NRD.jpg
NRD - Szybkie newsy
czwartek, 09 września 2010 09:20

Raport dotycz?cy Drunost op?niony

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Wbrew temu, co zapowiadali przedstawiciele Zakonu Jedi, wci?? nie opublikowano raportu z dzia?a? na planecie Drunost, gdzie dosz?o do kontrowersyjnych zdarze? w czasie likwidacji, jednego z najgro?niejszych w rejonie, gangu ? Zabjczej Pi??ci. Rzecznik prasowy Zakonu t?umaczy op?nienie wybuchem wojny i zwi?zanymi z tym sprawami, ktre maj? o wiele wi?kszy stopie? wa?no?ci. Mimo to, niektrzy w naszej redakcji, zastanawiaj? si? czy przypadkiem Mistrzowie nie chc? czego? zatai?.

czwartek, 09 września 2010 09:16

Zmiany w Zakonie Jedi

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Wraz ze zmianami sk?adu Najwy?szej Rady, zmieniono rwnie? metod? przyznawania kolejnych rang w Zakonie Jedi, ktre obecnie o wiele bardziej nawi?zuj? do tych, znanych z czasw Starej Republiki. Dotychczas zasady nadawania wy?szego ?stopnia? nie by?y jasno okre?lone i dawa?y du?? swobod? cz?onkom Rady, a tak?e zmusza?y Jedi do jak najwi?kszego ?wybicia si?? z t?umu, za? teraz daj? wi?ksz? szans? tym, ?bardziej przeci?tnym?, zw?aszcza je?li chodzi o tytu? Mistrza Jedi. Decyzja ta by?a niew?tpliwie zwi?zana z rozrostem Zakonu Jedi od czasw, gdy jego podwaliny powstawa?y na Yavin IV.

czwartek, 09 września 2010 09:13

Zwyci?stwo na orbicie Ansionu

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Flocie Nowej Republiki uda?o si? rozbi? imperialn? grup? uderzeniow?, ktra mia?a podbi? planet? Ansion le??c? na terenie odleg?ych Zewn?trznych Rubie?y. Trzy kr??owniki Mon Calamari, wspomagane przez kilka eskadr my?liwskich, przyby?y do systemu w sam? por?, by w ci?gu kilku minut ca?kowicie odmieni? losy bitwy. Zniszczone zosta?y trzy imperialne okr?tu typu Lancer oraz jeden gwiezdny niszczyciel klasy Imperial II. To, jedno z nielicznych zwyci?stw Republiki w pierwszej fazie konfliktu, niew?tpliwie jest zapowiedz? wspania?ych sukcesw w nadchodz?cej kontrofensywie.

czwartek, 09 września 2010 01:27

Porz?dki na Stacji Yavin

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Stacja Yavin kr???ca wok? planety o tej samej nazwie prawdopodobnie nied?ugo zostanie ?uprz?tni?ta ze wszelkiego niepo??danego towarzystwa?, jak okre?li? to Mistrz Kyle Katarn. Chodzi przede wszystkim o Hutta Zordo, ktrego dzia?alno?? poza prawem jest doskonale znana nie tylko Rycerzom Jedi, ale rwnie? i wszystkim pracownikom stacji. Zakon, ktremu nie podoba si? towarzystwo ?pospolitych przest?pcw? za??da?, by w ci?gu dwch standardowych miesi?cy Zordo i wszyscy jego wsp?pracownicy opu?cili stacj? ? inaczej zostan? aresztowani i postawieni przed s?dem za dzia?alno?? przest?pcz?.

czwartek, 09 września 2010 01:24

Luke Skywalker przygl?da si? Drunost

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Po fali oskar?e?, jaka przetoczy?a si? przez imperialn? pras? propagandow?, Wielki Mistrz Skywalker postanowi? osobi?cie uda? si? na t? niewielk? planet?, gdzie przedstawiciele Zakonu Jedi staraj? si? zlikwidowa? gro?ny gang ?Zabjcza Pi????. Przed podr?? zaznaczy? jednak, ?e nie spodziewa si? znale?? ?adnych nieprawid?owo?ci w dzia?alno?ci wys?anych tam przedstawicieli Zakonu Jedi, a kontrola ma charakter raczej formalny. Zapowiedzia? rwnie?, ?e ma zamiar wzi?? udzia? w aresztowaniu szefa przest?pczej organizacji, Josha Travisa.
czwartek, 09 września 2010 01:20

