IG.jpg
Displaying items by tag: Marynarka Imperium
niedziela, 22 maja 2011 14:51

Szlaki handlowe bezpieczniejsze

Problem nasilaj?cych si? pirackich ataków na konwoje handlowe na terenach niedawno nale??cych do Rebeliantów znany by? ka?demu obywatelowi Imperium Galaktycznego. Flota tzw "Republiki" nigdy nie by?a w stanie zapewni? bezpiecze?stwa przewo?nikom operuj?cym w peryferyjnych systemach gwiezdnych, lecz od czasu, gdy te znalaz?y si? pod rz?dami Imperium, ?ycie pirata sta?o si? znacznie trudniejsze.

Dzi?ki bezlitosnej akcji zorganizowanej przez imperialn? marynark? uda?o si? rozbi? a? trzydzie?ci dwie mniejsze grupy piratów oraz cztery du?e. Szacowana ??czna warto?? strat spowodowanych przez napady zlikwidowanych band przekracza pó?tora miliarda kredytów, a trzeba wiedzie?, ?e s? to obliczenia do?? optymistyczne. Od czasu, gdy na szlakach handlowych pojawi?y si? patrole Imperium, gwiezdni z?odzieje powrócili tam, sk?d pochodz?, czyli na terytoria Republiki oraz do Przestrzeni Huttów, gdzie dalej czyni? swój bezprawny precedens. Ze wzgl?du na znaczny wzrost bezpiecze?stwa podró?y w zasi?gu granic dzia?ania naszej floty, zmniejszono równie? liczb? patroli.

Published in IG - Szybkie newsy
piÄ…tek, 13 maja 2011 20:02

Przechwycono du?y ?adunek narkotyków

Imperialna s?u?ba celna odnios?a kolejny spektakularny sukces. Tym razem jej funkcjonariusze zdo?ali przechwyci? olbrzymi ?adunek nielegalnych substancji odu?aj?cych, w tym igie?ek ?mierci czy b?yszczostymu. Ob?awa na przemytników by?a zwie?czeniem kilkunastotygodniowego ?ledztwa przeprowadzonego przez celników w porozumieniu z Imperialn? Marynark?. Zatrzymano dwa du?ych rozmiarów frachtowce, na pok?adach których próbowano przeszmuglowa? towar o ??cznej warto?ci niemal dwudziestu milionów kredytów, a które na terytorium Imperium Galaktycznego próbowa?y przedosta? si? ze strony Przestrzeni Huttów.

Kapitanowie obu jednostek zostali ?miertelnie ranni w czasie akcji aborda?owej - obaj stawiali zbrojny opór przy aresztowaniu i dowodz?cy akcj? zdecydowa? si? wyda? rozkaz ich zastrzelenia, by nie ryzykowa? niepotrzebnie ?ycia celników. Pozosta?ych cz?onków za?ogi aresztowano i obecnie trwaj? przes?uchania - jak zapewnia S?u?ba Celna - owocne. Oznacza to, ?e ju? nied?ugo mo?emy spodziewa? si? kolejnych doniesie? o sukcesach w walce z przemytem substancji odu?aj?cych na teren Imperium.

Published in IG - Szybkie newsy
wtorek, 15 lutego 2011 20:40

"Zgwa?ci? mnie Luk Seven"

HoloNetowy portal "Super Imperial" opublikowa? na ?amach swojej witryny opowie?? Geldrii Klose, m?odej kobiety, która by?a ?wiadkiem operacji maj?cej na celu wyzwolenie Dantooine spod jarzma Rebeliantów. Jak uda?o si? dowiedzie? redakcji tabloidu, Luk Seven, bior?cy udzia? w ofensywie, mia? uda? si? na powierzchni? planety, gdzie w towarzystwie kompanii szturmowców "zabawia? si?" z mieszkankami planety, nawet gdy te "stanowczo odmawia?y". Zarówno ?o?nierze, jak i oficer floty, najpewniej byli pod wp?ywem alkoholu, grozili obywatelom broni?, a kobiety gwa?cili. Geldria Klose mia?a rozpozna? twarz Sevena, gdy po kilku latach zobaczy?a j? w HoloNetowych wiadomo?ciach.

Na chwil? obecn? nie wiadomo gdzie kobieta si? znajduje i nie uda?o nam si? do niej dotrze?, by pozna? wi?cej szczegó?ów jej oskar?e?, które najpewniej nied?ugo zostan? zweryfikowane. Redakcja "Imperial Guardian" szczerze jednak w?tpi, by wzorowy oficer Imperialnej Marynarki by? zdolny do tak haniebnych czynów.

Published in IG - Szybkie newsy
czwartek, 10 lutego 2011 23:35

Nowe SSD si? spó?ni?

