NRD.jpg
NRD - Szybkie newsy
wtorek, 16 sierpnia 2011 17:13

Baralein po?egna si? ze sto?kiem?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Sze??dziesi?ciodwuletni przedstawiciel Norulacu mo?e przypadkiem po?egna? si? ze sto?kiem w Senacie. Zarówno w?adzom, jak i obywatelom planety, nie podobaj? si? mi?osne ekscesy polityka, którego ostatnio przy?apano w hotelowym ?ó?ko z dziewi?tnastoletni? prostytutk?. Jak si? okazuje, nie by? to pierwszy wyskok Cala Baraleina, bowiem do mediów zg?asza si? coraz wi?cej m?odych dziewczyn twierdz?cych, ?e uprawia?y z senatorem mi?o?? za pieni?dze. Niem?ody ju? m??czyzna mia? rzekomo sypia? nawet z dwoma czy trzema kobietami na raz, za? jego erotyczne ?yczenia naprawd? nie nadaj? si? do publikacji bez ograniczenia wiekowego.

Cho? sam zainteresowany zaprzecza tym doniesieniom, afera na jego rodzinnej planecie nie cichnie, za? codziennym tematem dyskusji sta?o si? pytanie czy powinien ust?pi? ze stanowiska. Przed chwil? uda?o nam si? dowiedzie? te?, i? jego du?o m?odsza ?ona, Yvone Baralein (l.32) opu?ci?a wspólne mieszkanie i obecnie przebywa u swoich rodziców. Czy?by oprócz ko?ca kariery szykowa? si? tak?e koniec ma??e?stwa?

wtorek, 16 sierpnia 2011 16:48

Saper znów atakuje

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Szalony Saper znów uderzy?, za? wszystko, co mo?e zrobi? policja to zabezpieczenie miejsca zamachu przed gapami. Do tragedii dosz?o w czasie uroczysto?ci otwarcia nowej linii miejskiej kolejki, na któr? przyby?o ??cznie oko?o dwóch tysi?cy mieszka?ców miasta. Wi?kszo?ci z nich, na szcz??cie, nic si? nie sta?o, lecz ?mier? ponios?o 112 zaproszonych VIPów, w?ród których znale?li si? zarówno inwestorzy, jak i w?a?ciciele luksusowych lokali przy których znajduj? si? nowe stacje.

Na miejscu obecni byli równie? przedstawiciele Zakonu Jedi: Mistrz Tenler Berran oraz m?ody Theo Whitaker, który zgodzi? si? odpowiedzie? na kilka pyta? dziennikarzy. Wed?ug jego s?ów, pogo? za Szalonym Saperem po zamachu by?aby bezcelowa, bowiem najpewniej nie by?o go ju? na miejscu zdarzenia - przysz?y Rycerz Jedi podejrzewa, i? ?adunki odpalane s? zdalnie, za? sam terrorysta w tym czasie znajduje si? w bezpiecznym miejscu. Uwa?a on te?, i? "obecnie trwaj?ca wojna jest jak woda na m?yn dla bombera", co brzmi jak stwierdzenie, i? mo?emy spodziewa? si? kolejnych ataków. 

Whitaker w trakcie swojej krótkiej wypowiedzi kilkukrotnie podkre?li?, i? Zakon Jedi wspó?pracuje z miejscow? policj? - zupe?nie jakby chcia? w ten sposób zdementowa? plotki, wed?ug których Rycerze zaprzestali poszukiwa? terrorysty ju? jaki? czas temu.

poniedziałek, 13 czerwca 2011 20:07

Imperium blokuje Cere?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Rodzima planeta Cerean zosta?a w?a?nie zablokowana przez trzy gwiezdne niszczyciele typu Imperial. Planeta Cerea w Wewn?trznej Rubie?y jest ?wiatem neutralnym w trwaj?cym konflikcie, jakkolwiek utrzymuje dobre stosunki z Now? Republik?, nie chcia?a bra? czynnego udzia?y w wojnie po ?adnej ze stron. Polityka izolacyjna i ksenofobia Cerean doprowadzi?a w ko?cu do tego, czego mo?na si? by?o spodziewa? - ataku Imperium. Nie znamy celu ani przyczyny agresji. Póki co nie dosz?o do inwazji i rzekomo taka wcale nie jest planowana: silna flota Imperatora dokona?a jedynie blokady ruchu w systemie. Dziwne posuni?cie, wszak Cerea i tak nie utrzymywa?a kontaktów z reszt? Galaktyki. Czy?by Imperium chcia?o si? ograniczy? tylko do manifestacji swych mo?liwo?ci militarnych? A mo?e to pocz?tek kolejnego natarcia o szerokim zasi?gu, a system w Sektorze Cernagi ma pe?ni? rol? nowego posterunku armady tyra?skiego Imperatora?

