IG.jpg
IG - Szybkie newsy
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 23:29

?wi?to Dnia Proklamacji

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

    Chc?c zdementowa? ostatnie plotki o s?abo?ci Imperium Galaktycznego, Imperator razem z w?adzami wojskowymi ustali? termin jednej z najwi?kszych parad floty w historii znanej galaktyki. Mi?o?ciwie nam panuj?cy ma zamiar pokaza? tym samym wszelkim niezdecydowanym czy podatnym na plotki rozsiewane przez Republik?, kto ma prawdziw? si?? i wygrywa aktualn? wojn?.

czwartek, 18 sierpnia 2011 19:12

Armia ma coraz mniej ch?tnych

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Coraz mniej m?odych ludzi chce przywdzia? charakterystyczny pancerz szturmowca - to fakt, ktremu nie da si? zaprzeczy?. Armia coraz cz??ciej musi szkoli? rekrutw z poboru, bowiem z ka?dym rokiem maleje liczba ch?tnych, by wst?pi? w szeregi wojownikw ?adu i porz?dku. ?o?nierzy potrzeba coraz wi?cej - do okupacji zaj?tych planet, do zapchania dziur na frontach, do zajmowania kolejnych, do uzupe?nienia strat, do obsadzenia korpusw na okr?tach wojennych - mwi?c krtko: do wszystkiego, co z toczon? wojn? zwi?zane. Jakby tego by?o ma?o, na skutek agresywnych dzia?a? Nowej Republiki i Zakonu Jedi, zniszczonych zosta?o kilkana?cie placwek klonuj?cych, co znacznie ograniczy?o mo?liwo?ci wyhodowania kolejnych ?o?nierzy-klonw.

Potrzeby rosn?, mo?liwo?ci malej? - tak mo?na okre?li? obecn? sytuacj? werbunkow?. Imperator Tourville nakaza? zwi?kszenie przymusowego poboru na okupowanych planetach, za? armia zwi?kszy?a ?rodki przeznaczone na ?o?d dla najemnikw. Dzia?ania jak najbardziej po??dane, niestety - na d?u?sz? met? mog? okaza? si? niewystarczaj?ce.

środa, 15 czerwca 2011 18:37

Anomalie Sektora Quelii

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Sektor Quelii na Zewn?trznej Rubie?y czasowo zosta? wy??czony z terenw manewrowych floty Imperium. W krtkich odst?pach czasowych napotkano si? bowiem na szereg kosmicznych anomali, w wyniku ktrych poniesiono ci??kie straty. W systemie Cedre w jonow? mg?awic? wpad? gwiezdny niszczyciel typu Victory, ocala?a jedynie czwarta cz??? oficerw i mniej ni? dziesi?? procent za?ogi. Podobnie by?o w systemie Varn, py? kosmiczny doprowadzi? do uszkodzenia a? dziewi?ciu my?liwcw. Z kolei grawitacyjne zak?cenia w systemie Vahaba da?y si? we znaki transportowcom. "Najgorzej i tak jest w systemie Dathomiry - informuje rzecznik Imperium - nasi specjali?ci wysnuli hipotez?, ?e to w?a?nie okolice tamtejszej gwiazdy Domir mog? by? ?rd?em anomali. Szacunkowo na samej Dathomirze rozbi?o si? w ostatnim czasie nawet kilkadziesi?t jednostek wykonuj?cych dzikie loty. To g?wnie margines i wyj?ci spod prawa, wi?c na szcz??cie ?adna strata dla spo?ecze?stwa imperialnego. Boli nas jednak strata dwch fregat podczas patrolu. Nie jeste?my niestety w stanie nic poradzi? na dziwne zjawiska, tymczasem zamykamy dla cywilw ruch w kontrolowanej przez nas cz??ci Sektora Quelii, a? w o?miu systemach. Wycofujemy stamt?d flot?. Gdy tylko ustalimy ?rd?o zaburze?, zaczniemy przeciwdzia?a?".

niedziela, 22 maja 2011 14:51

Szlaki handlowe bezpieczniejsze

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Problem nasilaj?cych si? pirackich atakw na konwoje handlowe na terenach niedawno nale??cych do Rebeliantw znany by? ka?demu obywatelowi Imperium Galaktycznego. Flota tzw "Republiki" nigdy nie by?a w stanie zapewni? bezpiecze?stwa przewo?nikom operuj?cym w peryferyjnych systemach gwiezdnych, lecz od czasu, gdy te znalaz?y si? pod rz?dami Imperium, ?ycie pirata sta?o si? znacznie trudniejsze.

