IG.jpg
Displaying items by tag: Imperium
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 23:29

?wi?to Dnia Proklamacji

    Chc?c zdementowa? ostatnie plotki o s?abo?ci Imperium Galaktycznego, Imperator razem z w?adzami wojskowymi ustali? termin jednej z najwi?kszych parad floty w historii znanej galaktyki. Mi?o?ciwie nam panuj?cy ma zamiar pokaza? tym samym wszelkim niezdecydowanym czy podatnym na plotki rozsiewane przez Republik?, kto ma prawdziw? si?? i wygrywa aktualn? wojn?.

Published in IG - Szybkie newsy
niedziela, 12 sierpnia 2012 23:48

Imperium zwyci??a bez walki!

  Do nieustaj?cych od kilku miesi?cy zwyci?stw Si? Zbrojnych Imperium Galaktycznego s?ynny Radalius Rancius do?o?y? w?asny wk?ad. System Thustra Radalius Rancius do??czy? niedawno do Imperium Galaktycznego dzi?ki dzia?aniom dyplomatw, ktrzy uprzedzili podobne, cho? mizerne starania Republiki. Jest to pierwszy z wielu, jak zapowiada Radalius, sukcesw imperialnej dyplomacji.

Published in Wojna - Hot News
czwartek, 18 sierpnia 2011 19:12

Armia ma coraz mniej ch?tnych

Coraz mniej m?odych ludzi chce przywdzia? charakterystyczny pancerz szturmowca - to fakt, ktremu nie da si? zaprzeczy?. Armia coraz cz??ciej musi szkoli? rekrutw z poboru, bowiem z ka?dym rokiem maleje liczba ch?tnych, by wst?pi? w szeregi wojownikw ?adu i porz?dku. ?o?nierzy potrzeba coraz wi?cej - do okupacji zaj?tych planet, do zapchania dziur na frontach, do zajmowania kolejnych, do uzupe?nienia strat, do obsadzenia korpusw na okr?tach wojennych - mwi?c krtko: do wszystkiego, co z toczon? wojn? zwi?zane. Jakby tego by?o ma?o, na skutek agresywnych dzia?a? Nowej Republiki i Zakonu Jedi, zniszczonych zosta?o kilkana?cie placwek klonuj?cych, co znacznie ograniczy?o mo?liwo?ci wyhodowania kolejnych ?o?nierzy-klonw.

Potrzeby rosn?, mo?liwo?ci malej? - tak mo?na okre?li? obecn? sytuacj? werbunkow?. Imperator Tourville nakaza? zwi?kszenie przymusowego poboru na okupowanych planetach, za? armia zwi?kszy?a ?rodki przeznaczone na ?o?d dla najemnikw. Dzia?ania jak najbardziej po??dane, niestety - na d?u?sz? met? mog? okaza? si? niewystarczaj?ce.

Published in IG - Szybkie newsy
wtorek, 16 sierpnia 2011 15:07

Za wojn? domow? na Naboo odpowiada Imperium

Jako pierwsi mieli?my okazj? porozmawia? z uczestnikiem walk o krlewski pa?ac w Theed, jednym z nielicznych Jedi, ktrzy widzieli pocz?tek wojny domowej na Naboo. Theo Whitaker potwierdzi?, ?e w?rd powsta?cw obecni byli szturmowcy Imperium Galaktycznego.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
środa, 15 czerwca 2011 18:37

