NRD.jpg
wtorek, 16 sierpnia 2011 16:48

Saper znów atakuje

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)

Szalony Saper znów uderzy?, za? wszystko, co mo?e zrobi? policja to zabezpieczenie miejsca zamachu przed gapami. Do tragedii dosz?o w czasie uroczysto?ci otwarcia nowej linii miejskiej kolejki, na któr? przyby?o ??cznie oko?o dwóch tysi?cy mieszka?ców miasta. Wi?kszo?ci z nich, na szcz??cie, nic si? nie sta?o, lecz ?mier? ponios?o 112 zaproszonych VIPów, w?ród których znale?li si? zarówno inwestorzy, jak i w?a?ciciele luksusowych lokali przy których znajduj? si? nowe stacje.

Na miejscu obecni byli równie? przedstawiciele Zakonu Jedi: Mistrz Tenler Berran oraz m?ody Theo Whitaker, który zgodzi? si? odpowiedzie? na kilka pyta? dziennikarzy. Wed?ug jego s?ów, pogo? za Szalonym Saperem po zamachu by?aby bezcelowa, bowiem najpewniej nie by?o go ju? na miejscu zdarzenia - przysz?y Rycerz Jedi podejrzewa, i? ?adunki odpalane s? zdalnie, za? sam terrorysta w tym czasie znajduje si? w bezpiecznym miejscu. Uwa?a on te?, i? "obecnie trwaj?ca wojna jest jak woda na m?yn dla bombera", co brzmi jak stwierdzenie, i? mo?emy spodziewa? si? kolejnych ataków. 

Whitaker w trakcie swojej krótkiej wypowiedzi kilkukrotnie podkre?li?, i? Zakon Jedi wspó?pracuje z miejscow? policj? - zupe?nie jakby chcia? w ten sposób zdementowa? plotki, wed?ug których Rycerze zaprzestali poszukiwa? terrorysty ju? jaki? czas temu.

prstk.jpg