NRD.jpg
NRD - Szybkie newsy
środa, 16 lutego 2011 08:25

Nowa oferta Linex Robotics

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Linex Robotics coraz lepiej radzi sobie na rynku, czego dowodem s? ich nowe biura na Korelii i Coruscant. Marka, cho? ?wie?a, kojarzy si? u?ytkownikom z solidno?ci? wykonanych droidów i ich niezawodno?ci?, a tak?e fachowym i tanim serwisem. Przedstawiciele firmy zapowiadaj?, ?e ju? pod koniec drugiego kwarta?u tego roku, zaprezentowana zostanie nowa oferta. Wed?ug informacji, jakie otrzymali?my, sk?ada? ma si? ona przede wszystkim z nowych wersji robotów znanych ju? klientom Linex'u, lecz nie zabraknie te? nowo?ci w asortymencie, bowiem najprawdopodobniej ruszy produkcja droidów astromechanicznych. Czy?by pojawi?a si? konkurencja dla s?ynnych jednostek z serii "R"?

środa, 16 lutego 2011 00:30

Nieudany atak na Pakuuni

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Po udanej ofensywie maj?cej na celu zaj?cie systemu gwiezdnego Munto Coodru, republika?ska flota przypu?ci?a atak na g?ówny uk?ad Pakuuni le??cy w tym samym sektorze. Niestety, pomimo sukcesu w bitwie kosmicznej, si?om dowodzonym przez komandora Patricka Ryana nie uda?o si? zdoby? planety. Przyczyny pora?ki by?y dwie: du?e zgrupowanie wojsk l?dowych na powierzchni oraz b?yskawiczne kontrnatarcie ze strony Imperialnej Marynarki Wojennej. Sze?? Gwiezdnych Niszczycieli typu "Imperial II" wspieranych przez kilkana?cie mniejszych jednostek oraz kilkaset my?liwców zdo?a?o zmusi? mniej liczne zgrupowanie okr?tów Nowej Republiki do wycofania si? na z góry upatrzone pozycje. Jak uda?o nam si? dowiedzie?, bitwa by?a mo?liwa do wygrania, jednak rozproszony szyk si? inwazyjnych przygotowuj?cych si? do desantu, uniemo?liwi? skuteczn? obron?. Po krótkiej, lecz zaci?tej bitwie, Imperium straci?o przynajmniej jeden niszczyciel oraz dwa mniejsze statki. Pomimo braku strat jednostkowych po swojej stronie, Ryan musia? wyda? rozkaz odwrotu powa?nie uszkodzonym okr?tom, którym dowodzi?.

Cho? rajd maj?cy na celu w pe?ni zabezpieczy? planet? Mon Calamari przed bezpo?rednim ryzykiem imperialnego ataku si? nie powiód?, admiralicja uspokaja twierdz?c, ?e sytuacja na tym odcinku frontu ju? nied?ugo znów obróci si? na korzy?? Nowej Republiki.

czwartek, 10 lutego 2011 23:03

?owcy niewolników na Kashyyyk

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Od niepami?tnych czasów Kashyyyk by?o ?ród?em niewolników dla Sithów, niecnych korporacji, karteli przest?pczych czy, w nieodleg?ych czasach, Imperium Galaktycznego. Cho? planeta wci?? znajduje si? pod panowaniem Nowej Republiki, w ci?gu ostatnich tygodni zanotowano tam niezwyk?? aktywno?? ?owców niewolników porywaj?cych tubylców. Wookiee zwrócili si? do Zakonu Jedi z pro?b? o pomoc w rozwi?zaniu tego niepokoj?cego problemu i Najwy?sza Rada zdecydowa?a si? wys?a? na planet? swoich przedstawicieli, których zadaniem b?dzie likwidacja niecnego precederu.

