niedziela, 11 września 2011 19:34

Zamach na krytyka

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(1 vote)
Na Coruscant dosz?o do zamachu na znanego w bran?y muzycznej krytyka i producenta ? Carlosa Younga. M??czyzna zosta? zaatakowany w swoim mieszkaniu oko?o pó?nocy czasu lokalnego. Pomimo szeroko zakrojonego ?ledztwa s?u?b porz?dkowych, sprawca ci?gle pozostaje nieznany.
Wszystko to z prostego powodu - jedyny ?wiadek zaj?cia (pan Young ? przyp. redakcji) jest w tej chwili w szpitalu. Aktualnie przebywa pod opiek? najlepszych chirurgów obecnych w sektorze Potrójnego Zera, gdzie zaj?cie mia?o miejsce. Odniesione rany okre?lane s? jako ci??kie, zadane ró?nymi typami narz?dzi, natomiast stan pacjenta jako stabilny. Jak twierdzi dr. Max Xross, dyrektor placówki medycznej: ?Pan Young powinien z?o?y? zeznania rzucaj?ce ?wiat?o na spraw? jeszcze przed ko?cem tygodnia. Z pomoc? naszych najlepszych chirurgów i diagnostów najdalej za dwa tygodnie samodzielnie stanie na nogi i wróci do pracy bez ?adnego odczuwalnego uszczerbku na zdrowiu?.

Nieoficjalnie mówi si?, ?e za napa?ci? na znany autorytet muzyki rozrywkowej móg? sta? inny zazdrosny cz?owiek z bran?y, chc?cy zaj?? miejsce Younga. Kr??? równie? plotki, ?e zamach spowodowa?y agresywne teksty utworów m?odego i utalentowanego LL'a, od niedawna pracuj?cego z Carlosem. Mia? w nich obra?a? wielu wysoko postawionych: przekupnych urz?dników, nieuczciwych s?dziów czy funkcjonariuszy s?u?b porz?dkowych, przesadnie agresywnych na ni?szych, biedniejszych poziomach Coruscant.

Wi?cej informacji dost?pnych b?dzie, kiedy medycy uznaj? stan Carlosa Younga za wystarczaj?co stabilny do rozmowy z psychologiem, spotkania z rodzin? i, w dalszej kolejno?ci, ewentualnego sk?adania zezna?.

Ran Mundi