NRD.jpg
NRD - Szybkie newsy
środa, 08 września 2010 19:01

42 osoby zgin??y w katastrofie kolejki

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

42 osoby zgin??y w katastrofie kolejki

Zesz?ej nocy na Coruscant 42 osoby zgin??y, a ponad 100 zosta?o rannych, gdy zderzy?y si? ze sob? dwie podwieszane kolejki. Przyczyn? katastrofy by?a awaria hamulcw jednej z nich, tej ktra nast?pnie z olbrzymi? pr?dko?ci? uderzy?a w ty? ostatniego wagonika poci?gu z przodu. Pogr??onym w ?a?obie rodzinom zarz?d sp?ki przewozowej, a tak?e w?adze planety, obieca?y wysokie zapomogi, za? prokuratura zapowiedzia?a ?ledztwo w tej sprawie.

środa, 08 września 2010 18:59

Imperium nie radzi sobie z dezercjami?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Imperium nie radzi sobie z dezercjami?

Czy?by Resztki Imperium mia?y problem z utrzymaniem w?asnych ?o?nierzy? Pytanie to wydaje si? ca?kiem na miejscu, gdy we?miemy pod uwag? fakt, ?e Imperium oferuje wysokie nagrody za dostarczenie dezerterw do bazy wojskowej na Muunilist, a nawet amnesti? dla ?owcw z wyrokiem. Nasz? redakcj? ciekawi czy to jedynie pojedyncze przypadki czy pocz?tek masowej fali ucieczek z armii? By? mo?e przywdcy Imperium powinni si? zastanowi? nad morale w?asnych ?o?nierzy zanim po?l? ich do boju przeciwko bezbronnym frachtowcom CSA?

środa, 08 września 2010 18:55

Hen Habegger wraca na Naboo

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Hen Habegger wraca na Naboo

Przedstawiciel Naboo w Senacie Nowej Republiki, g?o?ny dzia?acz opozycji, postanowi? wrci? na swoj? rodzinn? planet?, by przedyskutowa? z krlem Jahranem mi?dzy innymi kwesti? poparcia deklaracji o ochronie konwojw nale??cych do CSA. Z?o?liwi uwa?aj?, ?e Habegger chce na jaki? czas zej?? z oczu pozosta?ym senatorom po tym, jak wzi?? udzia? w burzliwej dyskusji na temat wydarze? na Fondorze, gdzie wraz z koleg? z Nowego Alderaana, Michaelem Croftem, oskar?y? rz?d o nieudoln? polityk? wewn?trzn? i zagraniczn? Nowej Republiki.

środa, 08 września 2010 18:54

Gwiazda filmowa czyta bajki

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Gwiazda filmw czyta bajki.

Sharon Biel, aktorka znana przede wszystkim z roli lekarki w popularnym serialu ?R jak Ratunek?  w??czy?a si? do kampanii propaguj?cej czytanie ksi??ek najm?odszym. W ci?gu nast?pnych tygodni b?dzie odwiedza? przedszkola na planetach J?dra, gdzie b?dzie czyta? dzieciom najpi?kniejsze ba?nie Starej Republiki. Z?o?liwi uwa?aj?, ?e jest to jedynie element reklamy serialu, jednak bior?c pod uwag? jego ogl?dalno??, wydaje si? to podejrzenie nieuzasadnionym
środa, 08 września 2010 18:51

Wysypisko toksyn na Felucii

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Wysypisko toksyn.


Ekolodzy bij? na alarm. Grupa badawcza stacjonuj?ca na Felucii odkry?a, ?e w tamtejszych wodach znajduj? si? toksyny, ktre powoli zatruwaj? ?rodowisko ca?ej planety. "Je?li tak dalej pjdzie ?rodowisko naszej planety ulegnie ca?kowitej degradacji, a osoby dopuszczaj?ce si? takiej zbrodni przenios? na inny, okoliczny ?wiat" - wypowiada si? minister do spraw ochrony ekogalaktyki Lizzy Xalrich. Senat rozpocz?? ?ledztwo w tej sprawie, a winowajcom grozi nawet do 25 standardowych lat wi?zienia.

środa, 08 września 2010 18:49

Woostri przymiera g?odem!

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Woostri przymiera g?odem!

Nag?y wzrost cen ?ywno?ci na Woostri spowodowa? liczne manifestacje i  strajki. Mieszka?cy buntuj? si? przeciwko kolejnym podwy?k? narzekaj?c na nie podnoszony od wielu lat poziom p?ac. Niezadowoleni obywatele zawiesili wszelkie prace przemys?owe na jeden dzie? standardowy, co przynios?o wszystkim inwestorom milionowe straty. Strajkuj?cy ostrzegaj?, ?e je?li rz?d co? z tym nie zrobi protest rozpocznie si? ponownie i tym razem poci?gnie do odwo?ania.
środa, 08 września 2010 18:45

SoroSuub Corporation w rozsypce?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

SoroSuub Corporation w rozsypce?
Ch?? podzielenia si? zyskami czy kryzysowy stan finansowy firmy SoroSuub?


Jak donosi nasz korespondent z Sullustan, wczoraj Korporacja sprzeda?a 30% swoich akcji niejakiemu Cyanowi Linksowi mieszkaj?cemu obecnie na Naboo. Oficjalnie zarz?d wypiera si? jakoby ich firma mia?a jakiekolwiek k?opoty finansowe. Prezes firmy nie zgodzi? si? na wywiad z nami uzasadniaj?c swoj? decyzje z?ym stanem zdrowia, lecz ten sam stan zdrowia nie przeszkodzi? mu w odbyciu podr?y biznesowej.
Podobnie jak pracownicy koncernu, z niecierpliwo?ci? czekamy na wyja?nienia zwi?zane z tym transferem.

8
następna
ostatnia
Strona 8 z 8
prstk.jpg