IG.jpg
IG - Szybkie newsy
niedziela, 26 września 2010 21:33

G?owa W??a odci?ta!

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Przywdca terrorystycznego ugrupowania na planecie Bonadan zosta? wyeliminowany przez grup? doskonale wyszkolonych ?owcw nagrd. Imperium Galaktyczne, dbaj?c o dobro swoich obywateli, a tak?e przestrzegane prawa i sprawiedliwo?ci, ju? kilka miesi?cy temu wystawi?o list go?czy za Henri'm Armandem, nazywaj?cym si? liderem bojownikw o wolno?? planety. Te grnolotne s?owa by?y jednak jedynie mask? dla jego przest?pczej dzia?alno?ci wymierzonej przeciwko prawdzwiej w?adzy i woli spo?ecze?stwa, ktre z w?asnej woli, wraz z pozosta?? cz??ci? Sektora Korporacyjnego, odda?o si? w bezpieczne ramiona Imperium Galaktycznego. Miejmy nadziej?, ?e ?mier? Armande'a oznacza koniec k?opotw dla bezbronnych mieszka?cw tej planety.

niedziela, 26 września 2010 21:15

Koniec blokady informacyjnej !

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Imperial Guardian jako pierwsze, pragnie poinformowa?, ?e zako?czy?a si? trwaj?ca od pocz?tku wojny blokada informacyjna. Najwy?sze W?adze dosz?y do wniosku i? prba zamkni?cia HoloNetu zapobiegnie przeciekowi informacji na zewn?trz lub chocia? pomo?e ?atwiej je kontrolowa?. Okaza?o si? jednak inaczej, liczne fa?szywe alarmy wzbudzane przez zwyk?ych obywateli przez prb? uzyskania informacji z oglnej sieci wr?cz pogorszy?a wykrywalno?? ewentualnych prawdziwych szpiegw. Jeste?my tak?e dumni z tego, ?e mi?dzy innymi nasza redakcja jak i inne imperialne media ju? dawno nawo?ywa?y do zmiany tej regulacji i w ko?cu wzi?to je pod uwag?. Jeste?my przekonani, jednak, ?e w?adze nie zrobi?y tego z oficjalnie podanych przyczyn, ale wys?ucha?y naszych argumentw, o tym, ?e ca?a galaktyka zas?uguje na prawd? przekazywan? z naszych ?rde? poniewa? wojn? wygrywa si? tak?e przez serca i umys?y, a nat?ok k?amliwej propagandy pochodz?cej z Nowej Republiki zadanie to znakomicie utrudnia?.
czwartek, 09 września 2010 00:43

Kolejny rocznik opuszcza Imperialn? Akademi?

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
W najbli?szym czasie zostan? rozdane dyplomy uko?czenia Akademii Imperialnej. Uroczysto?? mia?a si? odby? w czasie obchodw Dnia Niepodleg?o?ci, jednak uniemo?liwi? to bestialski zamach, za ktrym stoi, jak ju? wiemy, Hegemonia Tionu. Pomimo przesuni?cia uroczysto?ci, zjawi? si? na niej wszyscy zaproszeni go?cie, w tym Imperator i wszyscy Wielcy Admira?owie, ktrzy opu?cili swoje obecne miejsca pobytu, by wzi?? udzia? w tym donios?ym wydarzeniu. Relacj? z uroczysto?ci b?dzie mo?na obejrze? na ?ywo w holonecie.
czwartek, 09 września 2010 00:42

Pogrzeb ofiar zamachu

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Wczoraj odby? si? uroczysty pogrzeb ofiar zamachu z Dnia Niepodleg?o?ci, w ktrym zgin??o niemal osiemset osb, w tym prawie p? tysi?ca niepe?nosprawnych dzieci. Wszyscy oni zostali dzisiaj pochowani na sto?ecznej planecie Imperium, za? w samej uroczysto?ci wzi??y udzia?, oczywi?cie oprcz mi?o?ciwie nam panuj?cego Imperatora, wszystkie najwa?niejsze osoby w pa?stwie oraz miliony zwyk?ych obywateli, ktrzy we wspania?ym ge?cie solidarno?ci jednoczyli si? z rodzinami poleg?ych.
czwartek, 09 września 2010 00:39