Jak uda?o nam si? dowiedzie?, najprawdopodobniej za porwaniami stoj? kulty?ci Ciemnej Strony Mocy, a kieruj?cym operacj? jest trandosha?ski Sith Drakaron. Wed?ug niepotwierdzonych ?róde? to on zamordowa?  Seenie Exibil, co wyja?nia?oby obecno?? w grupie Jedi jej by?ej uczennicy - Reanie Carol, a tak?e pozosta?ych Rycerzy Jedi b?d?cych obecnymi przy ?mierci Mistrzyni.

czwartek, 10 lutego 2011 22:53

Munto Codru odbite

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Republika?ska Flota przej??a kontrol? nad planet? Munto Codru le??c? w sektorze Pakuuni. Po kilkugodzinnej bitwie na orbicie, Imperialna Marynarka zosta?a zmuszona do wycofania si? z sektora, za? wojska l?dowe mog?y rozpocz?? desant. Pozostawiony na powierzchni garnizon szturmowców by? zbyt ma?y, by stawi? silny opór po??czonym si?om Nowej Republiki i rdzennych mieszka?ców planety - przedstawicieli rasy Codru-Ji. Walki na ziemi trwa?y raptem cztery dni i zako?czy?y si? kapitulacj? szturmowców broni?cych si? w stolicy, mie?cie Capital Codru. 

Odzyskanie tej planety odsuwa niebezpiecze?stwo ataku na nieodleg?e Mon Calamari, na orbicie którego znajduj? si? olbrzymie stocznie buduj?ce najwi?ksze okr?ty wojenne w republika?skiej flocie.

czwartek, 16 grudnia 2010 00:45

Wojna gangów na Coruscant

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Najni?sze poziomy Coruscant nigdy nie by?y bezpieczne, ale w ostatnich dniach nasili?y si? starcia mi?dzy lokalnymi gangami i policja niemal otwarcie mówi o wojnie mi?dzy grupami przest?pczymi zwanymi Wysok? Kultur? i Szczurami Coruscant. Jedynie w ci?gu tego tygodnia ucierpia?o kilkana?cie osób postronnych, w tym przynajmniej siedem straci?o ?ycie w wyniku wymiany ognia mi?dzy bandytami. Policja skierowa?a dodatkowe si?y do walki z przest?pczo?ci? na tych poziomach, jednak konflikt wydaje si? nie wygasa?, a wr?cz przeciwnie - eskalowa?. Je?li szybko si? to nie zmieni, potworne warunki w dolnych partiach miasta stan? si? nie do wytrzymania nawet dla przyzwyczajonych do trudnego ?ycia mieszka?ców, za? sama wojna gangów mo?e przenie?? si? równie? na wy?sze poziomy.

poniedziałek, 29 listopada 2010 11:15

Biel odchodzi z "R jak Ratunek"

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Redakcji New Republic Daybreak uda?o si? dowiedzie?, ?e Sharon Biel (l. 29) definitywnie ko?czy swój zwi?zek z popularnym holoserialem "R jak Ratunek". Aktorka dotychczas wciela?a si? tam w posta? alderaa?skiej pani doktor, która prze?y?a zniszczenie rodzinnej planety przebywaj?c w tym czasie na Coruscant. Po utracie ca?ej rodziny kobieta decyduje si? rozpocz?? podró? po planetach Zewn?trznych Rubie?y, gdzie niesie pomoc medyczn? ubogim i zapomnianym przez reszt? galaktyki istotom. Rezygnacja odtwórczyni g?ównej roli mo?e okaza? si? naturaln? ?mierci? serialu, cho? twórcy zapowiadaj?, ?e maj? ju? kilka kandydatek na zast?pstwo. Sharon Biel swoj? decyzj? uzasadnia pragnieniem "zmiany profilu kariery z serialowej na filmow?". Na razie nie wiadomo czy otrzyma?a ju? propozycj? pracy od jakiego? re?ysera, lecz mówi si?, ?e ma zagra? w najnowszej superprodukcji, której fabu?a ma odnosi? si? do pocz?tków obecnej wojny.

