BHI.jpg
wtorek, 16 sierpnia 2011 18:09

Kup knajp? u Zordo

WRITTEN_BY_MALE  Bounty Hunters Insider
Rate this item
(4 votes)

Stacja "Zordo's Haven" orbituj?ca nad planet? Nal Hutta jest jedn? z najpopularniejszych przystani dla ?owców nagród, przemytników, najemników, szulerów czy po prostu gwiezdnych awanturników szukaj?cych ?atwych pieni?dzy lub dobrej zabawy. W?a?ciciel kosmicznego przybytku dzisiaj rozpocz?? sprzeda? miejsc na lokale umiejscowione na ko?czonym w?a?nie poziomie rozrywkowym.

Najpierw mówili - zaczniemy od sprzeda?y conapt mieszkalnych. Teraz mówi? - przecie? spa? mo?na w nocnym klubie!

Hutt Zordo oficjalnie o?wiadczy?, ?e mo?na sk?ada? propozycje wynajmu przestrzeni u?ytkowej pod wszelkiego rodzaju lokale rozrywkowe - kantyny, bary, kluby nocne, kasyna czy co tam jeszcze potencjalny nabywca sobie wymy?li. Na nowowybudowanych poziomach rekreacyjnych miejsca wystarczy na kilkadziesi?t miejsc, w których ju? nied?ugo zabawa ma trwa? nieustannie - w miejscu takim jak "Zordo's Haven" nie ma przecie? poj?cia dnia i nocy. Sugerowane wysoko?ci czynszu wahaj? si? od pi?ciu tysi?cy kredytów do, uwaga, dwustu tysi?cy(!) kredytów miesi?cznie. P?aconych w gotówce i nieober?ni?tych. Do tego nale?y doliczy? wyposa?enie, pensje dla pracowników, op?aty cho?by za energi? elektryczn? i... drogo? By? mo?e, ale przedsi?biorczy umys? poradzi sobie z tymi drobnymi niedogodno?ciami - w ko?cu miejscówka jest przednia, prawda? Wystarczy dobry pomys?, odrobina wk?adu w?asnego i pieni?dze zaczn? same sp?ywa? do kieszeni!

Oficjalne otwarcie rekreacyjnej cz??ci stacji zaplanowane jest na za trzy standardowe miesi?ce - "to wystarczaj?co du?o czasu, by wi?kszo?? lokali zosta?a ju? urz?dzona i by?a gotowa do przyj?cia go?ci", mówi C4-PG, droid protokolarny odpowiadaj?cy na pytania dziennikarzy. "Spodziewamy si? du?ego zainteresowania ze strony potencjalnych klientów i mo?liwa jest licytacja wysoko?ci czynszu dla lokali o najlepszym umiejscowieniu" - dodaje po chwili i nikomu nie przychodzi do g?owy si? zdziwi?. Bo, ?e zainteresowanie b?dzie du?e to oczywiste, a ?e Hutt Zordo b?dzie chcia? na nim zarobi? dodatkow? fors? to jeszcze pewniejsze. Z tego, co mi wiadomo, pierwsze oferty zainteresowanych ju? sp?yn??y i wci?? pojawiaj? si? nowe - kolejka do lo?y Hutta, pragn?cego ka?dy interes za?atwi? osobi?cie, nie maleje ani na moment. Wygl?da na to, ?e nikogo nie odstraszaj? wysokie koszty utrzymania.

Przez chwil? przygl?da?em si? potencjalnym w?a?cicielom nowych knajp na Zordo's Haven w poszukiwaniu osób ?atwo rozpoznawalnych. D?ugo czeka? nie musieli?my, bowiem ju? po pi?ciu minutach w nasze sid?a wpad?a urocza Alexis Danes, ?owczyni nagród o naturze celebrytki. Zapytana czy marzy jej si? w?asny interes odpowiedzia?a: "cz?owiek nie mo?e ca?e ?ycie ugania? za osobami poszukiwanymi listem go?czym - pr?dzej czy pó?niej zabraknie mi na to si? i zwyczajnie b?d? musia?a przej?? na emerytur?. Pi?kna te? nie b?d? ca?y czas, wi?c i mój ty?ek si? znudzi ludziom. Trzeba sobie zapewni? jakie? ?ród?o dochodów na przysz?o??." Trzymam kciuki i mam nadziej?, ?e ju? nied?ugo b?dziemy mieli mo?liwo?? wypi? kaw? i zje?? ciastko w kawiarni "Kochany K?opot" nale??cej do Alexis.

Nie zd??y?em jeszcze si? po?egna? z atrakcyjn? ?owczyni? nagród, gdy do lo?y wszed? Brian March, gitarzysta legendarnego zespo?u King. "Chcia?bym otworzy? tutaj w?asny pub" t?umaczy "miejsce, gdzie ka?dy móg?by usi???, wypi? kufel, dwa czy trzy swojego ulubionego piwa i pos?ucha? dobrej muzyki na ?ywo. W knajpach mo?na znale?? prawdziwe pere?ki w?ród m?odych wykonawców i mam nadziej?, ?e najlepszym z moich go?ci b?d? w stanie pomóc trafi? do wytwórni p?ytowych". Z tego, co zd??y?em si? dowiedzie?, Brian ma zamiar wynaj?? lokal w jednej z najdro?szych miejscówek na stacji. Có?, wszystko wskazuje na to, ?e ostatnia p?yta King sprzeda?a si? lepiej ni? zak?ada?em...

Jestem przekonany, ?e rekreacyjne poziomy Zordo's Haven stan? si? nied?ugo rozrywkowym centrum Przestrzeni Huttów, zdolne przy?mi? Nar Shadda. Conapty mieszkalne, które mo?na ju? u Hutta zakupi? stan? si? teraz o wiele bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Czy?by w przysz?o?ci stacja kosmiczna mia?a przypomina? normaln? osad??

Jess Bledel

prstk.jpg