IG.jpg
piÄ…tek, 13 maja 2011 20:02

Przechwycono du?y ?adunek narkotyków

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(0 votes)

Imperialna s?u?ba celna odnios?a kolejny spektakularny sukces. Tym razem jej funkcjonariusze zdo?ali przechwyci? olbrzymi ?adunek nielegalnych substancji odu?aj?cych, w tym igie?ek ?mierci czy b?yszczostymu. Ob?awa na przemytników by?a zwie?czeniem kilkunastotygodniowego ?ledztwa przeprowadzonego przez celników w porozumieniu z Imperialn? Marynark?. Zatrzymano dwa du?ych rozmiarów frachtowce, na pok?adach których próbowano przeszmuglowa? towar o ??cznej warto?ci niemal dwudziestu milionów kredytów, a które na terytorium Imperium Galaktycznego próbowa?y przedosta? si? ze strony Przestrzeni Huttów.

Kapitanowie obu jednostek zostali ?miertelnie ranni w czasie akcji aborda?owej - obaj stawiali zbrojny opór przy aresztowaniu i dowodz?cy akcj? zdecydowa? si? wyda? rozkaz ich zastrzelenia, by nie ryzykowa? niepotrzebnie ?ycia celników. Pozosta?ych cz?onków za?ogi aresztowano i obecnie trwaj? przes?uchania - jak zapewnia S?u?ba Celna - owocne. Oznacza to, ?e ju? nied?ugo mo?emy spodziewa? si? kolejnych doniesie? o sukcesach w walce z przemytem substancji odu?aj?cych na teren Imperium.

prstk.jpg