NRD.jpg
piÄ…tek, 02 marca 2012 22:41

Nowe dzie?o Stevenberga!

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(1 vote)
  Nowy film Spiel Stevenberga ju? przed rozpocz?ciem zdj?? rozgrzewa opini? publiczn?. S?ynny re?yser zbiera gwiazdy w castingach i znane osobisto?ci na premier?!

Spiel Stevenberg og?osi? w prasie, ?e jest na dobrej drodze do zacz?cia pracy nad nowym filmem. Tym razem znany re?yser podj?? si? ci??kiego tematu wojny i m?odych ochotników, wst?puj?cych do Si? Zbrojnych Nowej Republiki. Jego film ma prezentowa? przygody trójki przyjació?, którzy tu? po osi?gni?ciu pe?noletno?ci zaci?gn?li si? do wojska i ruszyli na front. Oddaj? g?os twórcy:

Chc? poruszy? uniwersalne problemy, które wi??? si? z tematyk? wojny. Jeden z bohaterów, m?ody Sullustianin o imieniu Puto, zaci?ga si? do wojska wbrew woli swoich bogatych rodziców. Chce prze?ama? spo?eczne stereotypy, by walczy? i spe?nia? swoje marzenia o walce za ojczyzn?.

Pozosta?e historie nie zosta?y na razie zdradzone, jednak maj? tak?e mie? rys dramatyczny, pokazuj?cy honor m?odych ochotników. Jak na razie dowiedzieli?my si?, ?e jako odtwórców g?ównych ról zatrudniono Reba Huussa i Grajepa Loop?u, gwiazdorów nastoletniego pokolenia. Dzi?ki tym nazwisko mo?emy si? domy?la?, ?e pozostali z trójki przyjació? b?d? cz?owiekiem i Kalamarianinem.

Na pytanie o to, o zbie?no?? filmu z ostatnim zaostrzeniem si? konfliktu galaktycznego jest przypadkiem, re?yser szybko odpowiedzia? twierdz?co.

Dzi?kuj?, ?e Pani to zauwa?y?a. Oczywi?cie, ?e nie jest to przypadek. Staram si? podejmowa? wyzwania i zajmowa? si? tematyk? aktualn? i blisk? sercom ogó?u moich widzów. Uwa?am, ?e nie mo?emy przemilcza? sprawy wojny, nawet je?li ta wci?? trwa. Trzeba pokaza? spo?ecze?stwu bohaterstwo walcz?cych na froncie Republikanów. Przecie? rol? sztuki jest towarzyszenie ludzkiemu ?yciu.

Te pi?kne s?owa ukazuj? wielki cel, przy?wiecaj?cy twórcom przy pracy nad filmem. W projekt uda?o si? ju? zaanga?owa? najwi?ksze wytwórnie Coruscant, a plotki wspominaj? o dofinansowaniu rz?dowym. To wszystko stawia w jak najlepszym ?wietle tworzony obraz, który zapewne ol?ni widzów niesamowit? histori? i zapieraj?cymi dech w piersiach efektami specjalnymi.

W?ród fanów filmu ju? teraz znajduj? si? wa?ne osobisto?ci. Pisarz i dramaturg Pisso de Grasto po przeczytaniu scenariusza podobno nie móg? wymówi? s?owa z zachwytu, natomiast poetka Henna Polatra ju? teraz potwierdzi?a swoj? obecno?? na premierze. Plotki g?osz?, ?e mo?e si? tam pojawi? w towarzyskie pary Orte, sullustia?skiego senatora i jego ma??onki.

Jak wida? ju? przed rozpocz?ciem zdj?? nowy obraz Stevenberga wzbudza wielkie emocje. Pozostaje nam ju? tylko czeka? na przygody trójki m?odych ochotników, która ma pojawi? si? na ekranach za kilka miesi?cy. Twórcy przewiduj? wielki sukces, co wida? dok?adnie w przej?zyczeniu re?ysera. Ostatnie s?owa Spiela na konferencji brzmia?y bowiem tak:

Czujemy, ?e b?dziecie zachwyceni filmami... filmem i zapraszamy do kin.

 

Beatrycze ti Delarty

prstk.jpg