NRD.jpg
NRD - Szybkie newsy
środa, 24 listopada 2010 01:18

Robertson w szpitalu

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Wczoraj dowiedzieli?my si?, ?e Ku'ubic Robertson trafi? do szpitala, gdzie przeszed? trudn? operacj? maj?c? uratowa? mu ?ycie. Lekarze z o?rodka zdrowia w Ahto City, na pro?b? jego ?ony, odmawiaj? udzielania jakichkolwiek szczeg?owych informacji. Mimo to uda?o nam si? dowiedzie?, ?e zabieg przebieg? pomy?lnie, ale jeszcze nie wiadomo czy przyniesie porz?dane skutki i czy sportowiec prze?yje. Jego stan okre?lany jest jako ci??ki, lecz stabilny, lecz nie wiemy czy jest przytomny. Ca?y czas towarzyszy mu ?ona i ojciec.
Ku'ubic Robertson to prawdziwa legenda wy?cigw ?cigaczy, o?miokrotny zdobywca Pucharu w Mistrzostwach Galaktyki. Swoj? sportow? karier? zako?czy? cztery lata temu, gdy poinformowa?, ?e musi odej??, by zaj?? si? w?asnym zdrowiem. Powa?nie chory znikn?? z ?ycia publicznego i zaszy? si? w swoim apartamencie w Ahto City na Manaan. Mimo nieustannej walki z chorob?, nie przegapi? ?adnego wy?cigu odbywaj?cego si? na tej planecie. Podobnie jak miliony kibicw w ca?ej galaktyce, mamy nadziej?, ?e b?dzie mia? jeszcze niejedn? okazj?, by odwiedzi? tor wy?cigowy.

poniedziałek, 15 listopada 2010 00:38

Atomowe Tatooine

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Stacje sejsmograficzne na powierzchni Tatooine oraz satelity na jej orbicie zanotowa?y podziemn? eksplozj? nuklearn?. Szacunkowa si?a ?adunku wynosi?a oko?o dwudziestu kiloton, co jest charakterystyczne dla niewielkich g?owic taktycznych. Epicentrum eksplozji znajduje si? na ?rodku pustyni, gdzie nie znajduje (a raczej: znajdowa?o) ?adne osiedle, jednak kilkadziesi?t minut wcze?niej zanotowano w tym rejonie obecno?? przynajmniej trzech statkw kosmicznych. Jeden z pilotw, ktry akurat przelatywa? nieopodal jest przekonany, ?e dosz?o mi?dzy nimi do starcia w powietrzu. Dodatkowej aury tajemniczo?ci nadaje fakt, ?e chwil? po incydencie, na planet? przyby?o sze?? promw wy?adowanych najemnikami pracuj?cymi dla Huttw, ktrzy zabezpieczyli tzw. Stref? Zero. Na razie nie wiadomo sk?d na ?rodku pustyni wzi?? si? ?adunek j?drowy, jednak podejrzewa si?, i? huttowie prowadz? jakie?, ukryte przed opini? publiczn?, badania nad broni? nuklearn?. Jest to o tyle dziwne, ?e jest ona przestarza?a.

niedziela, 14 listopada 2010 23:37

Wybuch w kosmoporcie w Coronecie

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Przed kilkoma minutami dosz?o do eksplozji republika?skiego promu na terenie kosmporotu w Coronecie, stolicy Korelii. Wed?ug wszelkiego prawdopodobie?stwa, wybuch nie by? przypadkowy, bowiem zniszczonym statkiem na Koreli? przylecia? jeden z senatorw z Zewn?trznych Rubie?y. Jak uda?o nam si? nieoficjalnie dowiedzie?, chodzi o Olee'go Bando. Policja zosta?a postawiona w stan gotowo?ci, a jej funkcjonariusze nieustannie patroluj? przestrze? powietrzn? miasta. Na razie nic nie wskazuje na to, by mia? to by? zamach na ?ycie polityka. Z drugiej jednak strony, nie od dzi? wiadomo, ?e ta osobisto?? nie jest lubiana na tej planecie.

W wyniku eksplozji zbiornikw z paliwem, obecnie po?arem jest obj?ta spora cz??? kosmoportu, za? z tych nieogarni?tych p?omieniami, ewakuowane s? staki oraz cywile. Do akcji skierowano wi?kszo?? s?u?b stra?ackich w mie?cie.

niedziela, 24 października 2010 16:26

"Beebleberry" znw najlepsze

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Nightclub "Beebleberry" po raz kolejny zosta? wybrany najlepszym lokalem rozrywkowym na Coruscant. Klub ten cieszy si? niezwyk?? popularno?ci?, nie tylko ze wzgl?du na swoje rozmiary (mo?e pomie?ci? nawet kilkaset osb!), ale przede wszystkim dzi?ki wspania?ym tancerkom, ktre nie maj? sobie rwnych na ca?ej planecie, a mo?e i systemie. Jako najwi?kszy atut, g?osuj?cy wskazywali te? dobr muzyki oraz szerok? gam? oferowanych trunkw - samych gatunkw piw jest kilkadziesi?t. Niew?tpliwie du?ym plusem s? te? okazyjne imprezy organizowane przez w?a?ciciela - koncerty, wieczory tematyczne czy go?cinne pokazy tancerek pracuj?cych na innych planetach. Nasz? redakcj? dziwi jednak fakt, ?e ma?o kto zwraca uwag? na niebezpieczne towarzystwo, jakie lubi odwiedza? "Beebleberry" - pe?en przekrj wartstw spo?ecznych sprawia, ?e oprcz praworz?dnych obywateli, do tego miejsca zagl?daj? rwnie? przest?pczy i kryminiali?ci.

