IG.jpg
Displaying items by tag: ataki na frachtowce
niedziela, 22 maja 2011 14:51

Szlaki handlowe bezpieczniejsze

Problem nasilaj?cych si? pirackich ataków na konwoje handlowe na terenach niedawno nale??cych do Rebeliantów znany by? ka?demu obywatelowi Imperium Galaktycznego. Flota tzw "Republiki" nigdy nie by?a w stanie zapewni? bezpiecze?stwa przewo?nikom operuj?cym w peryferyjnych systemach gwiezdnych, lecz od czasu, gdy te znalaz?y si? pod rz?dami Imperium, ?ycie pirata sta?o si? znacznie trudniejsze.

Dzi?ki bezlitosnej akcji zorganizowanej przez imperialn? marynark? uda?o si? rozbi? a? trzydzie?ci dwie mniejsze grupy piratów oraz cztery du?e. Szacowana ??czna warto?? strat spowodowanych przez napady zlikwidowanych band przekracza pó?tora miliarda kredytów, a trzeba wiedzie?, ?e s? to obliczenia do?? optymistyczne. Od czasu, gdy na szlakach handlowych pojawi?y si? patrole Imperium, gwiezdni z?odzieje powrócili tam, sk?d pochodz?, czyli na terytoria Republiki oraz do Przestrzeni Huttów, gdzie dalej czyni? swój bezprawny precedens. Ze wzgl?du na znaczny wzrost bezpiecze?stwa podró?y w zasi?gu granic dzia?ania naszej floty, zmniejszono równie? liczb? patroli.

Published in IG - Szybkie newsy
poniedziałek, 25 października 2010 20:56

Ataki na statki handlowe nasilaj? si?

Coraz wi?cej frachtowców pada ofiar? ataków piratów grasuj?cych na szlakach Zewn?trznych Rubie?y. Przestraszeni i rozgoryczeni brakiem pomocy ze strony w?adz, handlarze zdecydowali si? wzi?? sprawy w swoje r?ce - ??cz? si? w wi?ksze konwoje, a z ka?dym dniem przybywa ofert pracy dla najemników w roli ich ochrony.

Published in NRD - Pozosta?e
środa, 08 września 2010 19:07

Nowa Republika pomo?e CSA

Nowa Republika pomo?e CSA.

Senat przeg?osowa? uchwa?? dotycz?c? pomocy tym planetom CSA, które nie wyrazi?y zgody na wcielenie do Resztek Imperium. Nasze my?liwce zajm? si? eskortowaniem frachtowców, które wci?? u?ywaj? korporacyjnych transponderów manifestuj?c tym samym swoj? niezale?no?? od agresora. Jednocze?nie jednak nasi piloci otrzymali niemal bezwzgl?dny zakaz anga?owania si? w walk? z flot? Imperium ? jedynym wyj?tkiem od tej regu?y mo?e by? bezpo?redni i otwarty atak na si?y Nowej Republiki broni?ce porz?dku i interesów cywilów w tym rejonie.

Published in NRD - Szybkie newsy
środa, 08 września 2010 18:59

Imperium nie radzi sobie z dezercjami?

Imperium nie radzi sobie z dezercjami?

Czy?by Resztki Imperium mia?y problem z utrzymaniem w?asnych ?o?nierzy? Pytanie to wydaje si? ca?kiem na miejscu, gdy we?miemy pod uwag? fakt, ?e Imperium oferuje wysokie nagrody za dostarczenie dezerterów do bazy wojskowej na Muunilist, a nawet amnesti? dla ?owców z wyrokiem. Nasz? redakcj? ciekawi czy to jedynie pojedyncze przypadki czy pocz?tek masowej fali ucieczek z armii? By? mo?e przywódcy Imperium powinni si? zastanowi? nad morale w?asnych ?o?nierzy zanim po?l? ich do boju przeciwko bezbronnym frachtowcom CSA?

Published in NRD - Szybkie newsy

Przedstawiciele planet, które og?osi?y secesj? po aneksji CSA przez Imperium prosz? Now? Republik? o pomoc w ochronie ich cywilnych konwojów handlowych.

 

prstk.jpg