NRD - Pozosta?e
wtorek, 02 listopada 2010 23:38

Jedi nielegalnie zdobywaj? informacje na Korelii

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Dwóch przedstawicieli Zakonu Jedi wykorzysta?o swoje umiej?tno?ci w?adania Moc?, by wp?yn?? na umys?y pracowników portowych na Korelii i tym samym, zdoby? poufne dane o jednym z lotów pasa?erskich. W?adze kosmoportu w Koronecie wystosowa?y ju? odpowiedni protest, jednocze?nie ??daj?c wyja?nie? ze strony Rady Jedi.

poniedziałek, 25 października 2010 20:56

Ataki na statki handlowe nasilaj? si?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Coraz wi?cej frachtowców pada ofiar? ataków piratów grasuj?cych na szlakach Zewn?trznych Rubie?y. Przestraszeni i rozgoryczeni brakiem pomocy ze strony w?adz, handlarze zdecydowali si? wzi?? sprawy w swoje r?ce - ??cz? si? w wi?ksze konwoje, a z ka?dym dniem przybywa ofert pracy dla najemników w roli ich ochrony.

czwartek, 09 września 2010 00:33

Zamach na Imperatora! Galaktyka pogr??ona w ?a?obie

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Podczas obchodów ?wi?ta niepodleg?o?ci w Galaktycznym Imperium poddano pod w?tpliwo?? znaczenie, tego jak?e wa?nego, ?wi?ta. Jeden wybuch wstrz?sn?? nie budynkiem, nie spo?eczno?ci? Muunilinst, nie planet?, lecz ca?? galaktyk?.
środa, 08 września 2010 21:41

Imperium szykuje si? do wojny!

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
W?adze Imperium informuj? o schwytaniu osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zamachu w stolicy. Oburzony Imperator stawia ultimatum: albo Hegemonia Tion zgodzi si? na pe?n? aneksj? albo zostan? u?yte si?y zbrojne. ??dania dotycz? równie? cz??ci terenów Nowej Republiki.