NRD.jpg
czwartek, 09 września 2010 09:13

Zwyci?stwo na orbicie Ansionu

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)

Flocie Nowej Republiki uda?o si? rozbi? imperialn? grup? uderzeniow?, która mia?a podbi? planet? Ansion le??c? na terenie odleg?ych Zewn?trznych Rubie?y. Trzy kr??owniki Mon Calamari, wspomagane przez kilka eskadr my?liwskich, przyby?y do systemu w sam? por?, by w ci?gu kilku minut ca?kowicie odmieni? losy bitwy. Zniszczone zosta?y trzy imperialne okr?tu typu Lancer oraz jeden gwiezdny niszczyciel klasy Imperial II. To, jedno z nielicznych zwyci?stw Republiki w pierwszej fazie konfliktu, niew?tpliwie jest zapowiedz? wspania?ych sukcesów w nadchodz?cej kontrofensywie.

prstk.jpg