niedziela, 22 maja 2011 23:19

Roz?am w?ród Sithów?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Je?li wierzy? doniesieniom Imperial Guardian, na Korriban - ojczystej planecie Sithów - panuje trudne do opisania zamieszanie. Wed?ug niepotwierdzonych informacji dosz?o do wewn?trznych walk w Zakonie, walk które w sposób bezpo?redni zagra?aj? jedno?ci Bractwa Ciemnej Strony. Cho? na razie szczegó?y domniemanej wojny domowej nie s? znane, a przedstawiciele i rzecznicy prasowi Jedi milcz?, istnieje mo?liwo?? upadku Triumwiratu, w sk?ad którego wchodz? Lordowie Golan-Thek,  Annihious i Lady Valkiriana, co mo?e zaowocowa? ca?kowitym rozk?adem struktury korriba?skiego Zakonu. Sytuacja taka by?aby niezwykle korzystn? dla Nowej Republiki tocz?cej z nim wojn?, a zaprzepaszczenie rodz?cej si? szansy na zadanie ostatecznego ciosu Sithom, gdy ci s? najs?absi by?oby niewybaczalnym b??dem ze strony naszych w?adz oraz Luke'a Skywalkera jako Wielkiego Mistrza Zakonu Jedi.

Wci?? czekamy na pewniejsze informacje z Korriban, jednak uzyskanie ich z pierwszej r?ki wydaje si? niemo?liwym. Tak czy inaczej, gdy tylko czego? sie dowiemy, natychmiast poinformujemy o tym naszych Czytelników.

Na wczorajszej konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Coruscant Security Force poznali?my ostatnie trzy nazwiska ofiar przypisywanych "Elektronicznemu Mordercy" od jakiego? czasu grasuj?cego na sto?ecznej planecie Nowej Republiki. Tak, jak przypuszczali?my w poprzednim artykule dotycz?cym tej sprawy, na szczycie listy znalaz? si? Lax Ores, wokalista zespo?u Paradise City. Tysi?ce fanów ju? zgromadzi?o si? pod budynkiem 500 Republica, by z?o?y? ho?d tragicznie zmar?emu idolowi. Pozosta?e dwie ofiary droida to Sylvia Ramos, autorka scenariuszy popularnych seriali dla gospody? domowych oraz Richard Church, jeden z cz?onków zarz?du upadaj?cego Serv-O-Droid.

S?u?bom bezpiecze?stwa wci?? nie uda?o si? z?apa? droida-zabójcy, ani tego, kogo w?asno?ci? jest "Elektroniczny Morderca", bo o tym, ?e ten nie dzia?a na w?asn? r?k? nie ma w?tpliwo?ci.

czwartek, 12 maja 2011 13:06

"Sweet Voice" znów najprzystojnieszy

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Chyba dla nikogo nie b?d? zaskoczeniem wyniki ostatniego "konkursu" na najprzystojniejszego idola nastolatek. W rankingu miesi?cznika "Ou!" pierwsze miejsce zaja? nie kto inny, a Tony "Sweet Voice" Yelinsky maj?cy w swoim repertuarze utwory takie, jak "You Are So Wonderful" czy "Ricky-Ticky-Martin", a którego twarz i nagi tors zdobi? ?ciany zdecydowanej wi?kszo?ci humanoidalnych nastolatek w Sektorze Korelia?skim. Piosenkarz idealnie pasuje do has?a "narzeka krytyka, szaleje publika" i bez wi?kszego wysi?ku podbija szczyty list przebojów i serca wielbicielek mdl?cych pod scen? na sam jego widok - i to wszystko pomimo nieprzychylnych opinii muzycznych ekspertów. 

W g?osowaniu udzia? wzi??o ok 230 000 czytelniczek miesi?cznika "Ou!" wydawanego w Sektorze Korelia?skim. ?rednia wieku g?osuj?cych: 16 lat.

wtorek, 15 marca 2011 21:14

Anakin Solo odwiedza Koreli?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Mia?o by? dyskretnie, wysz?o g?o?no. Anakin Solo (16 l.), syn legendarnego bohatera Nowej Republiki oraz siostrzeniec Wielkiego Mistrza Zakonu w trakcie wype?niania zadania w ramach szkolenia Jedi przyby? publicznym transportowcem na Koreli? - rodzim? planet? ojca.

