NRD.jpg
Displaying items by tag: droidy
wtorek, 14 sierpnia 2012 22:00

Droidy chc? miejsca w Senacie!

  Tego jeszcze nie by?o! Je?li ustawa zostanie przeforsowana, w Senacie nowej Republiki po raz pierwszy w historii Znanej Galaktyki mo?e zasi??? droid. I to wcale nie jako zast?pca którego? z polityków, ale jako pe?noprawny Senator!

  Jak to mo?liwe? Trwaj? negocjacje zwi?zane z ustaleniem statusu systemu gwiezdnego 400100500260026 MK 2, który jest... w?asno?ci? droidów! Ale nie uprzedzajmy faktów.

Na wczorajszej konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Coruscant Security Force poznali?my ostatnie trzy nazwiska ofiar przypisywanych "Elektronicznemu Mordercy" od jakiego? czasu grasuj?cego na sto?ecznej planecie Nowej Republiki. Tak, jak przypuszczali?my w poprzednim artykule dotycz?cym tej sprawy, na szczycie listy znalaz? si? Lax Ores, wokalista zespo?u Paradise City. Tysi?ce fanów ju? zgromadzi?o si? pod budynkiem 500 Republica, by z?o?y? ho?d tragicznie zmar?emu idolowi. Pozosta?e dwie ofiary droida to Sylvia Ramos, autorka scenariuszy popularnych seriali dla gospody? domowych oraz Richard Church, jeden z cz?onków zarz?du upadaj?cego Serv-O-Droid.

S?u?bom bezpiecze?stwa wci?? nie uda?o si? z?apa? droida-zabójcy, ani tego, kogo w?asno?ci? jest "Elektroniczny Morderca", bo o tym, ?e ten nie dzia?a na w?asn? r?k? nie ma w?tpliwo?ci.

Published in NRD - Szybkie newsy
środa, 16 lutego 2011 08:25

Nowa oferta Linex Robotics

Linex Robotics coraz lepiej radzi sobie na rynku, czego dowodem s? ich nowe biura na Korelii i Coruscant. Marka, cho? ?wie?a, kojarzy si? u?ytkownikom z solidno?ci? wykonanych droidów i ich niezawodno?ci?, a tak?e fachowym i tanim serwisem. Przedstawiciele firmy zapowiadaj?, ?e ju? pod koniec drugiego kwarta?u tego roku, zaprezentowana zostanie nowa oferta. Wed?ug informacji, jakie otrzymali?my, sk?ada? ma si? ona przede wszystkim z nowych wersji robotów znanych ju? klientom Linex'u, lecz nie zabraknie te? nowo?ci w asortymencie, bowiem najprawdopodobniej ruszy produkcja droidów astromechanicznych. Czy?by pojawi?a si? konkurencja dla s?ynnych jednostek z serii "R"?

Published in NRD - Szybkie newsy
niedziela, 06 lutego 2011 17:05

Droid - zabójca kolejnym koszmarem Coruscant

Coruscant nie ma nawet chwili oddechu. Cho? zamachy ze strony "Szalonego Sapera" usta?y na jaki? czas, mieszka?cy sto?ecznej planety Nowej Republiki nie mog? czu? si? w pe?ni bezpieczni. Podczas, gdy dolne partie miasta opanowuj? wojny gangów, w "bezpieczniejszych" dzielnicach przera?enie sieje nieuchwytny droid-zabójca.

środa, 24 listopada 2010 01:38

Linex kupi Serv-O-Droid?

Zarz?d Linex Robotics wydaje si? bardzo zainteresowany wykupieniem Serv-O-Droid Inc. Nie da si? ukry?, ?e ta druga firma radzi sobie o wiele gorzej od nowego gracza na rynku, czego przyczyn mo?na doszukiwa? si? mi?dzy innymi w tragicznej ?mierci Garry'ego Youngmana, poprzedniego dyrektora fabryki na Coruscant. Przypomnijmy, ?e zgin?? on w eksplozji ?adunku wybuchowego, jakiego pod?o?enie przypisuje si? "Szalonemu Saperowi". Niestety, nie jest to jedyny powód problemów finansowych korporacji - eksperci zauwa?aj? równie? obni?enie konkurencyjno?ci jej produktów w ostatnich latach, co poci?gn??o za sob? spadek sprzeda?y.

Rzecznik prasowy Linex Robotics na konferencji prasowej dotycz?cej rozpocz?cia produkcji nowych droidów protokolarnych potwierdzi?, ?e jego firma ch?tnie wykupi?aby przynajmniej cz??? fabryk nale??cych obecnie do Serv-O-Droid. Zdania ekspertów finansowych s? podzielone mi?dzy tych, którzy uwa?aj?, ?e jest to jedyny sposób odbicia si? od dna dla upadaj?cej firmy i tych, wed?ug których sprzeda? cho?by tylko niewielkiej cz??ci nieruchomo?ci przyczyni si? do jej szybkiego upadku. Obserwatorzy rynku jednog?o?nie jednak twierdz?, i? Linex mo?e sta? si? jednym z najpot??niejszych graczy w ci?gu nast?pnych dwóch lat. Serv-O-Droid na razie nie komentuje tych pog?osek.

Published in NRD - Szybkie newsy
prstk.jpg