanej ofensywie maj?cej na celu zaj?cie systemu gwiezdnego Munto Coodru, republika?ska flota przypu?ci?a atak na g?wny uk?ad Pakuuni le??cy w tym samym sektorze. Niestety, pomimo sukcesu w bitwie kosmicznej, si?om dowodzonym przez komandora Patricka Ryana nie uda?o si? zdoby? planety. Przyczyny pora?ki by?y dwie: du?e zgrupowanie wojsk l?dowych na powierzchni oraz b?yskawiczne kontrnatarcie ze strony Imperialnej Marynarki Wojennej. Sze?? Gwiezdnych Niszczycieli typu "Imperial II" wspieranych przez kilkana?cie mniejszych jednostek oraz kilkaset my?liwcw zdo?a?o zmusi? mniej liczne zgrupowanie okr?tw Nowej Republiki do wycofania si? na z gry upatrzone pozycje. Jak uda?o nam si? dowiedzie?, bitwa by?a mo?liwa do wygrania, jednak rozproszony szyk si? inwazyjnych przygotowuj?cych si? do desantu, uniemo?liwi? skuteczn? obron?. Po krtkiej, lecz zaci?tej bitwie, Imperium straci?o przynajmniej jeden niszczyciel oraz dwa mniejsze statki. Pomimo braku strat jednostkowych po swojej stronie, Ryan musia? wyda? rozkaz odwrotu powa?nie uszkodzonym okr?tom, ktrym dowodzi?.

Cho? rajd maj?cy na celu w pe?ni zabezpieczy? planet? Mon Calamari przed bezpo?rednim ryzykiem imperialnego ataku si? nie powid?, admiralicja uspokaja twierdz?c, ?e sytuacja na tym odcinku frontu ju? nied?ugo znw obrci si? na korzy?? Nowej Republiki.

Published in NRD - Szybkie newsy
czwartek, 10 lutego 2011 22:53

Munto Codru odbite

Republika?ska Flota przej??a kontrol? nad planet? Munto Codru le??c? w sektorze Pakuuni. Po kilkugodzinnej bitwie na orbicie, Imperialna Marynarka zosta?a zmuszona do wycofania si? z sektora, za? wojska l?dowe mog?y rozpocz?? desant. Pozostawiony na powierzchni garnizon szturmowcw by? zbyt ma?y, by stawi? silny opr po??czonym si?om Nowej Republiki i rdzennych mieszka?cw planety - przedstawicieli rasy Codru-Ji. Walki na ziemi trwa?y raptem cztery dni i zako?czy?y si? kapitulacj? szturmowcw broni?cych si? w stolicy, mie?cie Capital Codru. 

Odzyskanie tej planety odsuwa niebezpiecze?stwo ataku na nieodleg?e Mon Calamari, na orbicie ktrego znajduj? si? olbrzymie stocznie buduj?ce najwi?ksze okr?ty wojenne w republika?skiej flocie.

Published in NRD - Szybkie newsy
niedziela, 17 października 2010 13:28

Fa?szywe oskar?enia wobec Imperium

Imperialna Marynarka po raz kolejny rzuci?a si?y Nowej Republiki na kolana. ?mia?y rajd, ktrego celem by?y stocznie na orbicie Fondora, zako?czy? si? sukcesem. Jedyn? odpowiedzi? republika?skiej admiralicji jest miotanie bezpodstawnymi oskar?eniami o ?amanie konwencji wojennych.

Published in Wojna - Hot News
sobota, 18 września 2010 12:27

Stocznie Fondoru zaatakowane

Stocznie na orbicie Fondora wydaj? si? by? miejscem przekl?tym. Nie zgin??a jeszcze pami?? o ofiarach tragedii sprzed kilku lat, gdy Imperium przeprowadzi?o szybki i brutalny atak na republika?skie instalacje. Otworzono ogie? do cywilw, a w?adze chc? wystawi? list go?czy za dowdc? natarcia.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
Jak podaj? ?rd?a bliskie najwy?szemu dowdztwu Floty Nowej Republiki, przetarg na nowy model my?liwca maj?cy sta? si? trzonem zmodernizowanej si?y uderzeniowej, jest opcj? realn? i bardzo prawdopodobn?. Na razie nie uda?o nam si? potwierdzi? tej informacji, jednak wszystko wskazuje na to, ?e Incom Corporation, producent s?ynnego X-Winga mo?e czu? si? zagro?one na pozycji lidera.
Published in NRD - Szybkie newsy
Przez ostatnie miesi?ce jedynym s?owem, jakim mo?na okre?li? sytuacj? na froncie wojennym jest s?owo ?pat?. ?adna ze stron nie ma wystarczaj?cych si?, by ostatecznie pokona? nieprzyjaciela. Czy to najlepszy moment na pertraktacje pokojowe?
czwartek, 09 września 2010 20:00

Taris pod obl??eniem

Republika?ska flota, po zaci?tej walce w systemie Taris, wycofa?a si? pod naporem imperialnych Gwiezdnych Niszczycieli. Pomimo du?ej si?y ognia i wsparcia obronnych baz orbitalnych, nie by?o szans na zwyci?stwo w tej bitwie. Teraz utrzymanie planety zale?y od odci?tych, pozbawionych kontaktu z naczelnym dowdztwem i otoczonych przez przewa?aj?ce si?y wroga, ?o?nierzy wojsk l?dowych.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
czwartek, 09 września 2010 09:13

Zwyci?stwo na orbicie Ansionu

Flocie Nowej Republiki uda?o si? rozbi? imperialn? grup? uderzeniow?, ktra mia?a podbi? planet? Ansion le??c? na terenie odleg?ych Zewn?trznych Rubie?y. Trzy kr??owniki Mon Calamari, wspomagane przez kilka eskadr my?liwskich, przyby?y do systemu w sam? por?, by w ci?gu kilku minut ca?kowicie odmieni? losy bitwy. Zniszczone zosta?y trzy imperialne okr?tu typu Lancer oraz jeden gwiezdny niszczyciel klasy Imperial II. To, jedno z nielicznych zwyci?stw Republiki w pierwszej fazie konfliktu, niew?tpliwie jest zapowiedz? wspania?ych sukcesw w nadchodz?cej kontrofensywie.

Published in NRD - Szybkie newsy
pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 2
prstk.jpg