IG.jpg
wtorek, 16 sierpnia 2011 14:14

Strip-morderczyni wci?? nieuchwytna

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(4 votes)

Daylana, znana erotyczna tancerka, która dopu?ci?a si? bestialskiego mordu w kosmoporcie, a tak?e jej partner pozostaj? nieuchwytni. Po brawurowym po?cigu policji, zdo?ali oni umkn?? wymiarowi sprawiedliwo?ci Muunilinst. Wci?? nie wiadomo ilu funkcjonariuszy ponios?o ?mier?.

Nie ma w?tpliwo?ci, ?e na Muunilinst posypi? si? g?owy wysoko postawionych oficerów policji, którzy pozwolili, by twi'leka?ska zabójczyni wymkn??a si? z zastawionej na ni? sieci. Przypomnijmy, ?e odpowiedzialna jest ona za morderstwo dwóch, niezidentyfikowanych jeszcze, Zeltronek których oblane kwasem cia?a znaleziono na l?dowisku 8942 galaktycznego kosmoportu. Dzi?ki nagraniom z kamer ochrony uda?o si? ustali? to?samo?? morderczyni - wed?ug Pikinier i Daylanawszelkiego prawdopodobie?stwa jest to jedna z by?ych striptizerek klubu nocnego "Beebleberry" dzia?aj?cego na Coruscant. Wed?ug najnowszych doniesie?, na terenie Muuninst nie dzia?a samotnie, lecz towarzyszy jej m??czyzna ludzkiej rasy, wst?pnie zidentyfikowany jako "Pikinier" - gladiator znany ze swoich walk na arenie stacji kosmicznej Zordo's Haven. Podj?to ju? kroki maj?ce na celu weryfikacj? jego to?samo?ci.

Jeszcze nim Daylana oraz "Pikinier" zdo?ali opu?ci? miejsce zbrodni, do kosmoportu wys?any zosta? oddzia? policji planetarnej. Przest?pcy jednak odparli atak po??czonych si? funkcjonariuszy i ochrony obiektu, a tak?e wzi?li pracownika technicznego portu na zak?adnika. Wraz z nim [to?samo?? jeszcze nieustalona], wsiedli na pok?ad slupa Punworcca 116 wyprodukowanego w geonozja?skich zak?adach Huppla Pasa Tisc Shipwrights Collective. Reakcja s?u?b porz?dkowych by?a b?yskawiczna i nim statek na dobre opu?ci? budynek kosmoportu towarzyszy?y mu planetarne my?liwce, których piloci mieli rozkaz zmusi? przest?pców do l?dowania. Wed?ug relacji ?wiadków, uciekaj?ca maszyna zosta?a ostrzelana, jednak wojsko stanowczo zaprzecza tym plotkom. Wed?ug oficjalnej wersji wydanej w formie krótkiego orzeczenia dla prasy, Punworcaa 116 zosta? uprowadzony przez osoby niemaj?ce poj?cia o pilotowaniu takiej maszyny, a nast?pnie, na skutek ich niewiedzy, rozbity o zabudowania miasta. Daylanie oraz "Pikinierowi" uda?o si? prze?y? katastrof? i przebi? przez policyjny kordon, a nast?pnie, na oczach funkcjonariuszy, ukra?? cywilny ?migacz i znikn??.

Na ca?ej planecie trwaj? poszukiwania dwójki zbiegów oskar?anych o brutalne morderstwo dwóch Zeltronek, spowodowanie ?mierci kilkudziesi?ciu policjantów, a tak?e liczne zniszczenia mienia. Ostatni zarzut wydaje si? absolutnie komiczny na tle pierwszych dwóch. W czasie, gdy rzesze policjantów przeszukuj? Muunilinst, w?adze planetarnych s?u?b porz?dkowych szukaj? winnych, by ratowa? w?asne sto?ki, bowiem biuro moffa domaga si? natychmiastowych wyja?nie? dlaczego akcja przeprowadzona zosta?a w sposób tak nieudolny. Pewnym jest, ?e je?li bandyci nie zostan? z?apani w ci?gu kilku nast?pnych godzin, planetarn? policj? czeka kilka roszad na najwy?szych stanowiskach, za? winni tej pora?ki t?umaczy? si? b?d? przed samym moffem.

Wystosowano apel do wszystkich mieszka?ców oraz turystów na Muunilnst. Je?li ktokolwiek zauwa?y Daylan? lub "Pikiniera" proszony jest o jak najszybszy kontakt z policj?.

Joan Caprica

prstk.jpg