IG.jpg
niedziela, 22 maja 2011 14:51

Szlaki handlowe bezpieczniejsze

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(0 votes)

Problem nasilaj?cych si? pirackich ataków na konwoje handlowe na terenach niedawno nale??cych do Rebeliantów znany by? ka?demu obywatelowi Imperium Galaktycznego. Flota tzw "Republiki" nigdy nie by?a w stanie zapewni? bezpiecze?stwa przewo?nikom operuj?cym w peryferyjnych systemach gwiezdnych, lecz od czasu, gdy te znalaz?y si? pod rz?dami Imperium, ?ycie pirata sta?o si? znacznie trudniejsze.

Dzi?ki bezlitosnej akcji zorganizowanej przez imperialn? marynark? uda?o si? rozbi? a? trzydzie?ci dwie mniejsze grupy piratów oraz cztery du?e. Szacowana ??czna warto?? strat spowodowanych przez napady zlikwidowanych band przekracza pó?tora miliarda kredytów, a trzeba wiedzie?, ?e s? to obliczenia do?? optymistyczne. Od czasu, gdy na szlakach handlowych pojawi?y si? patrole Imperium, gwiezdni z?odzieje powrócili tam, sk?d pochodz?, czyli na terytoria Republiki oraz do Przestrzeni Huttów, gdzie dalej czyni? swój bezprawny precedens. Ze wzgl?du na znaczny wzrost bezpiecze?stwa podró?y w zasi?gu granic dzia?ania naszej floty, zmniejszono równie? liczb? patroli.

prstk.jpg