Anomalie Sektora Quelii

Sektor Quelii na Zewn?trznej Rubie?y czasowo zosta? wy??czony z terenw manewrowych floty Imperium. W krtkich odst?pach czasowych napotkano si? bowiem na szereg kosmicznych anomali, w wyniku ktrych poniesiono ci??kie straty. W systemie Cedre w jonow? mg?awic? wpad? gwiezdny niszczyciel typu Victory, ocala?a jedynie czwarta cz??? oficerw i mniej ni? dziesi?? procent za?ogi. Podobnie by?o w systemie Varn, py? kosmiczny doprowadzi? do uszkodzenia a? dziewi?ciu my?liwcw. Z kolei grawitacyjne zak?cenia w systemie Vahaba da?y si? we znaki transportowcom. "Najgorzej i tak jest w systemie Dathomiry - informuje rzecznik Imperium - nasi specjali?ci wysnuli hipotez?, ?e to w?a?nie okolice tamtejszej gwiazdy Domir mog? by? ?rd?em anomali. Szacunkowo na samej Dathomirze rozbi?o si? w ostatnim czasie nawet kilkadziesi?t jednostek wykonuj?cych dzikie loty. To g?wnie margines i wyj?ci spod prawa, wi?c na szcz??cie ?adna strata dla spo?ecze?stwa imperialnego. Boli nas jednak strata dwch fregat podczas patrolu. Nie jeste?my niestety w stanie nic poradzi? na dziwne zjawiska, tymczasem zamykamy dla cywilw ruch w kontrolowanej przez nas cz??ci Sektora Quelii, a? w o?miu systemach. Wycofujemy stamt?d flot?. Gdy tylko ustalimy ?rd?o zaburze?, zaczniemy przeciwdzia?a?".

Published in IG - Szybkie newsy
poniedziałek, 13 czerwca 2011 20:07

Imperium blokuje Cere?

Rodzima planeta Cerean zosta?a w?a?nie zablokowana przez trzy gwiezdne niszczyciele typu Imperial. Planeta Cerea w Wewn?trznej Rubie?y jest ?wiatem neutralnym w trwaj?cym konflikcie, jakkolwiek utrzymuje dobre stosunki z Now? Republik?, nie chcia?a bra? czynnego udzia?y w wojnie po ?adnej ze stron. Polityka izolacyjna i ksenofobia Cerean doprowadzi?a w ko?cu do tego, czego mo?na si? by?o spodziewa? - ataku Imperium. Nie znamy celu ani przyczyny agresji. Pki co nie dosz?o do inwazji i rzekomo taka wcale nie jest planowana: silna flota Imperatora dokona?a jedynie blokady ruchu w systemie. Dziwne posuni?cie, wszak Cerea i tak nie utrzymywa?a kontaktw z reszt? Galaktyki. Czy?by Imperium chcia?o si? ograniczy? tylko do manifestacji swych mo?liwo?ci militarnych? A mo?e to pocz?tek kolejnego natarcia o szerokim zasi?gu, a system w Sektorze Cernagi ma pe?ni? rol? nowego posterunku armady tyra?skiego Imperatora?

Published in NRD - Szybkie newsy
piątek, 06 maja 2011 12:25

Imperium dba o ?rodowisko

Gubernatorowie planet na terenie Imperium otrzymali nowe restrykcje dotycz?ce ochrony systemw ekologicznych. Do najwa?niejszych zmian nale?? procedury maj?ce zapobiec swobodzie podr?owania w atmosferze cywilnym jednostkom o nap?dzie jonowym. Co to oznacza w praktyce? Mniej zaniezczyszcze? i zagro?e? zwi?zanych z reaktorami statkw.

Zawodowym pilotom i w?a?cicielon prywatnych mi?dzygwiezdnych ?rodkw transportu pozostaje zamontowa? dodatkowo nap?d repulsorowy. Ekologiczny, wydajny i tak naprawd? na terenie planety du?o praktyczniejszy. W przypadku wi?kszych jednostek i wi?kszo?ci okr?tw floty jest to niemo?liwe. I dobrze, bo odpowiednia koordynacja w przestrzeni i wykorzystywanie wahad?owcw w zupe?no?ci zast?puj? procedur? wchodzenia w atmosfer?. Walka z zanieczyszczeniami mo?e tym samym by? w konsekwencji skokiem technologicznym, niemo?liwym do zrealizowania na terenie Nowej Republiki, ktra program zwi?kszania nak?adw i szukania rozwi?za? ekologicznych nie zdo?a?a wprowadzi? w czyn od pocz?tku powstania. Polityczny pstryczek w nos Senatu by? pono? pomys?em samego Imperatora. Tak to si? robi na terenie Imperium!

