NRD.jpg
wtorek, 16 sierpnia 2011 15:07

Za wojn? domow? na Naboo odpowiada Imperium

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(2 votes)

Jako pierwsi mieli?my okazj? porozmawia? z uczestnikiem walk o królewski pa?ac w Theed, jednym z nielicznych Jedi, którzy widzieli pocz?tek wojny domowej na Naboo. Theo Whitaker potwierdzi?, ?e w?ród powsta?ców obecni byli szturmowcy Imperium Galaktycznego.

O udziale Imperium Galaktycznego w wojnie domowej na Naboo mówi?o si? ju? od jakiego? czasu, lecz zarówno ?wi?tynia Jedi, jak i dowództwo armii milcza?y na ten temat. Redakcji New Republic Daybreak uda?o si? jednak dotrze? do ?rod?a najpewniejszego z mo?liwych - przedstawiciela szanowanego i cenionego Zakonu Jedi. Theo Whitaker obecny by? na oficjalnym otwarciu nowej liniii kolejki miejskiej na Coruscant. Uroczysto??, jak wszyscy ju? wiemy, zamieni?a si? w masakr?, gdy detonowa?y ?adunki pod?o?one przez Szalonego Sapera, jednak m?ody cz?owiek znalaz? dla nas chwil? czasu i, rozumiej?c niezwykle wa?n? rol? mediów, przyzna? ?e Nowa Republika jest w posiadaniu dowodów ?wiadcz?cych o odpowiedzialno?ci Imperium Galaktycznego za wybuch rebelii na Naboo i zabicie króla, Rogera VI.

"Wydarzenia na Naboo by?y wywo?ane najprawdopodobniej przez Imperium" mówi Whitaker, by chwil? pó?niej doda?: "domy?lamy si?, i? frakcja ta finansowa?a zwyk?ych obywateli , by zacz?li okazywa? niech?? wobec dotychczasowej, królewskiej w?adzy. Mamy na to pewne dowody, jak obecno?? ?o?nierzy tego stronnictwa, bior?cych czynny udzia? w walkach z gwardzistami". Wypowied? ta nie pozostawia w?tpliwo?ci: bunt w Theed, stolicy Naboo nie by? wynikiem spontanicznej reakcji niezadowolonego spo?ecze?stwa, ale akcj?Theo Whitaker przygotowywan? i finansowan? przez Imperium Galaktyczne. Brak jakichkolwiek zaprzecze? ze strony rzeczników Tourville'a jedynie nadaje temu zeznaniu wiarygodno?ci. 

Nie wiadomo natomiast dlaczego tymczasowe w?adze Naboo oraz Kanclerz trzymali te fakty w tajemnicy. Chcieli?my zapyta? o to Hena Habbegera, jednak skontaktowa? uda?o nam si? jedynie z jego sekretark?, która zapewni?a, ?e ten w nied?ugim czasie wyg?osi oficjalne o?wiadczenie w Senacie. Tak czy inaczej, najsensowniejszym wyja?nieniem wydaje si? by? stwierdzenie, i? Zakon Jedi doskonale wiedzia? o planach Imperium i dlatego do Theed wys?a? swoich przedstawicieli. Mieli oni zapobiec wybuchu rebelii, lecz na miejsce przybyli za pó?no i nie uda?o im si? powstrzyma? rozlewu krwi. Oznacza?oby to, ?e Zakon Skywalkera, utajniaj?c takie informacje przed opini? publiczn?, po?rednio odpowiada za ?mier? króla i tysi?cy jego obywateli, upadek rz?du, a tak?e olbrzymie zniszczenia w ogarni?tej wojn? stolicy. W czasie, gdy zaufanie spo?ecze?stwa do Jedi maleje, za? coraz wi?cej senatorów my?li jak wygoni? ich z Coruscant, takie zachowania rodz? jeszcze wi?cej w?tpliwo?ci odno?nie przydatno?ci mistycznych mnichów-wojowników dla Nowej Republiki. Nadziej? dla upadaj?cego Zakonu wydaj? si? by? jego m?odzi, energiczni cz?onkowie, tacy jak Theo Whitaker, którzy rozumiej? jak wa?ne jest pe?ne poinformowanie spo?ecze?stwa i jak istotn? rol? w procesie tym odgrywaj? media.

 

Vera Waller

prstk.jpg