IG.jpg
Displaying items by tag: dyplomacja
niedziela, 12 sierpnia 2012 23:48

Imperium zwyci??a bez walki!

  Do nieustaj?cych od kilku miesi?cy zwyci?stw Si? Zbrojnych Imperium Galaktycznego s?ynny Radalius Rancius do?o?y? w?asny wk?ad. System Thustra Radalius Rancius do??czy? niedawno do Imperium Galaktycznego dzi?ki dzia?aniom dyplomatów, którzy uprzedzili podobne, cho? mizerne starania Republiki. Jest to pierwszy z wielu, jak zapowiada Radalius, sukcesów imperialnej dyplomacji.

Published in Wojna - Hot News
sobota, 18 września 2010 10:54

Wyruszy?a misja dyplomatyczna na Casbin

Zakon Jedi wys?a? swoich przedstawicieli na Casbin, planet? le??c? na Zewn?trznych Rubie?ach. Rycerze oraz ich Uczniowie maj? reprezentowa? Now? Republik? w negocjacjach dotycz?cych do??czenia Casbinu do galaktycznej, demokratycznej wspólnoty. Najpierw jednak Jedi b?d? musieli sprosta? lokalnym problemom, przede wszystkim wewn?trznym podzia?om i konfliktom uniemo?liwiaj?cym stworzenie jednej w?adzy na planecie czy cho?by prowadzenie wspólnej polityki. Przedstawiciele Najwy?szej Rady optymistycznie podchodz? do przewidywanych rezultatów misji i s? przekonani, ?e ich reprezentanci doskonale dadz? sobie rad? na podzielonej planecie.
Published in NRD - Szybkie newsy
prstk.jpg