IG.jpg
poniedziaƂek, 09 maja 2011 18:47

Eksplozja w sk?adzie amunicji na Muunilinst

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(4 votes)

Na Muunilinst dosz?o do wybuchu gazu - w okolicy sk?adu amunicji i materia?ów wybuchowych. W wyniku kilkunastokrotnie zwi?kszonej eksplozji dosz?o do najwi?kszej tragedii na tej planecie od ostatnich kilku lat.

Tragedia mia?a miejsce dos?ownie kilkana?cie minut temu - z okien redakcji Imperial Guardian na Muunilinst doskonale widzia? j? ca?y zespó?. Najpierw o?lepi?a nas olbrzymia kula ognia, a pó?niej niebo zasnu? g?sty dym, którego s?up jednoznacznie wskazywa? miejsce "nieszcz??liwego wypadku", jak wydarzenie okre?li?a armia. Nasi reporterzy dotarli na miejsce razem ze s?u?bami medycznymi i ju? od kilku minut za po?rednictwem naszej platformy holowizyjnej mo?na ogl?da? relacj? na ?ywo z miejsca zdarzenia.

Stra? po?arna wci?? walczy z szalej?cym po?arem, ale wed?ug wczesnych ustale? oraz natychmiastowego o?wiadczenia wydanego przez imperialne w?adze planety, przyczyn? eksplozji by? wybuch gazu. Nieszcz??liwym trafem, wyciek nast?pi? na terenie wojskowego magazynu broni i ?adunków wybuchowych. To w?a?nie one spowodowa?y najwi?ksze straty i zniszczenia - awaria by?a jedynie zapalnikiem znacznie wi?kszej tragedii. Nie uda?o nam si? uzyska? informacji o tym ile ton materia?ów wybuchowych i ?atwopalnych znajdowa?o si? w magazynie, ale na pewno by? to jeden z najmniejszych rozmieszczonych na terenie ca?ego miasta - i ca?e szcz??cie. W bezpo?rednim zasi?gu eksplozji nie znalaz?y si? ?adne budynki mieszkalne ani u?yteczno?ci publicznej, lecz znana liczba ofiar nieustannie ro?nie, a wed?ug naszych reporterów znajduj?cych si? na miejscu tragedii, wsz?dzie wokó? rozrzucone s? ludzkie szcz?tki i fragmenty rozerwanych cia?. Bez w?tpienia nie prze?y? ?aden ze stacjonuj?cych tam szturmowców, ?mier? ponie?li te? cywile znajduj?cy si? w chwili wypadku w s?siedztwie magazynu wojskowego.

Najwi?ksze jednak straty po stronie cywliów spowodowa? pilot powietrznego autobusu, który w chwili eksplozji spanikowa? i gwa?townie zmieni? kierunek lotu pojazdu. Pot??ny, repulsorowy statek powietrzny uderzy? w budynek komisariatu policji. Cho? wi?kszo?? mundurowych wysz?a bez szwanku, najprawdopodobniej nie prze?y? ?aden z czterystu pasa?erów podró?uj?cych pechowym kursem linii 746. Stra?y po?arnej uda?o si? opanowa? ogie? wywo?any wybuchem zbiornika z paliwem, jednak zniszczenia spowodowane uderzeniem w budynek s? na tyle du?e, i? nikt nie spodziewa si?, by konstrukcja mia?a wytrzyma? kolejne kilka lub kilkana?cie godzin. Ratownicy z ka?d? sekund? coraz bardziej ryzykuj? w?asnym ?yciem poszukuj?c tych, którym nie uda?o si? opu?ci? komisariatu, a którzy wci?? mog? ?y?.

W ca?ym kwadracie odci?to gaz, za? ekipy techniczne w towarzystwie droidów naprawczych dok?adnie sprawdzaj? stan pozosta?ej cz??ci instalacji - ta mog?a zosta? naruszona w chwili wybuchu i istnieje zagro?enie kolejnym takim wypadkiem. Na razie nie wiadomo co by?o przyczyn? awarii.

Nasi dziennikarze b?d? na bie??co informowa? Pa?stwa o wszelkich nowych w?tkach w tej sprawie, za? relacj? na ?ywo z samego centrum miejsca wydarze? obejrze? mo?na na naszej holowizyjnej platformie.

Joan Caprica

prstk.jpg