IG.jpg
poniedziaƂek, 20 sierpnia 2012 23:29

?wi?to Dnia Proklamacji

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(0 votes)

    Chc?c zdementowa? ostatnie plotki o s?abo?ci Imperium Galaktycznego, Imperator razem z w?adzami wojskowymi ustali? termin jednej z najwi?kszych parad floty w historii znanej galaktyki. Mi?o?ciwie nam panuj?cy ma zamiar pokaza? tym samym wszelkim niezdecydowanym czy podatnym na plotki rozsiewane przez Republik?, kto ma prawdziw? si?? i wygrywa aktualn? wojn?.

 

 

     Czego? takiego galaktyka nie widzia?a od czasów ?wietno?ci Imperium pod rz?dami Imperatora Palpatine?a. By pokaza? pot?g? naszego pa?stwa, Imperator Alistair Tourville postanowi? obchodzi? niesamowicie hucznie rocznic? proklamowania Imperium Galaktycznego w Senacie. Ma to nie tylko zach?ci? niezdecydowanych, otworzy? oczy niedowiarkom, ale tak?e wp?yn?? pozytywnie na gospodark? i zadowolone ludu.

     Cho? najwa?niejszym i kulminacyjnym punktem ?wi?towania ma sta? si? wielka parada militarna, ju? przez najbli?sze tygodnie odbywa? si? b?dzie niezliczona ilo?? imprez towarzysz?cych, które b?d? dost?pne dla wszystkich obywateli, a nawet rekrutów i walcz?cych na froncie. Od dzi? ka?dy z nas powinien uwa?nie obserwowa? ca?e Imperium Galaktyczne, by potem móc opisa? wielkie wydarzenia swoim dzieciom.

     Zreszt? nie tylko obywatele Imperium b?d? mogli cieszy? si? wspania?o?ciami tegorocznych obchodów tego wa?nego ?wi?ta. Du?a ilo?? imprez posiada status otwarty, dzi?ki któremu korzysta? z atrakcji b?d? mogli ci szcz??liwcy, którzy znajd? si? w odpowiednim miejscu i czasie. Natomiast na niesamowity fina? uroczysto?ci zostali zaproszeni prawie wszyscy przedstawiciele niezale?nych rz?dów oraz frakcji, którzy b?d? mogli zobaczy? na w?asne oczy pot?g? Imperium Galaktycznego. W trakcie parady uroczy?cie og?oszeni zostan? tak?e nowi cz?onkowie naszego pa?stwa.

     Ca?e to wydarzenie ma nie tylko pokaza? pot?g? i splendor Imperium Galaktycznego, ale tak?e wspomóc znajduj?ce si? w potrzebie ga??zie przemys?u. Ostatnie lata wojny wyniszczy?y wiele firm, które teraz od?ywaj? pod nowymi kontraktami zwi?zanymi z obchodami Dnia Proklamacji. Imperator Tourville stara si? wspomóc potrzebuj?cych pieni?dzmi pa?stwa, nagradzaj?c odpowiednio ci??k? prac? obywateli.

     Sama idea tak olbrzymiego przedsi?wzi?cia pokazuje mo?liwo?ci naszego pa?stwa, a tak?e dementuje ostatecznie wszelkie plotki o s?abo?ci, które je jakoby dosi?gn??y. Przy takim nak?adzie ?rodków i si? oczywiste wydaje si?, i? jest to akcja wynikaj?ca z rozwoju i powrotu do pot?gi oraz tradycji Imperium Galaktycznego. Wie?cz?ca ca?e obchody parada, która rozpocznie si? z dok?adno?ci? co do sekundy w czterdziest? pi?t? rocznic? proklamacji Imperium, ma by? najwi?kszym wydarzeniem tego typu w historii galaktyki. Niew?tpliwe jest, i? nikt nie pozwoli?by sobie na przek?amanie w tej sprawie, wi?c pozostaje nam tylko czeka? na tworz?c? si? now? histori?.

     Wi?cej informacji o samych obchodach uka?e si? ju? nied?ugo w naszej sekcji rozrywki.

 

Tark Mirkio

prstk.jpg