NRD.jpg
niedziela, 09 września 2012 14:17

Chaos dos?owny i wymowny!

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(2 votes)

Dzi?ki niesamowitemu szcz??ciu i zbiegowi okoliczno?ci nasz reporter by? ?wiadkiem dziwnego zdarzenia, które zupe?nie kompromituje republika?skie dowództwo Floty. Kilka godzin temu podczas wylotu formacji okr?tów ze stoczni, Si?y Zbrojne dos?ownie zgubi?y gwiezdny kr??ownik. Z miejsca zdarzenia nadaje bezpo?rednio nasz reporter!

Podczas oczekiwania na dokowanie w stoczniach nad planet? Kuat, reporter War?zecha zosta? ?wiadkiem niesamowitej sytuacji. Z warsztatów znajduj?cych si? najbli?ej publicznej cz??ci przestrzeni wylatywa?y w?a?nie dwa odnowione kalamaria?skie kr??owniki typu MC80a. Jak uda?o si? ustali? naszemu reporterowi, by?y to Otucha i Odwaga, nale??ce to specjalnej serii tych okr?tów dostosowanych ca?kowicie do ludzkiej za?ogi. Niestety jednostki te nie wspomog? w najbli?szym czasie si? na froncie.

Gdy oba kr??owniki znalaz?y si? ju? poza stref? bezpiecze?stwa stoczni, za?oga Otuchy wykona?a zaskakuj?cy manewr. Okr?t wykona? gwa?towny zwrot na sterburt? i po kilku chwilach zderzy? si? ze swym bli?niakiem. Nie by? to jednak koniec tego zdarzenia, gdy? Otucha nie zatrzyma?a si? nawet pomimo zniszcze?, których dozna?a. Kr??ownik z maksymaln? pr?dko?ci? zbli?y? si? do kraw?dzi studni grawitacyjnej planety i skoczy? w nadprzestrze?. Moment pó?niej o ca?ej sytuacji przypomina?y ju? tylko alarmy stoczni i szcz?tki obu okr?tów, odlatuj?ce we wszystkich kierunkach.

Dzi?ki wybitnemu dziennikarskiemu wyczuciu nasz reporter nagrywa? od pocz?tku manewry jednostek, przez co dysponujemy doskona?ym materia?em z zarejestrowan? ca?? sytuacj?. Wida? na nim tak?e nieudoln? z pocz?tku akcj? ratunkow?, w której wzi??y udzia? pobliskie okr?ty i s?u?by porz?dkowe stoczni. Biuro Si? Zbrojnych nie wyda?o jeszcze oficjalnego o?wiadczenia na temat zmar?ych i rannych, ale wydaje si?, ?e liczby te b?d? doprawdy zatrwa?aj?ce. Oba okr?ty dozna?y powa?nych uszkodze?, szczególnie Otucha ucierpia?a w cz??ci mieszkalnej, gdzie mog?o podczas katastrofy przebywa? wielu ?o?nierzy. Odwaga natomiast straci?a mo?liwo?ci manewrowe, co wyklucza j? z walk na kolejne kilka lub kilkana?cie miesi?cy.

Z tych wszystkich zdarze? najbardziej zatrwa?aj?ca wydaje si? sytuacja zwi?zana z sam? Otuch?. Podczas akcji ratunkowej uda?o si? nam przepyta? jednego z ochroniarzy stoczni, który o?wiadczy?, i? nikt tak naprawd? nie wie, co si? sta?o. W zwi?zku z brakiem oficjalnego stanowiska Si? Zbrojnych nie mo?emy potwierdzi? tej informacji. Biuro Admira?a Acbara tak?e postanowi?o nie zabiera? póki co g?osu, nie odpowiadaj?c na ?adne z naszych pyta?. Tymczasem niektórzy specjali?ci techniczni zastanawiaj? si? ju?, czy Otucha nie rozpad?a si? zupe?nie podczas swojego ma?o kontrolowanego skoku w nadprzestrze?, na co mog? wskazywa? liczne zniszczenia kad?uba okr?tu.

Ca?a sytuacja wydaje si? by? zupe?nie niemo?liwa, gdy?, jak ?atwo si? domy?li?, Si?y Zbrojne zgubi?y w?a?nie lub pozwoli?y sobie ukra?? nowo wyremontowany kr??ownik, tak potrzebny podczas obecnej sytuacji na froncie. Sprawcom ca?ego zamieszania uda?o si? tak?e wy??czy? z walki drugi wa?ny okr?t, co pozwala okre?li? ca?y wypadek jako zupe?n? katastrof?. Od razu zacz??y pojawia? si? ró?ne g?osy, poszukuj?ce sprawców w?a?ciwie wsz?dzie, od Imperium, przez z?odziei statków, a? do dezerteruj?cych Jedi. Tymczasem najwa?niejsze aktualnie to ustali?, kto jest winny ca?emu zaj?ciu i jak móg? pozwoli?, by w ogóle do tego dosz?o.

Z samego ?rodka zamieszania informacje nadal przekazuje Krys War?zecha, staraj?cy si? ustali? i potwierdzi? kolejne informacje dla Pa?stwa. Ju? nied?ugo dok?adny opis ca?ej sytuacji wraz z dok?adn? analiz? stanów okr?tów i mo?liwych zniszcze?!

 

Krys War?zecha

prstk.jpg