NRD.jpg
NRD - Szybkie newsy
sobota, 18 września 2010 11:03

Powstanie na Naboo?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Dosz?y do nas niepokoj?ce wie?ci z Theed, stolicy Naboo. Wed?ug doniesie? naszego korespondenta, dzisiaj rano na tej pokojowej planecie rozp?ta?o si? prawdziwe piek?o, gdy niespodziewanie dosz?o do star? mi?dzy uzbrojonymi rebeliantami i obro?cami obecnej w?adzy. Nie wiadomo sk?d powsta?cy maj? bro?, ale mo?e by? to powi?zane z ostatnim wzrostem przest?pczo?ci na Naboo. Faktem jest, ?e wszelki kontakt z planet? urwa? si? rwnie nagle, co niespodziewana by?y informacje od naszego redakcyjnego kolegi. Ostatnia wiadomo??, jak? otrzymali?my mwi?a o wycofaniu si? lojalistw do pa?acu krlewskiego. B?dziemy na bie??co informowa? o rozwoju wydarze?
sobota, 18 września 2010 10:59

Druga Rocznica ?mierci Bohatera Republiki

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Trzy dni temu na Korelii obchodzono drug? rocznic? ?mierci Liama Skiddera. Organizatorem uroczysto?ci by? wieloletni przyjaciel Pu?kownika ? Joe Bashak, w?a?ciciel kantny ?Cichy Joe?. Przedsi?wzi?cie wspar?y w?adze lokalne miasta oraz weterani walk sprzed 20, a nawet 40 lat. Oprcz kilkudziesi?ciu minutowego zebrania pod pomnikiem Liama Skiddera, Bashak w swym lokalu zorganizowa? pocz?stunek, a tak?e wystawi? liczne pami?tki po zmar?ym bohaterze. Przypomnijmy, ?e Skidder zgin?? na Zatruxi, po?wi?caj?c swoje ?ycie w walce o wolno?? mieszka?cw planety, ktrzy znajdowali si? pod jarzmem Imperium.
sobota, 18 września 2010 10:57

Flota zastanawia si? nad nowym modelem my?liwca?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Jak podaj? ?rd?a bliskie najwy?szemu dowdztwu Floty Nowej Republiki, przetarg na nowy model my?liwca maj?cy sta? si? trzonem zmodernizowanej si?y uderzeniowej, jest opcj? realn? i bardzo prawdopodobn?. Na razie nie uda?o nam si? potwierdzi? tej informacji, jednak wszystko wskazuje na to, ?e Incom Corporation, producent s?ynnego X-Winga mo?e czu? si? zagro?one na pozycji lidera.
sobota, 18 września 2010 10:54

Wyruszy?a misja dyplomatyczna na Casbin

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Zakon Jedi wys?a? swoich przedstawicieli na Casbin, planet? le??c? na Zewn?trznych Rubie?ach. Rycerze oraz ich Uczniowie maj? reprezentowa? Now? Republik? w negocjacjach dotycz?cych do??czenia Casbinu do galaktycznej, demokratycznej wsplnoty. Najpierw jednak Jedi b?d? musieli sprosta? lokalnym problemom, przede wszystkim wewn?trznym podzia?om i konfliktom uniemo?liwiaj?cym stworzenie jednej w?adzy na planecie czy cho?by prowadzenie wsplnej polityki. Przedstawiciele Najwy?szej Rady optymistycznie podchodz? do przewidywanych rezultatw misji i s? przekonani, ?e ich reprezentanci doskonale dadz? sobie rad? na podzielonej planecie.
czwartek, 09 września 2010 09:57

Tajemnicze zagini?cia frachtowcw

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Ostatnie dni obfitowa?y w powiadomienia o zaginionych frachtowcach zmierzaj?cych do lub z takich planet jak Saleucami, Bimmisaari, Kashyyyk czy Trandosha. W ?adnym, z ponad dwudziestu, przypadkw znikni?cia nie uda?o si? odnale?? ani statku, ani za?ogi, ani jakichkolwiek ?ladw mog?cych naprowadzi? ?ledczych na ich trop. Nie wiadomo te? kto stoi za tajemniczymi znikni?ciami. Akcja Imperium wydaje si? ma?o prawdopodobna, gdy? z regu?y stara si? ono zablokowa? g?wne szlaki handlowe. Poza tym, niemal bezpo?rednie s?siedztwo Terytoriw Huttw podsuwa najprostsze rozwi?zanie niemal na srebrnej tacy. Siedlisko przemytnikw i gwiezdnych piratw, ponownie wydaje si? sprawia? k?opoty niewinnych obywatelom Zewn?trznych Rubie?y.
czwartek, 09 września 2010 09:55