W holonetowym badaniu wzi??o udzia? ponad 67 000 osb r?nych ras.

niedziela, 17 października 2010 19:15

King wchodzi do studia

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Zesp? King ponownie wchodzi do studia, by nagra? nowy album. Przypomnijmy, ?e grupa reaktywowa?a si? w roku 21ABY po dwudziestu latach milczenia, a wydana wtedy p?yta "Cold Space" szybko wspi??a si? na szczyty list przebojw. Cz?onkowie kapeli wydaj? si? by? bardzo podekscytowani mo?liwo?ci? zapisania nowego materia?u, ktry ?wiat?o dzienne powinien ujrze? na ko?cu tego roku (!) lub na pocz?tku przysz?ego. "Chcemy powrci? do korzeni, do tego, co wynios?o nas na szczyty popularno?ci. B?dziemy grali surowego, mocnego rocka, by nasi pierwsi fani poczuli si? jak po powrocie do domu, jednocze?nie prbuj?c przekona? pozosta?ych do zajrzenia do naszych starych nagra?", mwi Brian March, gitarzysta. Na oficjalnej stronie grupy mo?na odda? g?osy na ulubiony z "klasycznych" utworw King - zesp? zapowiedzia?, ?e faworyt znajdzie si? na nowej p?ycie w od?wie?onej wersji.

niedziela, 17 października 2010 13:08

Nowy film Kovaieva

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

"Zapomniane" to nowy film Yurana Kovaieva, ktry tym razem wcieli? si? w rol? scenarzysty i re?ysera. Fabu?a holowidu skupia si? wok? losw grupy przyjaci?ek, ktrych m??owie zgin?li w chwili zniszczenia pierwszej Gwiazdy ?mierci. Film zdaje si? mie? spore szanse na odniesienie spektakularnego sukcesu - zarwno ze wzgl?du na dobry scenariusz, gr? aktorsk?, jak i muzyk? - wszystkie te elementy zosta?y zauwa?one przez krytykw, za? "Zapomniane" mog? si? cieszy? a? sze?cioma nominacjami do statuetki Carmen i czterema do Z?otego Kielicha. Wprowadzaniu holowidu na ekrany kin towarzyszy intensywna reklama we wszystkich mediach.

sobota, 18 września 2010 11:05

Republika?ski oficer odbity

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Wsplna akcja ratunkowa Zakonu Jedi i Si? Specjalnych Nowej Republiki na planecie Ambria zako?czy?a si? sukcesem. Przetrzymywany przez Imperium, kapitan Michael Grant zosta? odbity z r?k nieprzyjaciela i wrci? do czynnej s?u?by. Wspierani przez lokalny ruch oporu, cz?onkowie oddzia?u wdarli si? do imperialnego garnizonu po?o?onego niedaleko Jeziora Kath, a nast?pnie uwolnili republika?skiego oficera. Wed?ug niepotwierdzonych informacji, na terenie jednostki przebywa? rwnie? Sith, ktry ostatecznie zosta? pokonany w walce na miecze ?wietlne. W najbli?szym czasie postaramy si? porozmawia? z jednym z cz?onkw operacji ratunkowej.

sobota, 18 września 2010 11:04

Na Manaan coraz mniej bezpiecznie

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Po raz kolejny nasza redakcja jest zmuszona poinformowa? o barowych burdach na planecie Manaan. Cho? wydawa?oby si?, ?e utrzymanie porz?dku w jedynym mie?cie zbudowanym na powierzchni oceanu nie jest zadaniem wybitnie trudnym, s?u?by porz?dkowe Ahto City maj? z tym wyra?ny problem. Niedawno, w jednym z lokali dosz?o do wymiany ognia pomi?dzy, najprawdopodobniej, konkuruj?cymi ze sob? grupami ?owcw nagrd. Niestety, nim zdo?ano ich pojma?, wszyscy zd??yli opu?ci? planet?. Nie uda?o nam si? zdoby? potwierdzenia informacji o tym, ?e kontrola lotw zdoby?a sygnatury statkw, jakie odlecia?y po zaj?ciu, co oznacza, ?e sprawcom zapewne ca?e zamieszanie ujdzie na sucho.

sobota, 18 września 2010 11:02

Nielegalne wy?cigi opanowuj? galaktyk?

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Ju? nikt nie mo?e czu? si? bezpieczny w kabinie swojego aero?migacza, bowiem dzwiny sza? na nielegalne wy?cigi ogarn?? ca?? galaktyk?. M?odzi, pozbawieni wyobra?ni, a nierzadko i rozs?dku, ludzie czekaj? tylko na zapadni?cie zmroku, bowiem w nocy mog? wylecie? na miasto i zawalczy? o miano najlepszego, nielegalnego wy?cigowca na swojej planecie. Policja rozpocz??a bezlitosn? walk? z piratami ??mi?cymi przepisy ruchu powietrznego i pierwsi, z?apani na gor?cym uczynku, trafili do aresztw, gdzie postawione zosta?y im zarzuty zagro?enia bezpiecze?stwa publicznego. Wobec si? prawa, na nic zda?y si? specjalne ulepszenia wprowadzone w pojazdach - wojskowe my?liwce atmosferyczne po raz kolejny udowodni?y swoj? warto??, za? w nied?ugim czasie mo?na spodziewa? si? ca?kowitej likwidacji nielegalnych wy?cigw. Policja Coruscant ostrzega jednak, by do tego czasu zachowa? szczegln? ostro?no??.

prstk.jpg