Dzi?ki bezlitosnej akcji zorganizowanej przez imperialn? marynark? uda?o si? rozbi? a? trzydzie?ci dwie mniejsze grupy piratw oraz cztery du?e. Szacowana ??czna warto?? strat spowodowanych przez napady zlikwidowanych band przekracza p?tora miliarda kredytw, a trzeba wiedzie?, ?e s? to obliczenia do?? optymistyczne. Od czasu, gdy na szlakach handlowych pojawi?y si? patrole Imperium, gwiezdni z?odzieje powrcili tam, sk?d pochodz?, czyli na terytoria Republiki oraz do Przestrzeni Huttw, gdzie dalej czyni? swj bezprawny precedens. Ze wzgl?du na znaczny wzrost bezpiecze?stwa podr?y w zasi?gu granic dzia?ania naszej floty, zmniejszono rwnie? liczb? patroli.

piątek, 13 maja 2011 20:02

Przechwycono du?y ?adunek narkotykw

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Imperialna s?u?ba celna odnios?a kolejny spektakularny sukces. Tym razem jej funkcjonariusze zdo?ali przechwyci? olbrzymi ?adunek nielegalnych substancji odu?aj?cych, w tym igie?ek ?mierci czy b?yszczostymu. Ob?awa na przemytnikw by?a zwie?czeniem kilkunastotygodniowego ?ledztwa przeprowadzonego przez celnikw w porozumieniu z Imperialn? Marynark?. Zatrzymano dwa du?ych rozmiarw frachtowce, na pok?adach ktrych prbowano przeszmuglowa? towar o ??cznej warto?ci niemal dwudziestu milionw kredytw, a ktre na terytorium Imperium Galaktycznego prbowa?y przedosta? si? ze strony Przestrzeni Huttw.

Kapitanowie obu jednostek zostali ?miertelnie ranni w czasie akcji aborda?owej - obaj stawiali zbrojny opr przy aresztowaniu i dowodz?cy akcj? zdecydowa? si? wyda? rozkaz ich zastrzelenia, by nie ryzykowa? niepotrzebnie ?ycia celnikw. Pozosta?ych cz?onkw za?ogi aresztowano i obecnie trwaj? przes?uchania - jak zapewnia S?u?ba Celna - owocne. Oznacza to, ?e ju? nied?ugo mo?emy spodziewa? si? kolejnych doniesie? o sukcesach w walce z przemytem substancji odu?aj?cych na teren Imperium.

piątek, 06 maja 2011 12:25

Imperium dba o ?rodowisko

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Gubernatorowie planet na terenie Imperium otrzymali nowe restrykcje dotycz?ce ochrony systemw ekologicznych. Do najwa?niejszych zmian nale?? procedury maj?ce zapobiec swobodzie podr?owania w atmosferze cywilnym jednostkom o nap?dzie jonowym. Co to oznacza w praktyce? Mniej zaniezczyszcze? i zagro?e? zwi?zanych z reaktorami statkw.

Zawodowym pilotom i w?a?cicielon prywatnych mi?dzygwiezdnych ?rodkw transportu pozostaje zamontowa? dodatkowo nap?d repulsorowy. Ekologiczny, wydajny i tak naprawd? na terenie planety du?o praktyczniejszy. W przypadku wi?kszych jednostek i wi?kszo?ci okr?tw floty jest to niemo?liwe. I dobrze, bo odpowiednia koordynacja w przestrzeni i wykorzystywanie wahad?owcw w zupe?no?ci zast?puj? procedur? wchodzenia w atmosfer?. Walka z zanieczyszczeniami mo?e tym samym by? w konsekwencji skokiem technologicznym, niemo?liwym do zrealizowania na terenie Nowej Republiki, ktra program zwi?kszania nak?adw i szukania rozwi?za? ekologicznych nie zdo?a?a wprowadzi? w czyn od pocz?tku powstania. Polityczny pstryczek w nos Senatu by? pono? pomys?em samego Imperatora. Tak to si? robi na terenie Imperium!