Senat rozwa?a zniesienie ce?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Wczoraj senatorowie z planet le??cych w pobli?u terytoriw Huttw z?o?yli projekt ustawy maj?cej zlikwidowa? zaporowe c?a na niektre towary spoza Nowej Republiki, w tym egzotyczne gatunki alkoholi. Poza znacznym spadkiem cen obj?tych ustaw? towarw, nale?a?oby si? rwnie? spodziewa? zmniejszenia dzia?alno?ci przemytniczej w pobli?u rodzimych planet pomys?odawcw.
czwartek, 09 września 2010 09:50

Dorvalla w cieniu zdrady

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Jedna z najbardziej znanych planet w przemy?le wydobywczym przechodzi powa?ny kryzys. Najwi?ksza organizacja wydobywcza "Strumie? przychodw" z trjk? szefw na czele rozpada si?. Przekr?ty, matactwa, korupcja. Takimi w?a?nie epitetami obrzucane s? dzia?ania finansowej d?wigni planety. Co jest tego przyczyn?? Nic innego jak rozpad wewn?trzny. Nijaki Craddok Hallas ktry do tej pory tworzy? trzon w?adzy organizacji w dok?adnie nieznanych nam okoliczno?ciach znikn?? z planety. Zaraz po tym posypa?y si? pierwsze oskar?enia, zwolnienia a nast?pnie aresztowania pocz?wszy od szczebli lokalno - administracyjnych do rz?dowych. W?a?ciciele zaprzeczaj? jakoby ich organizacja dzia?a?a w jakikolwiek nielegalny sposb. I mo?e nie by?o by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt ?e nie dalej ni? kilka dni temu w holonecie pojawi?o si? zlecenie na dezertera z niema?? sum? w nag?wku. Skoro wszystko jest tak legalne, to dlaczego na?o?ono na nich areszt domowy? O tym oficjalnie si? nie mwi. Tak jak i o tym dlaczego w jednej chwili strumie? przychodw przesta? generowa? zyski.
czwartek, 09 września 2010 09:49

Seria niezwyk?ych koncertw w ?Beebleberry?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Beebleberry? jest klubem nocnym na Coruscant znanym chyba w ca?ej galaktyce. S?yn?cy z olbrzymiego wyboru alkoholu, najlepszej muzyki, doskona?ej i, przede wszystkim pi?knej, obs?ugi, a tak?e wyst?pw najlepszych tancerek erotycznych w ca?ej Nowej Republice. W?a?ciciel lokalu zdecydowa? si? zaoferowa? swoim klientom porcj? nowych dozna?. Co tydzie?, od pojutrza, b?d? odbywa? si? darmowe koncerty najwi?kszych gwiazd muzyki popularnej. Wykonawcy z rado?ci? wyrazili zgod? na te, do?? kameralne, wyst?py b?d?ce znaczn? odmian? od, typowych dla nich, skierowanych do wielotysi?cznej widowni zgromadzonej w olbrzymiej hali lub na otwartej przestrzeni. New Republic Daybreak trzyma kciuki za powodzenie tego pomys?u.
czwartek, 09 września 2010 09:47

Zaskakuj?ce wyniki ostatniego wy?cigu na Manaan

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Michael Rehcamush pierwszy! Wiadomo?? ta zszokowa?a niemal wszystkich fanw wy?cigw ?cigaczy, bowiem ten zawodnik od pocz?tku sezonu nie stan?? nawet na podium. Cho? pocz?tkowo ca?y czas znajdowa? si? po?rodku stawki, po kraksie Alrina Grooza (ktra by?a chyba jedynym elementem wy?cigu, jakiego spodziewali si? wszyscy), wyszed? na prowadzenie i zachowa? je a? do ostatniego okr??enia. Swoich fanw zawid? Reeat'swea'oni. Przez ca?y wy?cig udawa?o mu si? utrzymywa? na trzeciej b?d? drugiej lokacie, lecz w przedostatnim okr??eniu pope?ni? fatalny b??d, jakiego ma?o nie przep?aci? gro?nym wypadkiem, a w wyniku ktrego trafi? na pi?te miejsce. Ostatecznie podium wygl?da?o nast?puj?co: 1. Michael Rehcamush, 2. Saaki Hi?hvani, 3. Koor?da Tra

prstk.jpg