Eskadra A-Wingw wpada w pu?apk?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Nasze ?rd?o umiejscowione blisko najwy?szego Dowdztwa My?liwskiego poinformowa?o nas, ?e Eskadra Skorpionw, z?o?ona z dwunastu maszyn typu A-Wing oraz sze?? B-Wingw wpad?o w zasadzk? urz?dzon? przez piratw. Misja mia?a by? raczej rutynowa ? pas asteroid w niezamieszka?ym systemie na Zewn?trznych Rubie?ach, w ktrym piraci umiejscowili swoje magazyny przyprawy, broni itp. oraz osiemna?cie maszyn, maj?cych te magazyny zlikwidowa?. Pocz?tkowo wszystko sz?o dobrze ? a? do momentu, gdy okaza?o si?, ?e przest?pcy na asteroidach zamontowali wyrzutnie rakiet sterowanych. Wynik tego starcia jest tragiczny ? zestrzelono sze?? A-Wingw i pi?? B-Wingw. Jak na razie wiadomo czy zawini? wywiad czy dowdztwo ani czy kto? wcze?niej poinformowa? piratw o planowanym ataku na ich pozycje.

czwartek, 09 września 2010 01:17

Cz?onkini Najwy?szej Rady Jedi nie ?yje!

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Mistrzyni Thane, przedstawicielka rasy legendarnego Yody, cz?onkini Najwy?szej Rady Jedi, wspania?y dyplomata i niezwykle wra?liwa istota, zosta?a znaleziona martwa w?rd ruin dawnej akademii Jedi na Dantooine. Jak uda?o nam si? dowiedzie? z nieoficjalnych ?rde?, Mistrzyni zosta?a zamordowana, za? ?mierteln? ran? zadano mieczem ?wietlnym. Te mro??ce krew w ?y?ach fakty niemal jednoznacznie wskazuj? na to, ?e zabjc? musia? by? ktry? z Jedi lub, nie wiadomo co gorsze, pot??ny Sith. Ostatnio kult Ciemnej Strony rs? w si??, na co wskazywa?y ataki na adeptw podr?uj?cych na Yavin 4, lecz nikt nie spodziewa? si?, ?e b?d? oni potrafili dzia?a? z tak? skuteczno?ci?. Na razie nie uda?o nam si? uzyska? ?adnych bardziej szczeg?owych informacji, gdy? przedstawiciele Dantooine milcz?, za? Wielki Mistrz Skywalker przebywa obecnie na Drunost, gdzie pomaga w ostatecznym rozprawieniu si? z gangiem ?Zabjcza Pi????. O wszystkich nowych faktach b?dziemy jednak informowa? naszych czytelnikw na bie??co.

czwartek, 09 września 2010 01:15

Mistrzyni Thane udaje si? na Dantooine

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Cz?onkini Najwy?szej Rady Jedi, Mistrzyni Thane zapowiedzia?a, ?e udaje si? z oficjaln? wizyt? na Dantooine, by uczci? pami?? Jedi poleg?ych na tej planecie w czasie Wojen Sithw, cztery tysi?ce lat temu. Na razie nie podano terminu podr?y ani tego, czy towarzyszy? jej b?d? inni cz?onkowie Zakonu. Mieszka?cy planety na razie zachowuj? sceptycyzm w tej sprawie.

czwartek, 09 września 2010 01:13

Korelia po raz kolejny odmawia Senatowi

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Mog?o si? wydawa?, ?e rozmowy na temat pe?nej akcesji Korelii przez Now? Republik? wreszcie zako?cz? si? sukcesem, ale wydaje si?, ?e Korelianie wyj?tkowo ceni? sobie swoj? niezale?no??. Cho? planeta blisko wsp?pracuje zarwno z Zakonem Jedi i Now? Republik?, oficjalnie do niej nie przynale?y. Nie wiadomo czy warto prowadzi? dalsze starania w kierunku akcesji, gdy? mog? one jedynie zrazi? obywateli tego ?wiata. Tak czy inaczej, faktem pozostaje, ?e kolejna grupa ?o?nierzy Nowej Republiki zako?czy?a swoje szkolenie na powierzchni tej planety ? wszystko w my?l traktatw mi?dzynarodowych.

prstk.jpg