NRD.jpg
NRD - Szybkie newsy
czwartek, 09 września 2010 01:11

Incom zapowiada nowy model X-Winga

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Najbardziej charakterystyczny my?liwiec galaktyki, symbol Rebelii i Nowej Republiki, X-Wing ma si? doczeka? kolejnej wersji rozwojowej opatrzonej symbolem XJ. Na razie prace wesz?y dopiero w faz? projektowania, wi?c rzeczywistych efektw mo?emy spodziewa? si? dopiero za kilka lat, niemniej ju? wiadomo, ?e zmiany maj? by? ?rewolucyjne?. Rzecznik Incomu poinformowa? rwnie?, ?e charakterystyczna sylwetka maszyny nie ulegnie zmianie. I dobrze!

czwartek, 09 września 2010 01:04

Lando Carlissian pisze pami?tniki

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Je?li s?ysza?e? kiedykolwiek o Hanie Solo, s?ysza?e? na pewno o jego przyjacielu, Lando Carlissianie. Ten eks-genera? Rebelii, by?y baron Miasta w Chmurach, za?o?yciel Miasta Nomadw, przez z?o?liwych zwany po prostu ?Galaktycznym Awanturnikiem?, poinformowa? media o tym, ?e w najbli?szym czasie zamierza wyda? swoje pami?tniki. Gor?co mu kibicujemy i ?yczymy sukcesw na polu literackim.

środa, 08 września 2010 21:33

Akcje Incom Corporation id? w gr?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Akcje Incom Corporation id? w gr?.

Z kryzysu w Sektorze Korporacyjnym niew?tpliwie cieszy si? zarz?d firmy Incom, producenta m.in. my?liwcw X-Wing. Podczas, gdy konkurencja traci swoje frachtowce i gry kredytw, akcje Incomu jak szalone pn? si? w gr?. Analitycy rynkw galaktycznych przepowiadaj? bolesny spadek tych notowa? w najbli?szej przysz?o?ci, jednak zarz?d firmy, nie przejmuj?c si? tym, wyp?aci? sobie olbrzymie premie za ?doskona?e dzia?ania maj?ce na celu zwi?kszenie finansowej stabilno?ci firmy?. Skromnym zdaniem naszej redakcji, pieni?dze te powinny trafi? raczej do dzia?u projektowego korporacji, ale widocznie prezesi uznali, i? rozwj technologii jest obecnie mniej istotny.

środa, 08 września 2010 21:28

Nowa kochanka Hansa Brunera

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Nowa kochanka Hansa Brunera

Hans Bruner (l.53), popularny aktor holo, znany mi?dzy innymi z takich produkcji jak wojenne ?Dzia?a Geonosis?, ?Jeden most za wcze?nie? czy znakomitego filmu akcji ?Siedmiu Jedi?, na festiwalu filmowym na Coruscant pojawi? si? w towarzystwie swojej nowej kochanki. Przypomnijmy, ?e nieca?e cztery miesi?ce temu porzuci? aktork?, Sharon Biel dla modelki, Katie Janovic, by teraz zwi?za? si? z nieznan?, czarnow?os? pi?kno?ci?. Nasza redakcja zastanawia si? jak d?ugo uda mu si? wytrzyma? ze swoj? now? kobiet? ? najd?u?szy proponowany termin to dziesi?? standardowych tygodni, najmniejszy ? ju? si? rozstali?

środa, 08 września 2010 21:26

Ludzie Pustyni morduj? farmerw

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Ludzie Pustyni  morduj? farmerw.

Siedem farm wilgoci w pobli?u Mos Eisley na Tatooine by?o celem ostatniego ataku Ludzi Pustyni, w ktrym zgin??o blisko 50 osb. Dotychczas Tuskenowie nie zapuszczali si? tak miast i nie wiadomo co sprawi?o, ?e zmienili oni ten zwyczaj i, cho? nie wydaje si?, by mog?o si? to powtrzy?, mieszka?cy planety s? zaniepokojeni i oczekuj? militarnej pomocy w?adz. Senat na razie nie zainteresowa? si? t? spraw? i prawdopodobnie zginie ona w biurokratycznej maszynie, a politycy zostawi? bezbronnych farmerw wilgoci samych sobie.

środa, 08 września 2010 19:09

Sytuacja na Woostri opanowana

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Sytuacja na Woostri opanowana.

Od kilku tygodni mieszka?cy Woostri przymierali g?odem, gdy gwa?townie skoczy?y ceny ?ywno?ci, a wielu z nich straci?o swoje miejsca pracy. Nieko?cz?ce si? strajki, manifestacje, zawieszenie pracy i wybuchaj?ce zamieszki wreszcie dobieg?y ko?ca. Kanclerz podpisa? dekret o natychmiastowej pomocy gospodarczej dla tej planety, a pierwsze frachtowce z ?ywno?ci? i materia?ami pierwszej potrzeby ju? wyruszy?y z Coruscant. Planuje si? rwnie? pomoc finansow? dla prywatnych przedsi?biorcw, ktrzy zdecyduj? si? stworzy? nowe miejsca pracy.

środa, 08 września 2010 19:07

Nowa Republika pomo?e CSA

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Nowa Republika pomo?e CSA.

Senat przeg?osowa? uchwa?? dotycz?c? pomocy tym planetom CSA, ktre nie wyrazi?y zgody na wcielenie do Resztek Imperium. Nasze my?liwce zajm? si? eskortowaniem frachtowcw, ktre wci?? u?ywaj? korporacyjnych transponderw manifestuj?c tym samym swoj? niezale?no?? od agresora. Jednocze?nie jednak nasi piloci otrzymali niemal bezwzgl?dny zakaz anga?owania si? w walk? z flot? Imperium ? jedynym wyj?tkiem od tej regu?y mo?e by? bezpo?redni i otwarty atak na si?y Nowej Republiki broni?ce porz?dku i interesw cywilw w tym rejonie.

środa, 08 września 2010 19:05

Senat Unplugged

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Senat Unplugged.

Nie, to nie tytu? nowej p?yty muzycznej. Wczoraj senatorowie musieli przerwa? swoje obrady, gdy niespodziewanie dosz?o do awarii ca?ego systemu zasilania, ktre przywrcono dopiero po czterech godzinach gor?czkowych napraw. Niestety, nie uda?o nam si? pozna? przyczyny zgaszenia ?wiate? politykom, ale mamy nadziej?, ?e znale?li sami drog? do wyj?cia?
środa, 08 września 2010 19:04

Rekordowa wygrana na korelia?skiej loterii

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Rekordowa wygrana na korelia?skiej loterii

Rekordow? sum? 91 000 000 kredytw wygra? Ushke Hran, Sullustanin mieszkaj?cy na Korelii. Jeszcze nigdy w historii zak?adw na tej planecie g?wna nagroda nie osi?gn??a tak wysokiej kwoty, a fakt, ?e zwyci?zca nie musi dzieli? si? ni? z nikim innym (poza Urz?dem Skarbowym, oczywi?cie) jedynie podnosi rang? tego wydarzenia. Pan Hran zapytany co ma zamiar zrobi? z wygran? zapowiedzia?, ?e 10% przeznaczy na cele charytatywne. Gratulujemy wspania?omy?lno?ci!

prstk.jpg