piÄ…tek, 26 listopada 2010 01:54

Senator z opuszczonymi spodniami

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Seantor Cal Baralein (l.62), przedstawiciel planety Norulac zosta? z?apany na gor?cym uczynku z kochank? w hotelowym pokoju. ?ród?em informacji okaza? si? baga?owy, oburzony faktem, ?e za zobowi?zanie do zachowania dyskrecji otrzyma? jedynie dziesi?? kredytów napiwku. M??czyzna natychmiast zadzwoni? do lokalnej stacji holonetowej, której reporterzy oraz kamery na miejscu znalaz?y si? w przeci?gu dwudziestu minut. Jak mówi rozbawiony sytuacj? boy hotelowy, "senator nie zd??y? jeszcze rozpi?? rozporka, gdy wideo ukazuj?ce jego w towarzystwie nagiej m?ódki obieg?o ca?? planet?". Jak wykaza?o dziennikarskie ?ledztwo przeprowadzone przez wspomnian? stacj?, dziewi?tnastoletnia dziewczyna okaza?a si? prostytutk?, co jeszcze bardziej podgrza?o atmosfer? wokó? polityka. Co ciekawe, Cal Baralein w swoim programie zawsze propagowa? zdrow?, szcz??liw? rodzin? jako podstawow? jednostk? spo?eczn?. Có?, pan senator ma ciekawy pogl?d na kszta?t tej?e rodziny...

czwartek, 25 listopada 2010 13:02

"Beebleberry" zamkni?te

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

W?a?cicielka najpopularniejszego klubu nocnego na Coruscant, Beebleberry, poinformowa?a wczoraj, ?e od dnia dzisiejszego lokal b?dzie zamkni?ty z powodu przebudowy i ca?kowitej zmiany wystroju. Nie podano przybli?onej daty ponownego otwarcia klubu, ale prawdopodobnie nast?pi to jeszcze przed nowym rokiem, by za jego powitanie na parkiecie Beebleberry mieszka?cy planety mogli zap?aci? grube pieni?dze. Wed?ug zapewnie? Samanthy Blackkreck dotychczasowi stali go?cie nie b?d? si? czuli obco w nowym wn?trzu lokalu, które jednak b?dzie bardziej dostosowane do wspó?czesnych standardów. Najprawdopodobniej zmianie ulegnie tak?e powierzchnia nightclubu - ma by? on wi?kszy i przynajmniej dwupoziomowy, za? ka?de z pi?ter ma by? utrzymane w nieco innym klimacie.

Przypomnijmy, ?e Samantha Bleckkreck jest córk? twórcy tego wspania?ego miejsca, Eliji Blackrrecka i przej??a klub dwa lata temu pozwalaj?c ojcu w spokoju cieszy? si? emerytur?.

środa, 24 listopada 2010 01:38

Linex kupi Serv-O-Droid?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Zarz?d Linex Robotics wydaje si? bardzo zainteresowany wykupieniem Serv-O-Droid Inc. Nie da si? ukry?, ?e ta druga firma radzi sobie o wiele gorzej od nowego gracza na rynku, czego przyczyn mo?na doszukiwa? si? mi?dzy innymi w tragicznej ?mierci Garry'ego Youngmana, poprzedniego dyrektora fabryki na Coruscant. Przypomnijmy, ?e zgin?? on w eksplozji ?adunku wybuchowego, jakiego pod?o?enie przypisuje si? "Szalonemu Saperowi". Niestety, nie jest to jedyny powód problemów finansowych korporacji - eksperci zauwa?aj? równie? obni?enie konkurencyjno?ci jej produktów w ostatnich latach, co poci?gn??o za sob? spadek sprzeda?y.

Rzecznik prasowy Linex Robotics na konferencji prasowej dotycz?cej rozpocz?cia produkcji nowych droidów protokolarnych potwierdzi?, ?e jego firma ch?tnie wykupi?aby przynajmniej cz??? fabryk nale??cych obecnie do Serv-O-Droid. Zdania ekspertów finansowych s? podzielone mi?dzy tych, którzy uwa?aj?, ?e jest to jedyny sposób odbicia si? od dna dla upadaj?cej firmy i tych, wed?ug których sprzeda? cho?by tylko niewielkiej cz??ci nieruchomo?ci przyczyni si? do jej szybkiego upadku. Obserwatorzy rynku jednog?o?nie jednak twierdz?, i? Linex mo?e sta? si? jednym z najpot??niejszych graczy w ci?gu nast?pnych dwóch lat. Serv-O-Droid na razie nie komentuje tych pog?osek.

prstk.jpg