IG.jpg
IG - Szybkie newsy
środa, 08 września 2010 19:51

Republika?ska armia nie radzi sobie z korupcj??

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Republika?ska armia nie radzi sobie z korupcj??

Jeszcze nie tak dawno, prasa republika?ska prbowa?a imputowa? nam, ?e Imperialna armia nie potrafi radzi? sobie z dezerterami, nie zauwa?aj?c z jakimi problemami borykaj? si? ich w?asne si?y. Uda?o nam si? dowiedzie?, ?e wyznaczono nagrod? za g?ow? pewnego republika?skiego oficera. Co ciekawe, wcze?niej ten sam oficer zosta? porzucony i skazany na ?mier? na pustynnej planecie Tatooine, przez w?asnych skorumpowanych prze?o?onych. Niestety nie uda?o nam si? dowiedzie? jaka organizacja przest?pcza potrafi?a przekupi? wysokich oficerw NR, jednak niepokoj?cy jest fakt, ?e tamtejsze si?y zbrojne s? g??boko zdeprawowane, a korupcja si?ga najwy?szych kr?gw w?adzy wojskowej. Prawdopodobn? przyczyn? tego stanu rzeczy jest katastrofalna sytuacja finansowa panuj?ca w Ministerstwie Obrony, Nowej Republiki.

środa, 08 września 2010 19:43

Rozpocz?cie sezonu gry Wegsphere

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Rozpocz?cie sezonu gry Wegsphere.

W ten weekend maj? rozpocz?? si? rozgrywki w Wegsphere, a inauguracyjny mecz sezonu maj? zagra? Ajax Glorytown z Muunilinst Canaucks. Trenerzy obu dru?yn dosy? pow?ci?gliwie wypowiadaj? si? na temat planowanej taktyki. Wiadomo tylko, ?e nie zagra gwiazda chwalebnych ? rozgrywaj?cy John Bolleyn, ktry nabawi? si? w ostatnim meczu ci??kiej kontuzji przedramienia. Mimo tego mecz zapowiada si? bardzo ciekawie. Do historii przeszed? ju? przecie? rozegrany przed dwoma laty mecz tych dwch dru?yn w pucharze ekstraklasy, kiedy to Paris Wibleton pobi? rekord celnych strza?w. ?yczymy sobie i naszym czytelnikom emocji sportowych na najwy?szym poziomie.
środa, 08 września 2010 19:16

Przegra? w karty 20 milionw - pozywa kasyno

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Przegra? w karty 20 milionw - pozywa kasyno


Do tej nietypowej sytuacji dosz?o na Muunilinst. Korelia?ski biznesmen Harry Kakavas pozwa? do s?du sie? kasyn Crown de Luxx. Twierdzi, ?e kierownictwo sieci wiedzia?o, ?e jest uzale?niony od hazardu, a mimo to pozwolono mu przegra? w nim miliony imperialnych kredytw - poinformowa? przedwczoraj adwokat Kakavasa. Jakby tego by?o ma?o, kasyno podst?pnie zach?ca?o biznesmena do dalszej gry: fundowa?o darmowe przeloty i pokoje hotelowe oraz pomaga?o omin?? zakaz wst?pu do domw gier na?o?ony na niego z powodu uzale?nienia. Hazardzist?-milionera rejestrowano pod fa?szywym nazwiskiem, jako zagranicznego go?cia. Mi?dzy 18 a 20 rokiem ABY Korelia?czyk mia? przegra? w karty oko?o 20 milionw kredytw. Domaga si? teraz 50 milionw odszkodowania. Spraw? zainteresowa?a si? ju? komisja ds. gier hazardowych przy centralnym komitecie Moffw.
środa, 08 września 2010 18:36

Raport z Yaga Minor

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Wracaj?c do sprawy poruszonej w zesz?ym numerze Guardiana, Najwy?sza Izba Kontroli opublikowa?a raport z przegl?du instalacji stoczniowych.
środa, 08 września 2010 18:23

Rze? na Drunost!