niedziela, 27 lutego 2011 20:02

Zamach na Bastionie - brak post?pw w ?ledztwie

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Od czasu tragicznego w skutkach zamachu na Bastionie min??o ju? wiele czasu, jednak wci?? nieznany pozostaje sprawca lub sprawcy. Policja oraz s?u?by wywiadowcze nabra?y wody w usta i nie komentuj? sprawy zas?aniaj?c si? dobrem prowadzonego ?ledztwa. Prawd? jest, ?e sprawa jest bardzo delikatna i wiele jej w?tkw nie mo?e ujrze? ?wiat?a dziennego, by nie sp?oszy? terrorystw odpowiedzialnych za ?mier?, przypomnijmy, czterdziestu jeden osb r?nej p?ci i rasy. Z drugiej jednak strony, brak jakichkolwiek informacji o post?pach w ?ledztwie wywo?uje niepokj u mieszka?cw Bastionu, ktrzy boj? si? przebywa? w wi?kszych skupiskach ludzi mniemaj?c, ?e to one s? najlepszym celem ewentualnego zamachu bombowego.

Najbardziej jednak niepokoj?ce s? niepotwierdzone plotki dotycz?ce ataku hakerskiego, w wyniku ktremu rzekomo mia?yby znikn?? wszelkie nagrania z kamer umieszczonych w okolicy miejsca zdarzenia. Je?li rzeczywi?cie dosz?o do czego? takiego, nale?y si? zastanowi? czy kontrwywiad s?usznie wype?nia swoje obowi?zki i czy, co gorsze, w atak nie by?a zamieszana Nowa Republika. Mo?liwo?? ta jest o tyle prawdopodobna, ?e tylko grupa doskona?ych hakerw by?aby w stanie dokona? tak ?mia?ego aktu.

wtorek, 15 lutego 2011 20:40

"Zgwa?ci? mnie Luk Seven"

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

HoloNetowy portal "Super Imperial" opublikowa? na ?amach swojej witryny opowie?? Geldrii Klose, m?odej kobiety, ktra by?a ?wiadkiem operacji maj?cej na celu wyzwolenie Dantooine spod jarzma Rebeliantw. Jak uda?o si? dowiedzie? redakcji tabloidu, Luk Seven, bior?cy udzia? w ofensywie, mia? uda? si? na powierzchni? planety, gdzie w towarzystwie kompanii szturmowcw "zabawia? si?" z mieszkankami planety, nawet gdy te "stanowczo odmawia?y". Zarwno ?o?nierze, jak i oficer floty, najpewniej byli pod wp?ywem alkoholu, grozili obywatelom broni?, a kobiety gwa?cili. Geldria Klose mia?a rozpozna? twarz Sevena, gdy po kilku latach zobaczy?a j? w HoloNetowych wiadomo?ciach.

Na chwil? obecn? nie wiadomo gdzie kobieta si? znajduje i nie uda?o nam si? do niej dotrze?, by pozna? wi?cej szczeg?w jej oskar?e?, ktre najpewniej nied?ugo zostan? zweryfikowane. Redakcja "Imperial Guardian" szczerze jednak w?tpi, by wzorowy oficer Imperialnej Marynarki by? zdolny do tak haniebnych czynw.

czwartek, 10 lutego 2011 23:35

Nowe SSD si? sp?ni?

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Zapowiadane przy okazji oddania do s?u?by SSD "Thrawna" i SSD "Bastionu" Gwiezdne Superniszczyciele prawdopodobnie nie zostan? uko?czone w planowanym terminie. Przypomnijmy, ?e do ko?ca tego roku Marynarka planowa?a wprowadzi? na front jeszcze dwa lub trzy okr?ty typu "Executor", ktre zdolne s? do pojedynczej walki przeciwko ca?ym zgrupowaniom nieprzyjacielskich statkw. Op?nienia w konstrukcji nowych okr?tw wynikaj? ze zmian priorytetw dla stoczni zwi?zanych z konieczno?ci? licznych napraw niszczycieli typu "Imperial II", a tak?e zwi?kszenia ich liczby we flocie. W pe?ni zgadzamy si? z nowym planem Alistaira Tuorville'a, bowiem o ile olbrzymie SSD potrzebne s? do wygrywania bitew, o tyle do utrzymania zaj?tych sektorw oraz patroli granic, niezb?dne s? mniejsze jednostki w wi?kszej liczbie.

Marynarka przy okazji planuje ca?kowite wycofanie ze s?u?by starszych okr?tw typu "Victory" i "Imperial I", ktre maj? zosta? zast?pione jednostkami nowszej generacji.

pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 4
prstk.jpg