NRD.jpg
sobota, 08 września 2012 13:48

Ekscesy i upadki by?ej Królowej Galactic-Popu

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(1 vote)

Kolejny skandal rozszed? si? echem w ?rodowisku muzycznym. Dotyczy oczywi?cie Maili Jackson, która znów zostawi?a swoich fanów wyczekuj?cych pod scen?. Czy to ju? zupe?ny koniec wielkiej gwiazdy? Czy przerzedzaj?ce si? od lat rzesze jej wielbicieli znikn? zupe?nie?

 

 

 

Trzydziesty trzeci dzie? miesi?ca vanim wed?ug kalendarza Manaan w?a?nie dobiega? ko?ca. W?ród ostatnich blasków zachodz?cego s?o?ca olbrzymi t?um z?o?ony z przedstawicieli wszelkich ras stan?? pod barwnie o?wietlon? scen? i czeka? na gwiazd?. W ko?cu pojawi?a si? i ona, zaczynaj?c koncert od wielkiego przeboju Gdzie jeste? Jimmy?. Przez kilkadziesi?t kolejnych minut wszystko wygl?da?o wspaniale. Ukochana t?umu robi?a wszystko to, z czego s?yn??y jej wyst?py z najlepszych lat. Kiedy jednak zesz?a do garderoby po pierwszej godzinie koncertu, co? si? zepsu?o. Gwiazda nie wróci?a na scen?. Nied?ugo pó?niej okaza?o si?, ?e opu?ci?a tak?e samo Manaan.

Nikt oczywi?cie nie wie nic o celu jej podró?y, ani powodzie, dla którego zostawi?a wyczekuj?cy t?um pod pust? scen?. Jej agent jak zwykle próbowa? opisa? sytuacj? w jak najlepszym ?wietle, ale wida? wyra?nie, ?e równie? jemu ko?cz? si? ju? pomys?y. Cho? Maili sama niedawno przyzna?a, ?e nikt jej nie potrafi zrozumie? i z tego wynikaj? jej ekscesy, wygl?da na to, ?e po prostu nikt nie potrafi jej kontrolowa?.

Ostatnie miesi?cy w wykonaniu Jackson to nieko?cz?ce si? pasmo skandali. Niegdy? najwi?ksza gwiazda Galactic-Pop trafi?a w tym roku ju? trzykrotnie do aresztu za posiadanie nielegalnych u?ywek, raz wszcz?to nawet ?ledztwo, które nadal prowadzi policja z Korelli. Zerwa?a tak?e dwa do?? gwa?towne zwi?zki z gwiazdami kina, Pidem Notorem i Paileu de Gatem, a w przypadku tego drugiego zd??y?a nawet wyj?? za swoj? ?wielk?? mi?o??. Oczywi?cie nie oby?o si? bez wzajemnych pomówie? i zapowiedzi d?ugiej sprawy rozwodowej, któr? nied?ugo rozpocznie s?d na Coruscant.

Wydaje si?, ?e status pangalaktycznej gwiazdy przesta? dotyczy? Maili. Jej poczynania zacz??y by? zauwa?ane w wielu miejscach, a krytyka staje si? coraz g?o?niejsza. Ratunkiem jej wizerunku, i zapewne rachunku na koncie bankowym, mia?a sta? si? nowa trasa, promuj?ca niedawno wydan? kompilacj? hitów. Niesamowita kampania reklamowa i zapowiedzi wszelkich agencji prasowych zapali?y iskr? nadziei w oddanych fanach gwiazdy. Bilety na wszystkie koncerty rozesz?y si? bardzo szybko, oczekiwania ros?y z ka?d? godzin?. Wszystko mia?o wróci? na w?a?ciwe tory, ale sko?czy?o si? jak zwykle.

Najgorsze w tym wszystkim wydaje si? jednak podej?cie do sytuacji samej gwiazdy. Maili Jackson zachowuje si? jak rozkapryszone dziecko, które wie, ?e wszystko zostanie mu wybaczone i wróci na w?a?ciwe tory. Nigdy nie zrozumia?a, ?e za spadek jej popularno?ci odpowiadaj? w du?ej mierze uzale?nienia, w które popad?a w swoim w?asnym ?wiecie. Narkotyki, sex i alkohol sta?y si? najbardziej rozpoznawalnymi znakami Zeltronki, gdy wielokrotnie pojawia?a si? na scen? pod wp?ywem ró?nych u?ywek, czy trafia?a na ok?adki wszelkich brukowców. To da?o szans? nowym postaciom rynku, które szybko wykorzysta?y szans? i zabra?y by?ej Królowej Popu wi?ksze i miejsce cz??ci jej popularno?ci. W?a?ciwie wszyscy s? przekonani, ?e nie zdarzy?o si? to dzi?ki ich talentowi czy cho?by agentom.

Britney Pamela straci?a wszystko tylko i wy??cznie na w?asne ?yczenie, a teraz rujnuje resztki, które jeszcze jej zosta?y. Dzisiaj, trzy dni po nieudanym koncercie, nadal nie wiadomo gdzie znajduje si? gwiazda, ani czy ma zamiar kontynuowa? tras?. Na Manaan pojawiaj? si? tysi?ce g?osów ??daj?cych zwrotu pieni?dzy, a fani z biletami na kolejne wyst?py ju? gro?? tym samym. Wielki powrót gwiazdy okazuje si? obrazem spadaj?cej komety, która tylko czeka na zderzenie z jakim? globem. Czy kto? móg? spodziewa? si? czego? innego?

W swoim najwi?kszym przeboju, Chodz?cy na r?kach, Maili Jackson ?piewa?a o ?wiecie, w którym wszyscy chodz? odwróceni do góry nogami wzgl?dem niej. By? mo?e realna sytuacja wygl?da zupe?nie inaczej i tylko jedna osoba w ca?ej galaktyce potrzebuje inwersji i nazywa si? Maili Jackson.

 

Beatrycze ti Delarty

prstk.jpg