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Ju? od jakiego? czasu na Drunost kr??y?y plotki, ?e za serie tragicznych w skutkach incydentw mog? by? odpowiedzialni rycerze Jedi.

środa, 08 września 2010 15:24

Mygeeto szuka pracownikw

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Mygeeto szuka pracownikw.

Oficjalne w?adze Mygeeto pragn? poinformowa?, przez nasz? gazet?, ?e poszukuj? pracownikw do pracy nad wydobywaniem cennych minera?w z tej lodowatej planety. Chodzi g?wnie o kryszta?y Nova i Lasing, praca odbywa si? w ci??kich warunkach ,jednak wynagrodzenie jest bardzo wysokie. Wszyscy ch?tni mog? liczy? na porz?dne zakwaterowanie o wysokim standardzie, zaplecze socjalne i wy?ywienie. Chcieliby?my jednak przestrzec potencjalnych pracownikw przed warunkami jakie panuj? na powierzchni planety. 30 % powierzchni jest skryte pod czapami lodowymi, reszta to g?wnie tundry i tereny o klimacie umiarkowanym w rejonach rwnikowych. Temperatura rozci?ga si? od -47 do 17 stopni. Je?li klimat nie jest odstraszaj?cy wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z w?adzami Mygeeto po dodatkowe szczeg?y.

środa, 08 września 2010 15:23

Yaga Minor pod lup?

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Yaga Minor pod lup?.


W zwi?zku z katastrof? stoczni Fondorskiej, Imperator zdecydowa? o wys?aniu inspektorw Najwy?szej Izby Kontroli do zbadania stanu instalacji stoczniowych na orbicie Yaga Minor. Szczeg?owe inspekcje odb?d? si? w ci?gu kilku najbli?szych dni, zadaniem inspektorw, b?dzie kontrola zasad przechowywania ?adunkw ?atwopalnych i wybuchowych, komunikacja oraz system bezpiecze?stwa. Specjalne ekipy in?ynieryjne sprawdz? te? zgodno?? planw stacji z rzeczywisto?ci? i b?d? odpowiedzialne za wszelkie korekty konstrukcyjne. Jeden z naszych informatorw uzyska? tak?e informacj?, ?e do systemu zostan? wys?ani agenci kontrwywiadu ze S?u?b Bezpiecze?stwa, ktrzy maj? prze?wietli? za?og?. O post?pie sprawy b?dziemy informowa? w kolejnych wydaniach.

środa, 08 września 2010 15:14

CSA zwo?uje nadzwyczajne posiedzenie rady Direx!

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

CSA zwo?uje nadzwyczajne posiedzenie rady Direx!


Etti IV, sto?eczna planeta Sektora Korporacyjnego, wrze od plotek na temat przyczyny nadzwyczajnego posiedzenia Dyktatorskiej Rady Wykonawczej. Z naszych ?rde? zdo?ali?my si? dowiedzie?, ?e osob? odpowiedzialn? za ca?e zamieszanie by? Imperialny Doradca, zajmuj?cy jedno z wa?niejszych miejsc w ca?ej radzie. Czy oznacza to pocz?tek redefinicji stosunkw z Imperium ? Przekonamy si? dopiero za kilka dni.

środa, 08 września 2010 15:13

Odkrycie na Kalee

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Odkrycie na Kalee.

Geodezyjne s?u?by Imperium potwierdzi?y informacj? o odkryciu wcze?niej nie znanych z?? neutronium.  Ten ci??ki metal wykorzystywany jest w stopach durasatli, oraz do impregnowania kad?ubw okr?tw. Dzi?ki swoim silnym dyspersyjnym w?a?ciwo?ciom zapewnia nadzwyczajn? ochron? kad?uba przed pociskami blasteropochodnymi. Do tej pory s?dzono, ?e Kalee nie posiada ?adnych strategicznych surowcw, sami mieszka?cy planety nigdy nie interesowali si? przemys?em, jednak po tym odkryciu jest to szansa rozwoju dla ca?ej planety.


4
następna
ostatnia
Strona 4 z 4
prstk.jpg