Published in IG - Szybkie newsy

Gwiezdny Superniszczyciel klasy "Executor" jest tym, co wzbudza strach w sercach wszystkich wrogw wspania?ego Imperium Galaktycznego. Dzisiaj rano Imperator Alistair Tourville osobi?cie nada? dwm nowym okr?tom imiona - "Bastion" i "Thrawn".

Published in Wojna - Hot News
poniedziałek, 15 listopada 2010 17:18

Zamach bombowy na Tionie

Dostali?my w?a?nie wiadomo?? z ostatniej chwili, pochodz?c? od naszego korespondenta z Tionu o prawdopodobnym zamachu terrorystycznym skierowanym przeciwko personelowi wojskowemu Imperium. Wiadomo?? ta nie jest pewna, gdy? prcz samej eksplozji, ktra mia?a miejsce w centrum miasta w jednym z barw nic nie zosta?o dok?adnie ustalone. ?rd?o samej eksplozji rwnie? nie jest znane, jednak jego si?a wskazuje, na to, ze nie by? to przypadek, a raczej zaplanowana akcja przez lokalnych terrorystw, ktrzy uwa?aj? si? za ruch oporu. Krtkie zeznania wstrz??ni?tych ?wiadkw informuj? o tym, ?e sekundy przed sam? eksplozj? pod bar podjecha? cywilny ?migacz z ktrego w kierunku baru wybieg? m??czyzna. Po samej eksplozji ten sam m??czyzna ewakuowa? z miejsca zdarzenia dwch wysokich rang? oficerw Imperium, ktrzy byli nieprzytomni lub martwi i odjecha? w nieznanym kierunku. ?wiadkowie podkre?laj? rwnie? ?e w tym samym barze znajdowa?o si? znacznie wi?cej wojskowych, niestety opisy miejsca zdarzenia s? wstrz?saj?ce i prawdopodobnie wi?kszo?? ludzi zgromadzonych w ?rodku nie mia?o prawa tego prze?y?. W czasie pisania tego tekstu trwa jeszcze akcja ga?nicza, do sprawy powrcimy na pewno w najbli?szym czasie.

Published in IG - Szybkie newsy
poniedziałek, 15 listopada 2010 16:56

Manifestacja antywojenna na Muunilinst

Muunilinst jeden z najwa?niejszych o?rodkw Imperium. To w?a?nie tutaj przez pami?tny zamach na ?ycie Imperatora, ktry zamiast niego poch?on?? istnienia dziesi?tek dzieci, rozpocz??a si? wojna. Jednak ten artyku? nie zosta? napisany aby obwinia? Republik? za obecny stan rzeczy, ale po to aby pokaza?, ?e Imperium nigdy nie pragn??o konfliktu zarwno w?rd najwy?szych w?adz jak i zwyk?ych obywateli. W tym samym miejscu, pod samym pa?acem, tysi?ce ludzi rozpocz??o swj marsz antywojenny ci?gn?cy si? po g?wnych ulicach Imperialnego miasta. Ca?y pochd by? pokojowy i oby? si? bez zb?dnych incydentw, za co mo?na podzi?kowa? si?om porz?dkowym, ktre skutecznie likwidowa?y wszelkie ogniska skrajnych nacjonalistw i agresywnych zwolennikw tej bezsensownej wojny. Najwy?sze w?adze po wp?yni?ciu wniosku o zalegalizowanie samego marszu, nie tylko pozwoli?y na jego odbycie si?, lecz bra?y tak?e czynny udzia? przy jego organizacji.

Ca?a redakcja Imperial Guardian oraz prawdopodobnie wi?kszo?? populacji wspania?ego Imperium popiera podobne akcje, ktre maj? na celu przekona? Now? Republik? o przej?ciu na dyplomatyczn? ?cie?k? i zako?czeniu tego konfliktu.

Published in IG - Szybkie newsy
pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 5
prstk.jpg