IG.jpg
Displaying items by tag: ekologia
piątek, 06 maja 2011 12:25

Imperium dba o ?rodowisko

Gubernatorowie planet na terenie Imperium otrzymali nowe restrykcje dotycz?ce ochrony systemw ekologicznych. Do najwa?niejszych zmian nale?? procedury maj?ce zapobiec swobodzie podr?owania w atmosferze cywilnym jednostkom o nap?dzie jonowym. Co to oznacza w praktyce? Mniej zaniezczyszcze? i zagro?e? zwi?zanych z reaktorami statkw.

Zawodowym pilotom i w?a?cicielon prywatnych mi?dzygwiezdnych ?rodkw transportu pozostaje zamontowa? dodatkowo nap?d repulsorowy. Ekologiczny, wydajny i tak naprawd? na terenie planety du?o praktyczniejszy. W przypadku wi?kszych jednostek i wi?kszo?ci okr?tw floty jest to niemo?liwe. I dobrze, bo odpowiednia koordynacja w przestrzeni i wykorzystywanie wahad?owcw w zupe?no?ci zast?puj? procedur? wchodzenia w atmosfer?. Walka z zanieczyszczeniami mo?e tym samym by? w konsekwencji skokiem technologicznym, niemo?liwym do zrealizowania na terenie Nowej Republiki, ktra program zwi?kszania nak?adw i szukania rozwi?za? ekologicznych nie zdo?a?a wprowadzi? w czyn od pocz?tku powstania. Polityczny pstryczek w nos Senatu by? pono? pomys?em samego Imperatora. Tak to si? robi na terenie Imperium!

Published in IG - Szybkie newsy
prstk.jpg