IG.jpg
Wojna - Hot News
niedziela, 12 sierpnia 2012 23:48

Imperium zwyci??a bez walki!

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

  Do nieustaj?cych od kilku miesi?cy zwyci?stw Si? Zbrojnych Imperium Galaktycznego s?ynny Radalius Rancius do?o?y? w?asny wk?ad. System Thustra Radalius Rancius do??czy? niedawno do Imperium Galaktycznego dzi?ki dzia?aniom dyplomatów, którzy uprzedzili podobne, cho? mizerne starania Republiki. Jest to pierwszy z wielu, jak zapowiada Radalius, sukcesów imperialnej dyplomacji.

czwartek, 12 maja 2011 09:43

Republika?ska "resocjalizacja"

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Wed?ug statystyk jednej z planet centralnej galaktyki, ponad 69% populacji humanoidalnej popiera decyzje militarne wprowadzane przez Republik?. Czy powszechna opinia zdaje sobie jednak spraw?, co tak naprawd? kryje si? pod dzia?aniami tak wielbionego przez miliardy rz?du? Nasi specjalni wys?annicy przestudiowali kontenery cyfronotesów z wykresami, statystykami i zestawieniami, tylko po to by da? Wam realny obraz dzia?a? "w?adców marionetek".

sobota, 27 listopada 2010 13:40

Dwa Gwiezdne Superniszczyciele wchodz? do s?u?by

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Gwiezdny Superniszczyciel klasy "Executor" jest tym, co wzbudza strach w sercach wszystkich wrogów wspania?ego Imperium Galaktycznego. Dzisiaj rano Imperator Alistair Tourville osobi?cie nada? dwóm nowym okr?tom imiona - "Bastion" i "Thrawn".

wtorek, 23 listopada 2010 14:10

Jedi morduj? wi??niów

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

O tym, ?e Mistrzyni Jedi, Seenie Exibil nie ?yje, przeczyta? móg? ka?dy, bowiem republika?skie media nag?o?ni?y to wydarzenie ca?? win? przypisuj?c Sithom. Wczoraj Imperialny Zarz?d Wi?ziennictwa wyda? o?wiadczenie, wed?ug którego Jedi mieli zaatakowa? bezbronn? bark? wi?zienn?, a nast?pnie dorpowadzi? do rzezi na jej pok?adzie.

niedziela, 17 paĹşdziernika 2010 13:28

Fa?szywe oskar?enia wobec Imperium

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Imperialna Marynarka po raz kolejny rzuci?a si?y Nowej Republiki na kolana. ?mia?y rajd, którego celem by?y stocznie na orbicie Fondora, zako?czy? si? sukcesem. Jedyn? odpowiedzi? republika?skiej admiralicji jest miotanie bezpodstawnymi oskar?eniami o ?amanie konwencji wojennych.

prstk.jpg