Jedi prbuj? ukry? dowody masakry

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Jak uda?o nam si? dowiedzie?, Luke Skywalker, Wielki Mistrz Zakonu Jedi uda? si? na Drunost, gdzie, jak pisali?my, inni przedstawiciele u?ytkownikw Mocy niedawno dokonali masakry w?rd niewinnych ludzi. Jednocze?nie zaznacza on, ?e nie spodziewa si? znale?? ?adnych nieprawid?owo?ci, co po obejrzeniu s?ynnego filmu, na ktrym wida? jak Jedi rozprawili si? z przedstawicielami prawa, budzi pewne w?tpliwo?ci. Czy?by uda? si? tam jedynie po to, by uciszy? ?wiadkw i zatuszowa? wszystkie zbrodnie pope?nione przez cz?onkw Zakonu? Wszystko wskazuje na to, ?e tak.
czwartek, 09 września 2010 00:23

Nowy program resocjalizacyjny

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Wbrew temu, co mwi zagraniczna, propagandowa prasa, Imperium po raz kolejny udowadnia, ?e potrafi przebacza?. ?e chce przebacza?. W?a?nie rozpocz?to nowy program resocjalizacyjny dla wi??niw, ktry zak?ada mo?liwo?? ca?kowitego powrotu na ?ono spo?ecze?stwa w czasie nieca?ych dwch lat. W sk?ad programu wchodz? prace publiczne na Mygeeto oraz prawo do rozwijania w?asnych zainteresowa? artystycznych przez skaza?cw. Mamy nadziej?, ?e ju? nied?ugo zatwardziali kryminali?ci, dzi?ki pomocy pa?stwa, raz na zawsze odetn? si? od swojej nieludzkiej natury i b?d? mogli ?y? w?rd innych ludzi.
czwartek, 09 września 2010 00:20

Imperium domaga si? wydania Costala

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Wed?ug ostatnich doniesie? ten terrorysta, tak zwany bojownik o wolno?? CSA, zosta? przetransportowany na tereny Nowej Republiki. Poniewa? Imperium szanuje granice swojego s?siada, zaniechano po?cigu poza naszymi granicami, jednak Imperator domaga si? wydania tego przest?pcy i jednocze?nie zaznacza, ?e nie wyobra?a sobie, by ktokolwiek mg? broni? takiego cz?owieka, wi?c jest spokojny, ?e Costal nied?ugo wrci do Imperium i zostanie postawiony przed sprawiedliwym s?dem.
czwartek, 09 września 2010 00:18

Polowanie na piratw trwa

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Flota Imperium poinformowa?a nas o swoim kolejnym wielkim sukcesie. Na terenach niedawnego Sektora Korporacyjnego zniszczono a? dziewi?? baz gwiezdnych piratw. Wszystkie one posiada?y nowoczesny sprz?t i by?y silnie uzbrojone, co ?wiadczy o tym, ?e dzia?a?y na tym terenie od dawna. Jak wida? przy??czenie CSA do Imperium by?o dobrym krokiem.
czwartek, 09 września 2010 00:14

Wspania?y gest Sienar Fleets

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Sienar Fleets, znany w ca?ej galaktyce producent gwiezdnych my?liwcw typu TIE, pomo?e najbli?szym ofiar zamachu na Muunilinst. Rzecznik prasowy korporacji zapowiedzia?, ?e przekazane zostanie pi?? milionw kredytw na pomoc dla rodzin dzieci, ktre zgin??y w czasie wybuchu bomby. W tym samym o?wiadczeniu przekazano najszczersze kondolencje i wyrazy ubolewania, do ktrych do??czy?y si? inne firmy maj?ce swoje siedziby na terenie Imperium Galaktycznego.
prstk.jpg