NRD.jpg
Displaying items by tag: Korelia
wtorek, 15 marca 2011 21:14

Anakin Solo odwiedza Koreli?

Mia?o by? dyskretnie, wysz?o g?o?no. Anakin Solo (16 l.), syn legendarnego bohatera Nowej Republiki oraz siostrzeniec Wielkiego Mistrza Zakonu w trakcie wype?niania zadania w ramach szkolenia Jedi przyby? publicznym transportowcem na Koreli? - rodzim? planet? ojca.

Na l?dowisku powita?y go setki fanów, wznosz?ce ciep?e okrzyki do swego "korelia?skiego Jedi". Ch?opak zareagowa? jak rasowy celebryta - zacz?? rozdawa? autografy, na pro?b? m?odych Korelianek pokaza? kilka sztuczek z Moc? i wyg?osi? krótk? mow?, po której obrzucono go kwiatami i zaproszono do eksluzywnego hotelu, nazwy którego poda? nie mo?emy. Anakin Solo jest najm?odszym z trójki rodze?stwa, dzieci Leii Organy Solo oraz Hana Solo, lecz to w?a?nie on sta? si? prawdziwym idolem Znanej Galaktyki. Wszyscy chwal? jego zdolno?ci pilota?u, jak i mistrzowskie opanowanie technik zakonnych. Przy takich korzeniach i zdolno?ciach jest te? g?o?no typowanym kandydatem na zast?pc? Luke'a Skywalkera na sto?ku Przewodnicz?cego Rady Jedi, gdy tylko zdob?dzie tytu? Mistrza.

Co na to Zakon? "Niech no tylko wujek Luke... znaczy Mistrz Skywalker si? o tym dowie" - komentuje bez u?miechu Jacen Solo (18 l.), brat Anakina. - "Zakon nie pochwala medialnej szopki, która powsta?a na Korelii."

Miranda Tee Parsi Lakon

Published in NRD - Szybkie newsy
niedziela, 14 listopada 2010 23:37

Wybuch w kosmoporcie w Coronecie

Przed kilkoma minutami dosz?o do eksplozji republika?skiego promu na terenie kosmporotu w Coronecie, stolicy Korelii. Wed?ug wszelkiego prawdopodobie?stwa, wybuch nie by? przypadkowy, bowiem zniszczonym statkiem na Koreli? przylecia? jeden z senatorów z Zewn?trznych Rubie?y. Jak uda?o nam si? nieoficjalnie dowiedzie?, chodzi o Olee'go Bando. Policja zosta?a postawiona w stan gotowo?ci, a jej funkcjonariusze nieustannie patroluj? przestrze? powietrzn? miasta. Na razie nic nie wskazuje na to, by mia? to by? zamach na ?ycie polityka. Z drugiej jednak strony, nie od dzi? wiadomo, ?e ta osobisto?? nie jest lubiana na tej planecie.

W wyniku eksplozji zbiorników z paliwem, obecnie po?arem jest obj?ta spora cz??? kosmoportu, za? z tych nieogarni?tych p?omieniami, ewakuowane s? staki oraz cywile. Do akcji skierowano wi?kszo?? s?u?b stra?ackich w mie?cie.

Published in NRD - Szybkie newsy

Dwóch przedstawicieli Zakonu Jedi wykorzysta?o swoje umiej?tno?ci w?adania Moc?, by wp?yn?? na umys?y pracowników portowych na Korelii i tym samym, zdoby? poufne dane o jednym z lotów pasa?erskich. W?adze kosmoportu w Koronecie wystosowa?y ju? odpowiedni protest, jednocze?nie ??daj?c wyja?nie? ze strony Rady Jedi.

Published in NRD - Pozosta?e
czwartek, 09 września 2010 20:16

Interes w czasie wojny - Cichy Joe

Kantyna "Cichy Joe" - Korelia
Published in NRD - Rozrywka
czwartek, 09 września 2010 01:13

Korelia po raz kolejny odmawia Senatowi

Mog?o si? wydawa?, ?e rozmowy na temat pe?nej akcesji Korelii przez Now? Republik? wreszcie zako?cz? si? sukcesem, ale wydaje si?, ?e Korelianie wyj?tkowo ceni? sobie swoj? niezale?no??. Cho? planeta blisko wspó?pracuje zarówno z Zakonem Jedi i Now? Republik?, oficjalnie do niej nie przynale?y. Nie wiadomo czy warto prowadzi? dalsze starania w kierunku akcesji, gdy? mog? one jedynie zrazi? obywateli tego ?wiata. Tak czy inaczej, faktem pozostaje, ?e kolejna grupa ?o?nierzy Nowej Republiki zako?czy?a swoje szkolenie na powierzchni tej planety ? wszystko w my?l traktatów mi?dzynarodowych.

Published in NRD - Szybkie newsy
środa, 08 września 2010 19:04

Rekordowa wygrana na korelia?skiej loterii

Rekordowa wygrana na korelia?skiej loterii

Rekordow? sum? 91 000 000 kredytów wygra? Ushke Hran, Sullustanin mieszkaj?cy na Korelii. Jeszcze nigdy w historii zak?adów na tej planecie g?ówna nagroda nie osi?gn??a tak wysokiej kwoty, a fakt, ?e zwyci?zca nie musi dzieli? si? ni? z nikim innym (poza Urz?dem Skarbowym, oczywi?cie) jedynie podnosi rang? tego wydarzenia. Pan Hran zapytany co ma zamiar zrobi? z wygran? zapowiedzia?, ?e 10% przeznaczy na cele charytatywne. Gratulujemy wspania?omy?lno?ci!

Published in NRD - Szybkie newsy
prstk.jpg