NRD.jpg
NRD - Szybkie newsy
czwartek, 09 września 2010 09:44

Filmowy super-przebj nied?ugo na ekranach kin

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Nied?ugo ?wiat?o dzienne zobaczy nowy holofilm znanego re?ysera, Stevena Bergstila, ?Podwjna to?samo???. Wed?ug zapowiedzi producenta i dystrybutora ma to by? kasowy przebj, ktry przyci?gnie do kin miliardy istot w ca?ej galaktyce. Akcja zosta?a umiejscowiona w czasach Wojny Domowej i opowiada i m?odej rebeliantce, Karie Ssom (w tej roli Angelina Eiolj) infiltruj?cej posiad?o?? wielkiego moffa, zarz?dcy fikcyjnego sektora Breslau, Aleksanda McCoya (Bruce Silliw). Karrie najpierw zdobywa zaufanie imperialnego urz?dnika, a nast?pnie rozkochuje go w sobie, by mie? dost?p do wszystkich jego sekretw. ?ycie pod przykrywk?, cho? luksusowe, nie nale?y do ?atwych, bowiem gro?ba zdemaskowania czai si? na ka?dym kroku ? na szcz??cie, po roku rebeliantka otrzymuje wiadomo?? o tym, ?e nied?ugo moff zostanie zabity. Problem w tym, ?e nie jest pewna czy chce, by tak w?a?nie si? sta?o?

czwartek, 09 września 2010 09:42

Jeste?my lepsi od konkurencji!

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Jak wskazuj? obiektywne analizy rynku przeprowadzone przez niezale?ny o?rodek bada? spo?ecznych, ?New Republic Daybreak? jest najch?tniej czytan? gazet? codzienn? w Nowej Republice. Dla porwnania, ?Coruscant?s Voice?, ktry zaj?? drugie miejsce w rankingu, charakteryzuje, nie tylko ni?sza o 9% sprzeda?, ale rwnie? mniejsze zadowolenie czytelnikw z poziomu zamieszczanych tam artyku?w. Wdzi?czna swoim czytelnikom redakcja zapewnia, i? zrobi wszystko, by utrzyma? ten wynik.
czwartek, 09 września 2010 09:39

Rancor w kana?ach na Taris?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
?o?nierze zamieszkuj?cy tymczasow? baz? wojskow? Republiki na Taris coraz cz??ciej informuj? o tym, ?e widzieli rancora. Fakt ten wydaje si? do?? nieprawdopodobny i przypomina miejsk? legend?, jednak nie mo?na nie bra? pod uwag? tajemniczych zagini?? w okolicy miejsca, gdzie rzekomo mia?by mie? swoje legowisko. Nie wiadomo jak rancor mia?by prze?y? w olbrzymim labiryncie tuneli pod dawnym miastem ani jak si? tam znalaz?, jednak dowdztwo zmuszone jest podj?? kroki maj?ce wyja?ni? t? spraw? ? do tego czasu ?o?nierze odmawiaj? patrolowania terenu zagini??.
czwartek, 09 września 2010 09:36

Zakon Jedi uderza w placwk? klonuj?c?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Jak uda?o nam si? dowiedzie?, ostatnio Zakonowi Jedi uda?o si? zniszczy? jedn? z placwek, w ktrej powstawa?y klony. Kompleks najprawdopodobniej nale?a? nie do Imperium, lecz do Sithw i zajmowa? si? hodowl? u?ytkownikw Ciemnej Strony Mocy. Na razie jednak przedstawiciele ?wi?tyni milcz? i w ?aden sposb nie komentuj? tych pog?osek, za? nam pozostaje jedynie domy?la? si? ile w nich prawdy.

czwartek, 09 września 2010 09:34

Kolejne barowe burdy na Manaan

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Cho? Manaan znane jest ze swojego przywi?zania do przestrzegania prawa i utrzymywania porz?dku, szczeglnie w Ahto City, jedynym mie?cie na powierzchni oceanu pokrywaj?cego ca?? planet?, ostatnimi czasy kantyna ?Pod Topielcem? staje si? miejscem coraz cz?stszych burd. Przyczyn? ostatniej by?a ?mier? jednego z cz?onkw lokalnego ?gangu?, jednak jego zabjcy wci?? pozostaj? nieuchwytni, za? policja coraz g?o?niej apeluje do w?adz o zamkni?cie feralnego lokalu.
czwartek, 09 września 2010 09:28

Morderstwo pod drzwiami klubu

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Dzisiejszej nocy zamordowana zosta?a kelnerka pracuj?ca w klubie nocnym Beebleberry na Coruscant. Zabjstwa dokona? nieznany sprawca, gdy kobieta wysz?a na chwil? na zewn?trz, by zapali? papierosa. Wed?ug jej kole?anek, ju? wcze?niej prbowano dokona? zamachu na jej ?ycie. Czy oznacza to, ?e kto? poluje na personel najbardziej znanego lokalu na Coruscant? Odpowiedzie? na to pytanie ma ?ledztwo prowadzone przez lokaln? policj?.

czwartek, 09 września 2010 09:25

Tragedia w Systemie Anobis

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Naszej redakcji uda?o si? dowiedzie?, i? jaki? czas temu w kopalniach na asteroidach w uk?adzie Anobis dosz?o do tragedii, gdy awarii uleg? system podtrzymuj?cy ?ycie. Niepotwierdzone informacje pochodz?ce ze ?rd?a bliskiego wywiadowi, podaj? jakoby mia? to by? imperialny sabota?. Podobno uda?o si? aresztowa? dwch wrogich agentw zaraz po tym, jak wyl?dowali w kopalni, ale pomc im mia?a osoba zwi?zana z kultem Sith. Prawdopodobnie to?samo?? szpiegw wci?? pozostaje nieznana. Z przykro?ci? zawiadamianym, ?e nie prze?y? ?aden z pracownikw placwki.
czwartek, 09 września 2010 09:24

Nadchodzi nowa wersja A-Winga

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Wiadomo?? o testach prototypw wersji rozwojowe A-Winga, oznaczonej jako ?A-Wing Super?, podano wczoraj na konferencji prasowej Incom Corporation. Nowy model ma odznacza? si? przede wszystkim mocniejszymi os?onami, a tak?e wi?ksz? pr?dko?ci? i zwrotno?ci? w porwnaniu do orygina?u. Dzi?ki temu, nasi piloci powinni sta? si? jeszcze gro?niejszymi przeciwnikami dla imperialnych wojakw.
czwartek, 09 września 2010 09:21

?Wojna wywo?ana przez Now? Republik??

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Takie informacje mo?na by?o przeczyta? ostatnio w wielu imperialnych serwisach informacyjnych, ale co bardzo niepokoj?ce, rwnie? kilku republika?skich. Wszyscy ich autorzy powo?uj? si? na zamach na niecne czyny by?ego Najwy?szego Kanclerza, w tym jego prawdopodobny udzia? w zorganizowaniu zamachu na Imperatora. Cho? fakty te s? niepodwa?alne, naszym zdaniem, za wybuchem wojny stoi ten, kto pierwszy zaatakowa?, a wi?c, rz?dne w?adzy, Imperium Galaktyczne.

prstk.jpg