Zapowiadane przy okazji oddania do s?u?by SSD "Thrawna" i SSD "Bastionu" Gwiezdne Superniszczyciele prawdopodobnie nie zostan? uko?czone w planowanym terminie. Przypomnijmy, ?e do ko?ca tego roku Marynarka planowa?a wprowadzi? na front jeszcze dwa lub trzy okr?ty typu "Executor", które zdolne s? do pojedynczej walki przeciwko ca?ym zgrupowaniom nieprzyjacielskich statków. Opó?nienia w konstrukcji nowych okr?tów wynikaj? ze zmian priorytetów dla stoczni zwi?zanych z konieczno?ci? licznych napraw niszczycieli typu "Imperial II", a tak?e zwi?kszenia ich liczby we flocie. W pe?ni zgadzamy si? z nowym planem Alistaira Tuorville'a, bowiem o ile olbrzymie SSD potrzebne s? do wygrywania bitew, o tyle do utrzymania zaj?tych sektorów oraz patroli granic, niezb?dne s? mniejsze jednostki w wi?kszej liczbie.

Marynarka przy okazji planuje ca?kowite wycofanie ze s?u?by starszych okr?tów typu "Victory" i "Imperial I", które maj? zosta? zast?pione jednostkami nowszej generacji.

Published in IG - Szybkie newsy

Gwiezdny Superniszczyciel klasy "Executor" jest tym, co wzbudza strach w sercach wszystkich wrogów wspania?ego Imperium Galaktycznego. Dzisiaj rano Imperator Alistair Tourville osobi?cie nada? dwóm nowym okr?tom imiona - "Bastion" i "Thrawn".

Published in Wojna - Hot News
niedziela, 17 paĹşdziernika 2010 13:28

Fa?szywe oskar?enia wobec Imperium

Imperialna Marynarka po raz kolejny rzuci?a si?y Nowej Republiki na kolana. ?mia?y rajd, którego celem by?y stocznie na orbicie Fondora, zako?czy? si? sukcesem. Jedyn? odpowiedzi? republika?skiej admiralicji jest miotanie bezpodstawnymi oskar?eniami o ?amanie konwencji wojennych.

Published in Wojna - Hot News
niedziela, 26 września 2010 21:48

Próba dezercji

W ostatnich dniach mia? miejsce proces trzech oficerów okr?tu Marynarki Imperium, którzy próbowali uprowadzi? jednostk? z ca?? za?og? i prawdopodobnie przej?? na stron? wroga. Ca?e zdarzenie mia?o miejsce podczas jednej z potyczek na linii frontu, kiedy formacja patrolowa?a przestrze? i natkn??a si? na si?y Nowej Republiki. Wed?ug oficjalnego raportu, okr?t najpierw przesta? odpowiada? na wezwania i rozkazy, po jakim? czasie zacz?? oddala? si? od formacji i nie otwiera? ognia do napastnika.W ko?cu okr?t ca?kowicie wy??czy? silniki, jak si? pó?niej okaza?o bohaterska postawa za?ogi oraz reszty wiernych i lojalnych oficerów zapobieg?a dezercji. Zdrajcy zostali aresztowani i przekazani ?andarmerii, która dostarczy?a ich przed s?d wojskowy. Rozprawa by?a krótka i po odczytaniu zezna? za?ogi, s?dzia oraz ?awnicy nie mieli w?tpliwo?ci i? jedynym s?usznym wyrokiem jest kara ?mierci. Wymierzenie wyroku mia?o miejsce nast?pnego dnia.
Published in IG - Szybkie newsy
sobota, 18 września 2010 12:27

Stocznie Fondoru zaatakowane

Stocznie na orbicie Fondora wydaj? si? by? miejscem przekl?tym. Nie zgin??a jeszcze pami?? o ofiarach tragedii sprzed kilku lat, gdy Imperium przeprowadzi?o szybki i brutalny atak na republika?skie instalacje. Otworzono ogie? do cywilów, a w?adze chc? wystawi? list go?czy za dowódc? natarcia.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
czwartek, 09 września 2010 20:00

Taris pod obl??eniem

Republika?ska flota, po zaci?tej walce w systemie Taris, wycofa?a si? pod naporem imperialnych Gwiezdnych Niszczycieli. Pomimo du?ej si?y ognia i wsparcia obronnych baz orbitalnych, nie by?o szans na zwyci?stwo w tej bitwie. Teraz utrzymanie planety zale?y od odci?tych, pozbawionych kontaktu z naczelnym dowództwem i otoczonych przez przewa?aj?ce si?y wroga, ?o?nierzy wojsk l?dowych.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
czwartek, 09 września 2010 09:13

Zwyci?stwo na orbicie Ansionu

Flocie Nowej Republiki uda?o si? rozbi? imperialn? grup? uderzeniow?, która mia?a podbi? planet? Ansion le??c? na terenie odleg?ych Zewn?trznych Rubie?y. Trzy kr??owniki Mon Calamari, wspomagane przez kilka eskadr my?liwskich, przyby?y do systemu w sam? por?, by w ci?gu kilku minut ca?kowicie odmieni? losy bitwy. Zniszczone zosta?y trzy imperialne okr?tu typu Lancer oraz jeden gwiezdny niszczyciel klasy Imperial II. To, jedno z nielicznych zwyci?stw Republiki w pierwszej fazie konfliktu, niew?tpliwie jest zapowiedz? wspania?ych sukcesów w nadchodz?cej kontrofensywie.

Published in NRD - Szybkie newsy
pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 2
prstk.jpg