BHI.jpg
poniedziaƂek, 19 marca 2012 22:35

Polowanie rozpocz?te!

WRITTEN_BY_MALE  Bounty Hunters Insider
Rate this item
(3 votes)

  Na oficjalnej stronie z og?oszeniami dla najemników prowadzonej przez Hutta Zordo pojawi?o si? niezwyk?e zlecenie. Imperialni po?rednicy, którzy od niedawna osiedlili si? na stacji Hutta, wyp?ac? nagrod? za ka?dego Mandalorianina dostarczonego do odpowiedniego punktu. Praca ta od razu wzbudzi?o niesamowite poruszenie w spokojnym ?wiatku ?owców nagród.

 

Najnowsze zlecenie na listach Zorda wzbudzi?o emocje ju? w kilkana?cie minut po og?oszeniu go na ?anach HoloNetu. Niektórzy potraktowali je jako ?art, zaczynaj?c ?mia? si? znad ekranów, inni zacz?li podejrzliwie rozgl?da? si? dooko?a, jakby szukaj?c szybkiego zarobku, jeszcze inni w zamy?leniu odchodzili dalej, staraj?c si? przemy?le? nowe zadanie. Mimo ró?nych reakcji, trzeba powiedzie? jedno ? nagroda ta poruszy?a dos?ownie wszystkich.

Nie wierz? w to, Zordo nie wystawi?by nagrody na jednych z najlepszych ?owców. Przecie? to jasne, ?e od razu spadnie szybko?? wykonywania zlece? ? mówi zapytany przeze mnie sta?y bywalec Zordo?s Den, dorywczo pracuj?cy jako najemnik i ?owca nagród. Ale czy to zupe?na prawda? Ostatnimi czasy Mando?ade ??dali coraz wi?kszych pieni?dzy za swoje us?ugi, a nawet cz?sto zas?aniali si? honorem przed podejmowaniem zlece?. Do tego dochodz? pog?oski, jakoby na ich rodzinnej planecie klany spiskowa?y nad zjednoczeniem Mandalorian w jedn? si??. To z pewno?ci? zaszkodzi?oby tylko rynkowi ?owców nagród, który wykszta?ci? sobie ostatnimi czasy idealne status quo.

Wed?ug nieoficjalnego g?osu Zorda, nagroda ta jest taka sama, jak ka?da inna znajduj?ca si? po?ród og?osze?:

Pan Zordo nie ma zamiaru udziela? specjalnych wywiadów w tej kwestii. Zlecenie to jest traktowane jak ka?de inne, ma charakter czysto finansowy. Takie s? zasady wolnego rynku ? powiedzia? rzecznik Hutta, gdy próbowa?em wydoby? z niego jakie? informacje. Na bezpo?rednie pytanie o obecno?? oficerów Imperialnych Si? Bezpiecze?stwa, odpowiedzia? tylko dwoma s?owami: - Bez komentarza. Wida? wyra?nie, ?e Hutt nadal ma zamiar gra? zdystansowanego od galaktycznej wojny, zarabiaj?c krocie na wszystkich mo?liwych frontach.

Tymczasem, zdania w?ród ?owców nagród s? wyj?tkowo zró?nicowane. Jeden z nich, boj?c si? ujawni? swoje nazwisko, mówi: - To mo?e spowodowa? wojn? w?ród najemników i ?owców nagród, przecie? wielu z nas ma kontakty z Mandalorianami, a nawet z nimi wspó?pracuje.

To bardzo ciekawy punkt widzenia, lecz jak si? wydaje taka wojna nie trwa?aby zbyt d?ugo. Mandalorianie s? w mniejszo?ci, a ich skuteczno?? cz?sto wzbudza niech??, a nawet wrogo?? konkurentów. ? Ciesz? si? z tego zlecenia, w ko?cu b?d? im móg? dobra? si? do ich ciep?ych cia?ek i to za solidn? kas? ? odpowiedzia? na pytanie Bossk, znany ?owca i zapalczywy wróg Mandalorian. Bez w?tpienia jego zdanie znajdzie wielu popleczników nawet bez spodziewanej wojny pomi?dzy ?owcami g?ów, w ko?cu któremu z nich jaki? Mando?ade nie sprz?tn?? nagrody sprzed nosa.

Nie uda?o mi si? natomiast pozna? zdania g?ównych zainteresowanych, czyli ?ciganych teraz zleceniem Mandalorian. Ci najwyra?niej postanowili przeczeka? w cieniu i przyjrze? si? rozwojowi sytuacji z boku. Na stacji s?ycha? ju? jednak plotki o kilku trupach, które wyniesiono z l?dowiska, z którego wystartowa? ostatnich frachtowiec mandaloria?skiego najemnika. Polowanie, jak si? wydaje, ju? si? rozpocz??o.

Wszystkie te opinie i zdarzenia pokazuj?, ?e Zordo po raz kolejny zagra? asem z r?kawa. Ma?o który spo?ród ?owców nagród my?li nad powi?zaniami Hutta z Imperium i w??czaniem si? w galaktyczn? wojn? domow?. W?a?ciciel stacji Zordo?s Haven wykaza? niesamowite wyczucie nastrojów panuj?cych na rynku i zapewne ju? teraz przelicza kredyty, które wp?yn? do jego kasy dzi?ki nowemu zleceniu.

Tore Oupod

prstk.jpg