Na l?dowisku powita?y go setki fanów, wznosz?ce ciep?e okrzyki do swego "korelia?skiego Jedi". Ch?opak zareagowa? jak rasowy celebryta - zacz?? rozdawa? autografy, na pro?b? m?odych Korelianek pokaza? kilka sztuczek z Moc? i wyg?osi? krótk? mow?, po której obrzucono go kwiatami i zaproszono do eksluzywnego hotelu, nazwy którego poda? nie mo?emy. Anakin Solo jest najm?odszym z trójki rodze?stwa, dzieci Leii Organy Solo oraz Hana Solo, lecz to w?a?nie on sta? si? prawdziwym idolem Znanej Galaktyki. Wszyscy chwal? jego zdolno?ci pilota?u, jak i mistrzowskie opanowanie technik zakonnych. Przy takich korzeniach i zdolno?ciach jest te? g?o?no typowanym kandydatem na zast?pc? Luke'a Skywalkera na sto?ku Przewodnicz?cego Rady Jedi, gdy tylko zdob?dzie tytu? Mistrza.

Co na to Zakon? "Niech no tylko wujek Luke... znaczy Mistrz Skywalker si? o tym dowie" - komentuje bez u?miechu Jacen Solo (18 l.), brat Anakina. - "Zakon nie pochwala medialnej szopki, która powsta?a na Korelii."

Miranda Tee Parsi Lakon

poniedziałek, 14 marca 2011 13:08

Co z Beebleberry?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Remont najs?ynniejszego klubu nocnego na Coruscant - "Beebleberry" zdaje si? ci?gn?? w niesko?czono??. Samantha Blackrreck po raz kolejny przesun??a termin otwarcia lokalu - tym razem na czas nieokre?lony.

Przypomnijmy, ?e prace prowadzone wewn?trz "Beebleberry" to nie zwyk?e przemalowanie ?cian, lecz ca?kowita zmiana wn?trza zwi?zana z przebudow? pomieszcze?. Wi??e si? to zarówno z czasem, jak i kosztami - niektórzy zaczynaj? si? obawia?, ?e w?a?cicielka przeceni?a swoje mo?liwo?ci finansowe i nie jest w stanie zap?aci? za remont. Gdyby sprawy rzeczywi?cie mia?y wygl?da? w ten sposób klub spotka?by najsmutniejszy koniec, jaki mo?na sobie wyobrazi?: ze szczytu listy najpopularniejszych miejscówek Coruscant do roli pomieszcze? sprzedanych pod powierzchni? biurow? czy magazynow?.

Mamy szczer? nadziej?, ?e niepokoj?ce informacje dotycz?ce mo?liwo?ci finansowych Blackrreck s? jedynie wyssanymi z palcami plotkami, a sam klub nocny zostanie ponownie otwarty jeszcze w pierwszej po?owie obecnego roku.

niedziela, 20 lutego 2011 01:11

Knockout Girls rusza w tras?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Rockowy zespó? Knockout Girls wyrusza w tournee po ?wiatach sektora Coruscant. Promuj?ca, wydan? pod koniec zesz?ego roku, p?yt? "Sweet Deadman", trasa koncertowa obejmuje planety takie, jak Alsakan, Bessimir, Metellos, Majesticas, Majesticas, Vandor-3 i, co oczywiste, stolic? sektora - Coruscant, gdzie odb?dzie si? a? siedem wyst?pów, w tym fina?owy zaplanowany jako show dla prawie 400 000 publiczno?ci.

Cho? najnowszy album grupy nie odniós? sukcesu poprzednich nagra?, popularno?? "Wystrza?owych Dziewczyn" wci?? utrzymuje si? na szczytowym poziomie, a nowych fanów wci?? przybywa. Ka?da z pi?ciu cz?onki? kapeli wydaje si? by? wyj?tkowo pozytywnie nastawiona do zbli?aj?cego si? tournee i wszystkie jednog?o?nie powtarzaj?, ?e na koncertach nie zabraknie ani dobrej muzyki, ani niepowtarzalnego klimatu, ani efektów specjalnych charakterystycznych dla "przedstawie?", z których s?ynie Knockout Girls. 

Bilety na koncerty zamawia? mo?na poprzez holonetow? witryn? zespo?u.

pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 8
prstk.jpg